Debattinlägg

”Känslan av utanförskap leder till kriminalitet”

”Att man känner sig utanför, att man inte är en del av samhället leder till kriminalitet”, säger debattören.

Om debattören

Khalid Mohammed
föreningen For the people

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

En ny lista över Sveriges utsatta områden presenterades under måndagen. Listan kommer att avgöra hur polisen fördelar sina resurser framöver, men många har kritiserat den för att göra mer skada än nytta.

Det finns 60 områden i Sverige som polisen betecknar som utsatta, färre än de 61 som tidigare funnits.

Hageby i Norrköping och Smedby i Upplands Väsby bedöms inte längre vara utsatta områden.

Gårdsten i Göteborg bedöms nu som ett riskområde, istället för ett särskilt utsatt.

Storvreten i Tumba tillkommer dock till listan över utsatta områden, från att tidigare inte ha funnits med.

Fakta: Utsatta områden

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier:

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

  • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
  • narkotikahandel som bedrivs öppet
  • ett utåtagerande missnöje mot samhället

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Ett riskområde är ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Källa: Polisens rapport 2017

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.