Handen drar ut ett exemplar av Lucretius bok ”om tingens natur”. Small books in various colors stand on a shelf at the Book Fair that will be opened later the day in Frankfurt, Germany, Tuesday, Oct. 9, 2012. New Zealand is this year's Guest of Honor. (AP Photo/Michael Probst) //  Till höger ordförande Sveriges författarförbund Gunnar Ardelius
Till vänster en färgkoordinerad bokhylla, Frankfurt 2012. Till höger Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges Författarförbund. Foto: AP Photo / Michael Probst / Rosie Alm
Debattinlägg

Sveriges Författarförbund: ”Privatisera inte folkbiblioteken”

”Nacka kommun har beslutat att privatisera sina folkbibliotek. Följer fler kommuner efter kan utförsäljningarna i förlängningen hota demokratin”, skriver Sveriges Författarförbund.

Om debattören

Gunnar Ardelius
Ordförande Författarförbundet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sveriges Författarförbund vill uppmärksamma tendenserna till allvarliga standardskillnader mellan bibliotek i olika kommuner, olika biblioteksformer och till privatisering av folkbibliotek. Det sistnämnda kan leda till efterfrågestyrda serviceinrättningar.

Folkbiblioteken bidrar till att Sverige kan hävda sig som en kunskapsnation med bildade medborgare.

Det är därför av vikt att staten medverkar till främjandet av litteraturen och läsandet, inte minst i kommuner som ligger utanför kretsen av storstadsområden och universitets- och högskoleorter.

Det statliga stödet till folk- och skolbibliotek bör utvidgas och ökas.

Sveriges Författarförbunds bibliotekspolicy tar sin utgångspunkt i UNESCO:s folkbibliotekmanifest som värnar om bibliotekens nytta för alla, oavsett ålder, språk, nationalitet, eller samhällsklass.

Förbundet verkar för att garantera den basverksamhet som folkbiblioteken bedriver samt för en likvärdig biblioteksstandard i hela landet. Folkbiblioteken ska fortsätta att stärka informations och yttrandefriheten, vilka är förutsättningar för demokratin.

Nacka kommun har beslutat att utvidga upphandlingen för samtliga folkbibliotek i kommunen.

Från och med 1 januari 2019 kommer samtliga folkbibliotek att drivas i privat regi. Nacka är den första kommunen i landet som genomför en privatisering fullt ut.

I bibliotekslagen p. 3 står att om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan ansvarar huvudmannen för att utövaren följer bestämmelserna i lagen.

Det finns flera skäl till att folkbiblioteken ska vara kvar i kommunal drift:

De offentliga biblioteken samverkar, det finns ingen skyldighet för andra bibliotek att göra det.

Samverkan handlar om demokrati, den ger alla samma tillgång till bibliotekens resurser, särskilt viktigt är det för medborgare utanför tätorterna.

Folkbibliotekens roll som mötesplats i samhället samt deras skyldighet att tillhandahålla information av olika slag är inte garanterade i en privat regi.

Bibliotekens uppgift att hjälpa personer med läshinder av olika slag, att tillhandahålla medier på olika språk, med mera, kräver specialkunskaper.

Personalen på offentliga bibliotek har rätt att kritisera verksamheten offentligt.

Lagen om meddelarskydd från 1 juli 2017, som garanterar de privatanställdas dylika rättighet inom vård, skola och omsorg, gäller inte för privatanställda på bibliotek.

Det är märkligt att ett företag med monopolställning på marknaden ska ta över driften av tre bibliotek i Nacka.

Det finns en stor risk för partiskhet som rimmar illa med folkbibliotekens uppgift i ett demokratiskt samhälle.

Sverige Författarförbund har ingen åsikt om privatiseringar i allmänhet. Men med nuvarande lagstiftning kan privatisering av folkbibliotek i förlängningen inskränka människors rätt till bildning och deltagande i det demokratiska samtalet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.