Så tycker partierna om klimatmålen


Riksdagen har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser alls år 2045. Ett delmål är att utsläppen som kommer från till exempel transporter, bostäder och jordbruk år 2030 ska vara minst 63 procent lägre än vad de var 1990.

SVT har frågat samtliga riksdagspartier om de tror Sverige kommer nå dessa klimatmål, om det spelar någon roll om Sverige når dem och vilken enskild åtgärd i partiets budgetförslag som de menar ger störst effekt när det gäller utsläppsminskningar.

Välj fråga nedan eller scrolla vidare för att se hur partierna har svarat.


Vilken satsning i er budget bedömer ni har störst effekt på att minska utsläppen av växthusgaser?

Tror ni att Sverige kommer att nå etappmålet 2030 och målet om nollutsläpp 2045?

Spelar det någon roll om Sverige når de beslutade klimatmålen?

Vilken satsning i er budget bedömer ni har störst effekt på att minska utsläppen av växthusgaser?


Så svarar partierna

v

Den gröna investeringsbanken kommer att ha störst effekt sett över tid när den omfattar så mycket pengar: 100 miljarder kronor.


s mp

I årets budget ökas de befintliga stöden i industriklivet, vilket bidrar till att tidigarelägga investeringar i ny teknik för att reducera större punktutsläpp så att några av dessa genomförs under 2020-talet. Det kan leda till att mer än en miljon ton koldioxidekvivalenter per år i utsläppsminskningar från 2030 och framåt.


c

Satsningar på minusutsläpp är den enskilda post som har störst potential att minska Sveriges territoriella utsläpp. Det förutsätter dock att tekniken kommer på plats innan 2026, om det ska vara möjligt att göra någon verklig skillnad på utsläppen innan 2030.


l

Den största klimateffekten på kort sikt kommer vi att få av den kraftiga förstärkning av laddinfrastrukturen vi genomför 2022-2023. När människor får laddare vid sina bostäder och på sina arbetsplatser och andra platser där de parkerar mellan 2 och 24 timmar kommer övergången till elbilar att takta upp rejält.


kd

Bland våra politiska satsningar så kan vi framhålla vår intention att köpa upp och annullera utsläppsrättigheter för 1 miljard 2022, 0,5 miljarder 2023 och 100 miljoner 2024. Totalt under budgetperioden motsvarar det 2,62 miljoner ton koldioxidekvivalenter.


m

Vår satsning på mer ren el och kärnkraft kommer att minska behovet av fossil el och minska utsläppen. Därutöver har vår satsning på infångning av koldioxid en snabb och direkt effekt för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill se ett skyndsamt genomförande, där vi i en första satsning redan 2026 fångar in och lagrar motsvarande cirka två procent av Sveriges utsläpp.


sd

Våra satsningar på skogen, svenskt jordbruk och klimatinvesteringar utomlands är exempel på åtgärder som får effekt snabbt.

Tror ni att Sverige kommer att nå etappmålet 2030 och målet om nollutsläpp 2045?Så svarar partierna

Spelar det någon roll om Sverige når de beslutade klimatmålen?Så svarar partiernaLotta SimaResearcher

Karolina SkoglundReporter

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 24 oktober 2021