Kriminalpolitik - så tycker partierna och allmänheten om förslag mot kriminalitet


SVT har via undersökningsföretaget Novus låtit människor ta ställning till ett antal aktuella kriminalpolitiska förslag, som har lagts fram av olika partier, till exempel visitationszoner, anonyma vittnen och längre straff för gängkriminella.Undersökningen har gjorts både i befolkningen i stort och i befolkningen som bor i utsatta områden, vilket ger möjlighet att se skillnader och likheter beroende på var människor bor.

Dessutom har vi låtit de politiska partierna redovisa sin syn och ge en kort motivering till varför de är för eller emot förslagen.

Välj vilken fråga du vill titta på i rullistan nedan.

Välj fråga...

Införandet av visitationszoner. Områden där polisen kan visitera personer utan att de är misstänkta för något brott.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 54%


Dåligt: 28%


Vet ej: 19%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 44%


Dåligt: 40%


Vet ej: 16%

Så tycker partierna:

Dåligt.


För att minska brottsligheten är det avgörande att människor har ett förtroende för polisen. Slumpmässiga kontroller av människor som bara råkar befinna sig i ett visst område skulle istället undergräva förtroendet för polisen. Att polisen ska kontrollera personer de tror är kriminella ökar risken för rasprofiliering. Forskning visar att god samverkan mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Dåligt.


Det förslaget riskerar bli kollektiv bestraffning av en hel stadsdel där det bara är några promille av invånarna som ställer till problem. Vi anser det viktigare att ge polisen möjligheten att enklare kunna göra husrannsakan och exempelvis söka efter vapen i förebyggande syfte. Det blir mer träffsäkert.

Dåligt.


Visitationszoner riskerar att förstärka polariseringen och känslan av utanförskap i utsatta områden. Majoriteten som bor i områdena är människor som varje dag går till arbete och studier, att bli misstänkliggjorda skulle påverka förtroendet för polisen och föda frustration. Vi tror visitationszoner skapar fler problem än de löser. Polisen har redan idag möjlighet att utan konkret misstanke visitera personer för exempelvis vapen.

Dåligt.


Forskning visar att visitationszoner har en långsiktigt nedbrytande inverkan hos de människor som stoppas och kontrolleras utan grund. I förlängningen leder detta till ökade motsättningar och otrygghet snarare än till minskad brottslighet och ökad trygghet.

Dåligt.


Vi ser hellre att domstolar kan döma kriminella till vistelseförbud i ett visst område för att minska gängens lokala makt. Likaså vill vi ha utökade möjligheter till husrannsakan, något som också föreslagits nyligen av en utredning. Den möjligheten bör användas extensivt.

Bra.


Polisen behöver bättre verktyg för att hitta fler vapen och sprängmedel och på så sätt bekämpa grova gängkriminaliten. Ett M-förslag som redan finns i Danmark.

Bra.


Ja, detta är något polisen själva efterfrågar och det finns bra erfarenheter från Danmark.

Bra.


Det finns enorma problem med narkotikaförsäljning och vapeninnehav i vissa områden. Att kunna visitera personer utan en konkret brottsmisstanke mot just den personen innebär ytterligare ett verktyg i syfte att skapa ordning och trygghet i dessa områden.

Möjlighet till anonyma vittnen i rättegångar.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 77%


Dåligt: 7%


Vet ej: 15%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 72%


Dåligt: 11%


Vet ej: 17%

Så tycker partierna:

Dåligt.


En enklare lösning är att använda mer sekretess under rättegångar, att förhöra vittnen från andra domstolar och att införa ett nytt och modernt vittnesskyddsprogram.

Bra.


Vi behöver se till att fler vågar vittna och att fler bidrar till att kriminella döms. I det arbetet tittar vi exempelvis på anonyma vittnen.

Dåligt.


