Gå direkt till innehållet

Thomas Hall kommenterar Kina-inslaget "Vi var okänsliga"

Med anledning av de reaktioner som förra veckans episod av Svenska Nyheter har skapat vill jag som ansvarig utgivare säga följande:

Svenska Nyheter är ett satirprogram som ska kommentera aktuella händelser. Även om satirformen medger ett extra högt tak för vad som sägs så ska det vi gör vara försvarbart utifrån SVT:s övergripande principer och regler för programverksamheten.

Vår avsikt med förra veckans omdebatterade inslag var anti-rasistiskt. Udden var riktad mot en blind fläck i Sverige där  rasistiska uttryck gentemot kineser av någon anledning ofta tillåts passera. Min uppfattning är att publiceringen var förenlig med de regler som vi har att följa på SVT. Jag är öppen för att det finns andra uppfattningar och att Granskningsnämnden kan göra en annan bedömning. Däremot kan jag konstatera att vi i den sketch som avslutar inslaget om Kina var okänsliga för hur det kunde uppfattas och det var fel av oss att klippa loss det ur sitt sammanhang.

Av den anledningen vill jag härmed framföra en uppriktig ursäkt till de enskilda individer som känner sig kränkta av vårt inslag.

Det är olyckligt när goda intentioner går förlorade längs vägen. Vi kommer att fortsätta att kommentera och belysa vår omvärld med rolig och begåvad satir såsom vi gjort i de 11 avsnitt och över 60 ämnen vi hittills sänt.

Thomas Hall, ansvarig utgivare för Svenska nyheter

 

Svenska Nyheter《瑞典新闻》是一个评论时事的讽刺娱乐节目,尽管这种形式的节目对其内容有极高的宽容度,但我们的节目依然要遵守SVT(国家电视台) 所制定的总体原则和规定。

上周我们的节目受到众多的评论,其本意原为反种族主义,焦点是想指向目前瑞典社会所存在的一个盲点:针对中国人的种族主义的言行经常会因某种原因被接受。

本期节目我认为没有违背SVT必须遵守的规定,但对不同的观点我持开放的态度,以及瑞典媒体检察局有可能对此会做出另外的判断。

然而在节目结尾部分有关中国的片段中,我们确实忽略了他人的感受,没有顾及到对节目内容会有不同的理解,而且将这一片段从其整体中截取下来是我们的一个失误。 因此我向那因我们的节目感受到侮辱和冒犯的各位致以真诚的道歉。

一些事物在过程中很不幸的失去了它良好的初衷。

至今我们已播出了11期60多个不同主题的节目,我们将继续以幽默智慧的讽刺方式来评论和解析我们的世界。

Thomas Hall,《瑞典新闻》出版商

 

SVT’s publisher Thomas Hall: We have been insensitive

In regard to the reactions to last week’s episode of Svenska Nyheter (Swedish News) I would like to state the following Svenska Nyheter is a satire program which comments current events. Even though the satirical form allows for an extended acceptable level of what may be said, everything we do should also be defendable in regard to SVT’s general principles and regulations for programming.

Our intention with last week’s debated episode was anti-racist. We wanted to address a blank spot in Sweden where racist comments and actions towards Chinese people for some reason are often allowed to pass by without comments. It is my opinion that the program was in accordance with the regulations that SVT has to follow. I am open to the fact that there may be other opinions and that the Swedish Press and Broadcast Authority might rule otherwise. When it comes to the segment at the very end of the program (the one that was published on Youku) we were insensitive to how it would be received and we were wrong to edit it out of its context.

For this reason, I offer my honest apology to the individuals who have been offended by our segment.

It is unfortunate when good intentions are lost along the way. We will continue to comment and highlight our world with funny and sharp satire as we have done in the 11 episodes and over 60 topics that we have aired so far.

Thomas Hall, SVT, publisher Svenska Nyheter