Så tycker partierna om skogspolitiken


Hur ska de jämställda målen om miljö och produktion kunna lösas? Skogen ska räcka till allt mer i takt med klimatomställningen, samtidigt som värdefull biologisk mångfald ska värnas. Från både skogsägare, skogsbolag och naturskyddsförespråkare kommer synpunkter på att politiken måste ta ett större helhetsgrepp kring skogen.

SVT har frågat riksdagspartierna hur de ser på skogsbruket framöver. Här finns tydliga skiljelinjer i synen på bruksmetoder och om tillräckligt med resurser avsatts för att skydda skogen.


Välj fråga nedan eller scrolla vidare för att se hur partierna har svarat.

Har vi ett hållbart skogsbruk i Sverige idag?

EU:s nya skogsstrategi har väckt stark debatt i Sverige, inte minst för farhågorna om att svenskt skogsbruk kommer att "detaljstyras från Bryssel". Finns det någon grund för de farhågorna?

EU avråder - i sin nya skogsstrategi - Sverige från att använda kalhyggen som skogsbruksmetod.  Behöver skogsbruket ställa om och använda färre kalhyggen som skogsbruksmetod än idag?

Enligt skogspropositionen som klubbades skulle frivillighet vara grunden vid skydd av skog, det skulle vara enklare och mer flexibelt att skydda, och ersättning skulle utgå. Har det blivit så?

I skogspropositionen slogs det också fast att värdefull skog ska skyddas. Har tillräckligt med resurser avsatts för det ändamålet?

Vilka är era tre viktigaste skogspolitiska frågor som ni kommer att driva inför höstens val?

Har vi ett hållbart skogsbruk i Sverige idag?Så svarar partierna

EU:s nya skogsstrategi har väckt stark debatt i Sverige, inte minst för farhågorna om att svenskt skogsbruk kommer att "detaljstyras från Bryssel". Finns det någon grund för de farhågorna?


EU avråder - i sin nya skogsstrategi - Sverige från att använda kalhyggen som skogsbruksmetod.  Behöver skogsbruket ställa om och använda färre kalhyggen som skogsbruksmetod än idag?


Enligt skogspropositionen som klubbades skulle frivillighet vara grunden vid skydd av skog, det skulle vara enklare och mer flexibelt att skydda, och ersättning skulle utgå. Har det blivit så?Så svarar partierna

I skogspropositionen slogs det också fast att värdefull skog ska skyddas. Har tillräckligt med resurser avsatts för det ändamålet?Så svarar partierna

Vilka är era tre viktigaste skogspolitiska frågor som ni kommer att driva inför höstens val?


Så svarar partierna

v

• Fasa ut kalhyggesbruket- inför omställningsstöd till skogsägare som går över till kalhyggesfritt skogsbruk.

• Mer ekonomiska resurser för att skydda skog och återställa våtmarker.

• Stärkt miljöhänsyn i skogsbruket.


s

• Vi vill nyttja skogen för att skapa fler jobb och ökad tillväxt i skogsnäringarna och göra Sverige till en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen.

• Stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk.

• Mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden.


mp

• Begränsa kalhyggen till storlek och antal.

• Inför en bred övergång till naturnära och hyggesfria skogsbruksmetoder, som är bra för både biologisk mångfald och klimatet. Detta genom ett omställningsstöd till privata skogsägare och krav på all statligt ägd skog att gå före.

• Öka skyddet av värdefull natur i hela landet till 30% och stoppa förlusten av Europas sista ur- och naturskogar.


c

• Den svenska skogspolitiken behöver bygga vidare på den inriktning som slogs fast i skogspropositionen med stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och en naturvård med frivillighet som grund.

• Vi ser stora möjligheter att öka den hållbara tillväxten i våra skogar. Det gör vi genom att exempelvis hjälpa våra skogsägare att välja rätt skogsplanta för rätt typ av mark samt att se till så att yngre skogar röjs vid rätt tidpunkt.

• Skogen tillför klimatsmarta lösningar, inte minst för våra hushåll, produktion och innovation, och biobränslena vi använder som drivmedel. Genom skogen skapar vi också möjligheter för att säkra vår produktion, framförallt i den oroliga omvärld som vi nu befinner oss i.


l

• Förtroendet mellan aktörerna måste återupprättas så att skogsägarnas engagemang för miljömålet kan tas till vara.

• Ingen ska förlora på att ta hand om sin skog så att höga naturvärden uppstår.

• Sveaskogs innehav ska minskas genom försäljning så att skogen i större utsträckning kommer att ägas av de människor som bor nära sin skog.


kd

• Mer frihet under ansvar och mindre regelkrångel. Mer statlig styrning skapar monotona skogar

• Vid övertagandet av ordförandeposten i EU:s ministerråd måste agendan sättas utifrån ett nordiskt perspektiv med substitutionseffekten i centrum

• Landsbygd, eller Hjärtlandet som vi säger, är en av våra tre huvudprioriteringar i valrörelsen, så där är skogen en del, inte minst satsningar på infrastruktur


m

• Formellt skydd av skog ska ske genom frivillighet från markägaren, och rätten till ersättning när mark ska undantas från att brukas ska upprätthållas.

• Öka antalet skogsägare genom att sälja 20 procent av statliga Sveaskogs skogsinnehav, i huvudsak i små fastigheter och när det är möjligt till personer med lokal anknytning.

• Värna självbestämmandet över skogsfrågorna, som är en nationell kompetens. Sverige bör verka inom EU för att skogsrika länders perspektiv beaktas mer.


sd

• Vi vill göra det lättare att bedriva skogsbruk. EU-reglerna måste bli färre och mer flexibla utifrån varje medlemsstats unika landskap, erfarenheter och standarder.

• Reglerna inom skogsbruk måste tolkas utifrån fungerande avvägningar parallellt med att äganderätten och rättssäkerheten stärks för dem som bedriver skogsbruk. Vidare behöver myndigheternas arbete i högre grad anpassas för att verka i intressegemenskap med markägare.

• Avsättning av skog till reservat ska ske på frivillig grund och i utbyte mot god ersättning. Skattesänkningar, budgetsatsningar, regeländringar och utredningar behövs för att åstadkomma ett än starkare och än mer miljö- och klimatanpassat svenskt skogsbruk utan att äventyra ekonomin.Petter Hansson FrankReporter

Marie SelanderReporter

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 22 augusti 2022