Anonyma vittnen dras med en rad rättssäkerhetsproblem, till exempel att det är svårt att värdera vittnesmål när det är okänt vem vittnet är eller vilken relation vittnet har med den åtalade. Frågan bereds förutsättningslöst i Regeringskansliet och vi kommer att ta ställning till de synpunkter som kommer fram. Samhället bör i första hand bör satsa på att stärka vittnesskyddet.

Dåligt.


Anonyma vittnen är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Bra.


Vi är positiva till att frågan nu utreds, något vi har arbetat för länge.

Bra.


Moderaterna ser ett behov av att personer ska kunna vittna anonymt i domstol vid allvarlig brottslighet. Vi ser en utveckling mot en stark tystnadskultur där människor inte vågar vittna.

Bra.


Ja, det är tack vare KD som det över huvud taget utreds nu.

Bra.


Gängkriminalitetens grepp om utanförskapsområden är påtaglig. Människor vågar vare sig vittna eller rapportera brott med anledning av repressalier. Att kunna vittna anonymt innebär att möjligheten att klara upp brott både i utsatta områden och angående organiserad brottslighet ökar, vilket är ytterst nödvändigt.

Utvisning av fler utländska brottslingar.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 83%


Dåligt: 6%


Vet ej: 12%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 70%


Dåligt: 12%


Vet ej: 17%

Så tycker partierna:

Dåligt.


Vänsterpartiet vill ha kvar de regler som gäller i dag, personer som döms till utvisning ska utvisas. En del personer kan inte utvisas, eftersom vissa länder inte tar emot sina medborgare eller för att de riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling.

Bra.


Ja, vi vill att fler som döms för brott ska kunna utvisas och att hinder för utvisning ska undanröjas.

Går inte att svara bra eller dåligt.


Sverige utvisar inte människor till länder där de riskerar dödsstraff eller tortyr. För Miljöpartiet är det grundläggande att Sverige respekterar de internationella konventioner vi är anslutna till. Samtidigt är det angeläget att utvisa en utländsk medborgare som gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet när förutsättningarna finns. Regeringen har därför tillsatt en utredning som gör en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott, och har infört flera åtgärder som lett till att fler grova brottslingar utvisas, bland annat på EU-nivå.

Bra.


Bra.


Bra.


Moderaterna vill att fler utländska medborgare utvisas när de döms för brott. Utländska medborgare som är aktiva i grovt kriminella gäng utgör ett allvarligt hot mot säkerheten och ska utvisas.

Bra.


Ja, gränsen för utvisning bör sänkas till sex månader och synnerliga skäl för den som varit här längre än fyra år tas bort.

Bra.


Det har länge sagts av regeringen att huvudregeln är att utlänningar som begår brott ska utvisas. Det stämmer rent tekniskt men är belagt med så stora undantag att en sådan missvisande sanning snarare är en lögn. Vi måste förenkla reglerna för utvisning av utländska brottslingar, de har förverkat sin rätt att vara i Sverige.

Avskaffande av ungdomsrabatten, alltså inte längre lägre straff för unga om de begår brott.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 71%


Dåligt: 15%


Vet ej: 14%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 69%


Dåligt: 19%


Vet ej: 12%

Så tycker partierna:

Dåligt.


Att låsa in unga kriminella på långa straff innebär stor risk för att de kommer ut som vuxna gängkriminella. Längre strafftider för unga personer riskerar att befästa den kriminella identiteten vilket får motsatt effekt på sikt. I den statliga utredning som sett över frågan konstaterar utredaren att det inte finns något stöd i forskningen för att skärpta straff för unga lagöverträdare ger positiv effekt.

Bra.


Ja, unga myndiga som begår grova brott ska inte få reducerat straff.

Dåligt.


Att unga får lägre straff är rimligt av flera skäl. Forskningen visar att längre straff för unga kan öka risken för återfall snarare än att minska den och öka risken för en kriminell karriär. Hänsyn bör även tas till ungas mindre mognad och utveckling. Samtidigt kan vi inte ha en situation där unga utnyttjas av kriminella gäng just för att de får lägre straff. Regeringen har därför tagit initiativ till slopad straffrabatt för myndiga brottslingar som begår de allra grövsta brotten.

Bra.


Centerpartiet vill avskaffa ungdomsrabatten för personer mellan 18 och 20 år. De är per definition vuxna och ska också ansvara för sina gärningar som vuxna.

Bra.


I ett första steg vill vi att ungdomsrabatten tas bort för den som fyllt 18 år och har begått ett brott där minimistraffet är minst ett års fängelse. I ett nästa steg vill vi reformera reglerna ytterligare, så att ungdomsrabatten även tas bort för den som fyllt 18 år och som återfaller i brott där minimistraffet är lägre än ett års fängelse.

Bra.


Vi menar att den som är vuxen och begår ett brott ska också behandlas som vuxen av rättsväsendet och därför vill vi att straffrabatten ska avskaffas helt för personer mellan 18–21 år.

Bra.


Ja, helt för den över 18 och delvis för den över 15.

Bra.


Brottsligheten kryper allt längre ned i åldrarna och brottsligheten blir allt grövre. Samtidigt är konsekvenserna av brottsligt agerande, vare sig det rör våldtäkter eller förnedringsrån kraftigt sänkta. Resultatet blir att konsekvenser uteblir och unga fastnar i en kriminell livsstil.

Brott som begåtts av gängkriminella får dubbla strafftiden.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 64%


Dåligt: 14%


Vet ej: 22%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 60%


Dåligt: 21%


Vet ej: 19%

Så tycker partierna:

Dåligt.


Det är ett rättsosäkert förslag som dömer människor efter deras tillhörighet i gäng istället för utifrån de gärningar de faktiskt begått. Det är svårt att faktiskt definiera vad ett gäng är. Ofta rör det sig om lösa nätverk och tillfälliga konstellationer. Personer som begått lika grova brott men som inte är med i ett gäng ska inte få kortare straff bara därför.

Bra.


Gängkriminellas verksamhet ska straffas hårdare. Vi arbetar med att brott i kriminella uppgörelser, narkotikahandel, vapeninnehav samt involverandet av unga i kriminalitet ska straffas hårdare.

Dåligt.


Regeringen har skärpt straffen för över 50 brott, varav många är inriktade på just att bekämpa gängbrottslighet. Fler straffskärpningar kan bli aktuella. Vi tycker dock inte att alla brott utförda av gängkriminella automatiskt ska innebära en dubblad strafftid. Det skulle leda till orimliga skillnader i straffmätning mellan mindre allvarlig brottslighet begången inom ramen för gängen och allvarlig brottslighet, såsom grovt våld mot kvinnor och barn, utförda av enskilda gärningsmän.

Bra.


Centerpartiet vill avsevärt skärpa straffen för gängkriminella även om vi inte specifikt förespråkar en fördubbling av strafftiden.

Bra.


Vi vill skärpa straffen för alla slags brott som är kopplade till kriminella uppgörelser. Det handlar dels om att gärningar kopplade till gängbrott ska leda till straffskärpning i sig, dels om att reformera dagens så kallade mängdrabatt och att därutöver skärpa straffen för flera enskilda brott som rån, grov misshandel och grov utpressning. Sammantaget gör detta att de straff som utdöms för gängrelaterade brott kan bli väsentligt högre i dag, i många fall dubbelt eller mer.

Bra.


Moderaterna vill införa en gängbestämmelse som innebär att vissa brott som har samband med gängkriminalitet ska leda till dubbelt straff. Detta finns sedan tidigare i Danmark.

Bra.


Bra, men skärpta straff för gängkriminella kan också genomföras på andra sätt.

Bra.


Överlag döms för låga straff ut i Sverige för allvarliga brott. Det går inte längre att pilla lite i straffskalorna och känna sig nöjd, vi måste genomföra ordentliga ändringar som skapar förutsättningar att inkapacitera de som saknar förmåga att vara en del av vårt samhälle.

Bättre stöd till gängkriminella som vill lämna en kriminell livsstil.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 84%


Dåligt: 4%


Vet ej: 12%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 86%


Dåligt: 4%


Vet ej: 9%

Så tycker partierna:

Bra.


Vi vill se ett ordentligt nationellt avhopparprogram. Frågan är under utredning vilket vi är positiva till.

Bra.


Ja, fler vill lämna kriminaliteten och behöver därför stöd att kunna lämna. Därför vill vi införa ett nationellt avhopparprogram.

Bra.


Varje gängkriminell person som lämnar den brottsliga banan är en stor vinst för samhället. Därför vill vi se en stärkt avhopparverksamhet i hela landet. Miljöpartiet har i regering verkat för att förstärka insatserna för avhoppare. I årets budget har vi höjt anslagen till avhopparverksamhet och Polismyndigheten har nu 15 miljoner att fördela 2021 på sådan verksamhet. Vi ser att arbetet skulle kunna stärkas genom att bredda personkretsen för avhopparverksamheten, stärka samarbetet med Kriminalvården och SIS, samt att i högre grad stödja civilsamhällets viktiga arbete med avhoppare och återanpassning. Brottslingar ska lagföras och avtjäna sitt straff men samtidigt måste det finnas en väg ut ur brottslighet, till ett laglydigt liv.

Bra.


Bra.


Det behövs ett nationellt avhopparprogram för den som vill bryta med kriminalitet. Socialtjänsten behöver ha individuella handlingsplaner för varje person som vill komma ur kriminalitet.

Bra.


Moderaterna har t.ex. föreslagit ett nationellt exitprogram för gängkriminella och fler yrkesförberedande kurser för intagna på fängelse.

Bra.


Vet ej.


Projekt som ämnar ge stöd till gängkriminella kan vara bra om de ger effekt. En sådan måste dock påvisas och risken att systemet, så som ofta är fallet, utnyttjas måste minimeras.

Indragna bidrag till föräldrar som inte samarbetar med socialtjänsten när deras barn misstänks för brottslig verksamhet.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 70%


Dåligt: 12%


Vet ej: 18%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 64%


Dåligt: 20%


Vet ej: 16%

Så tycker partierna:

Dåligt.


Att samhället bygger upp ett bra och långsiktigt samarbete med föräldrarna är ytterst viktigt när ett barn begår brott. Att hota föräldrar till samarbete genom att ta från dem sin försörjning tror inte Vänsterpartiet ökar förtroendet för socialtjänsten eller bidrar till en god kontakt.

Dåligt.


Det är det viktigt att påpeka att reglerna för försörjningsstöd inte är kravlösa. Men istället för förslaget ovan vill vi ge socialtjänsten möjlighet till påtvingande insatser även utan föräldrars medhåll, så kallat mellantvång.

Dåligt.


Föräldrar ska inte kunna tacka nej till nödvändiga insatser, därför vill vi se ett stärkt mellantvång som skulle hindra föräldrar från att tacka nej till insatser från socialtjänsten. Barnfattigdom är en tydlig riskfaktor för brottslighet. Att göra föräldrarna ännu fattigare vore ett mycket effektivt sätt att öka brottsligheten hos unga och barn.

Dåligt.


Bidragsbeslut ska bygga på en behovsprövning. Bidrag är ingen bonus som delas ut till ”den som sköter sig”. Sedan är det klart att man måste uppfylla de formella kriterierna för att ha rätt till bidraget. Den som exempelvis inte redovisar behövliga uppgifter kan inte beviljas bidrag. På så sätt kan man missgynnas av att inte samarbeta. Men, vi kan inte ha ett system som innebär att bara den som upplevs som samarbetsvillig har rätt till bidrag. Inte heller ett system där vi straffar anhöriga till kriminella eller brottsmisstänkta. Centerpartiet vill däremot att socialtjänsten ska få rätt att gå in med tvingande åtgärder tidigare än idag. Införandet av s.k. mellantvång är ett sådant exempel, men vi vill införa fler sådana möjligheter som innebär att socialtjänsten kan besluta om tvingande åtgärder både för föräldrar och barn på ett tidigare stadium. Idag är så gott som alla åtgärder frivilliga fram tills situationen är så allvarlig att det finns skäl för ett tvångsomhändertagande. Det är dåligt. Mer ska göras på ett tidigare stadium och det oavsett om barnet och föräldrarna motsätter sig åtgärder.

Vet ej.


Vi vill stärka socialtjänstens befogenheter att ställa krav på föräldrar att delta i obligatoriska verksamheter när deras barn hamnar i riskzonen. Detta så kallade mellantvång skulle kunna bli ett viktigt redskap för socialtjänsten att tidigt kunna gripa in. Vi utesluter inte någon form av ekonomisk konsekvens, som vite. Det måste dock övervägas noggrant.

Vet ej.


Moderaterna har inget sådant förslag. Men vi anser att föräldrar har ett ansvar att efter bästa förmåga ge sina barn sunda värderingar och sätta gränser när problemen börjar uppstå. Vi vill förtydliga vårdnadshavarens ansvar för sina barn.

Bra.


Föräldrarna som förhindrar att barnen tas ur kriminalitet måste möta konsekvenser. Det går idag att omhänderta barn i kriminella miljöer, men att dra in bidrag är ett intressant förslag.

Bra.


Föräldrars ansvar för sina barns agerande bör inte underskattas. Att samarbeta med sociala myndigheter borde vara ett grundläggande krav i dessa fall.

Projekt för skolbarn i socialt utsatta områden med syfte att motverka att de i framtiden går med i gäng.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 87%


Dåligt: 5%


Vet ej: 8%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 89%


Dåligt: 4%


Vet ej: 7%

Så tycker partierna:

Bra.


Vi vill bla inrätta skolsociala samverkansteam med socionomer och familjebehandlare vid samtliga högstadieskolor i socialt utsatta områden.

Bra.


Skolan bär en mycket viktig roll, både generellt kring alla barn men också när det gäller barn i riskzon.

Bra.


Tidiga och förebyggande insatser är nödvändiga för att stoppa rekryteringen till gängen. Vi vill se fler insatser i utsatta områden, bland annat stärka skolans, socialtjänstens och barnavårdscentralens roll i det brottsförebyggande arbetet, minska barnfattigdomen och ge barn och unga en mer meningsfull fritid.

Bra.


Oklart vilka projekt som avses, men en bra skola är den långsiktigt viktigaste åtgärden för att motverka gängkriminalitet och utanförskap.

Bra.


Ja, om man menar tidiga insatser. Liberalerna har dragit i gång Förortslyftet, en långsiktig satsning med målet att Sverige år 2030 inte ska ha några utsatta områden. För att nå dit behövs breda satsningar för att bekämpa brottsligheten, lyfta skolan och ge barn och unga i riskzonen en fungerande uppväxtmiljö både i skolan och på fritiden. Att klara skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att ett barn inte ska hamna i en negativ utveckling. Skolan, socialtjänsten och polisen behöver ha ett tätt samarbete och informationsutbytet behöver underlättas. Däremot ska detta normalt inte ske i projektform, utan vara en del av den ordinarie verksamheten.

Bra.


Skolan är det viktigaste verktyget för att förebygga kriminalitet. I Moderaternas budget görs stora satsningar på mer kunskap i skolan, tillräckliga resurser till välfärden och fler poliser på våra gator.

Bra.


Bra.


Att bryta gangsterkultur och glorifieringen av sådant utanförskap är nödvändigt för att minska attraktiviteten av sådana livsval. Projekt som synliggör baksidan av ett kriminellt liv är en nödvändig åtgärd i utsatta områden.

Större möjligheter att omhänderta barn i kriminella miljöer.


Befolkningen i stort tycker:

Bra: 80%


Dåligt: 5%


Vet ej: 14%

Befolkningen i utsatta områden tycker:

Bra: 73%


Dåligt: 8%


Vet ej: 20%

Så tycker partierna:

Dåligt.


Alla människor bör anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten och socialtjänsten har skyldighet att utreda samtliga anmälningar. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga så som skola, hälso- och sjukvård och tandvård är dessutom skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Vänsterpartiet tycker inte att det ska finnas parallella regelverk för vissa ”miljöer” i samhället. För att i ett tidigt skede upptäcka att barn far illa bör vi istället satsa på insatser som ökar närvaron av vuxna, exempelvis fler lärare, fritidspedagoger och fältassistenter, i barnens liv.

Bra.


Ja, vi har exempelvis gett kommunerna större möjlighet till placering genom nationell finansiering.

Bra.


Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är en skyddslag som är till för att skydda barn från att fara illa. Omhändertaganden görs dock inte alltid trots att förutsättningarna uppfylls. Polisen kan arbeta mer offensivt med att lämna in anmälningar när de påträffar barn i kriminella miljöer och socialtjänsten måste ha förutsättningar att göra omhändertaganden som skyddar barn från den kriminella miljön.

Dåligt.


Barn omhändertas för att det föreligger en fara för dem. En kriminell miljö kan givetvis utgöra en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling och därmed innebära att barnet ska omhändertas. Barn kan också omhändertas för att de själva ägnar sig åt brottslig verksamhet och ett destruktivt beteende. Kriminalitet kan alltså ligga till grund för ett omhändertagande av ett barn redan idag. Vi skulle också gärna se att socialtjänsten ingrep tidigare och oftare än idag i sådana fall där barnet lever i en kriminell miljö, exempelvis bevittnar våld mot en närstående, eller själv ägnar sig åt kriminell verksamhet. Däremot får omhändertaganden av barnen inte tillämpas som ett straff eller ett sätt att komma åt kriminella.

Bra.


Det behövs mycket bättre befogenheter för socialtjänsten att gripa in tidigt, men i många fall är ett LVU-omhändertagande nödvändigt för att splittra upp gängbildningen och ge barnet/den unge chans till en omstart i en helt ny miljö. Även den egna familjen kan vara en riskmiljö för att fostras till kriminalitet. Idag är det stort fokus på vad barn och unga gör och alldeles för lite på vad som ligger till grund för beteendet. Det är viktigt att se sammanhanget mellan barns uppväxt i en utsatt hemmiljö och hur deras risk för egen utsatthet påverkar det egna beteendet. Ibland beskrivs detta som att samhället ska använda LVU för att straffa eller sända signaler till de vuxna. Detta är inte vår syn. För oss liberaler är omhändertaganden enligt LVU något som måste komma i fråga i påtagligt högre omfattning för att skydda utsatta barn som lever i kriminella miljöer.

Bra.


Unga personer i kriminella miljöer ska omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) i fler fall än i dag, och åklagare bör få möjlighet att vid brottslighet ansöka och fatta beslut om LVU. Staten ska även ta en större del av kommunernas kostnader för omedelbara omhändertaganden enligt LVU som sker till följd av brottslig verksamhet.

Bra.


Bra.


Barn som växer upp i kriminella miljöer riskerar själva att påbörja en kriminell bana eller på annat vis råka illa ut. Det är angeläget att barn ges bättre förutsättningar än detta.


Metod och källor

Befolkningens svar kommer från en Novusundersökning som är gjord på uppdrag av SVT.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1511 intervjuer bland allmänheten på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 - 79 år, fördelat på 519 i storstäderna, 501 i större städer och 491 i mindre städer i Sverige. Samt 507 intervjuer bland allmänheten boende i någon av de 60 områden som Polisen definierat som särskilt utsatta, utsatta eller som riskområden. De utsatta områdena är utspridda på en rad olika orter i Sverige men med en särskilt stor koncentration kring storstadsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Båda undersökningarna, allmänheten på riks och allmänheten i utsatta områden, är genomförda via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Intervjuerna genomförde mellan 24–30 september och deltagarfrekvensen var 66 procent (67 procent för riks och 64 procent för utsatta områden).


Visa


Sofia Yohannes

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 18 december 2020