Val 2022 Valfrågeguiden
Fråga

Minska gängvåldetEr viktigaste politiska lösning för att minska gängvåldet?

Det krävs flera åtgärder, såväl brottsbekämpande som brottsförebyggande. Vi vill att det ska bli enklare att avlyssna personer i gängmiljö och att tiden från ingripande till att personen döms blir kortare. Det är lika viktigt för att förebygga att barn och unga far illa, därför vill vi att socialtjänsten ska kunna ingripa tidigt. Vi vill också fortsätta satsa på skolan.

Skyndsamt genomföra ett antal mönsterbrytande åtgärder mot gängkriminaliteten. Det handlar bland annat om att göra det kriminellt att vara med i ett gäng, införa dubbla straff för gängkriminella, införa ett system med visitationszoner, och tillåta anonyma vittnen. Vi vill också att fler personer som begår brott ska utvisas.

Det finns inte längre någon enskild åtgärd som kan minska den organiserade brottsligheten. Det krävs en ny regering som med handlingskraft genomför åtgärder både vad gäller straffskärpningar och ser till att riktiga straff döms ut. Vi behöver fler poliser och effektivare verktyg.

Det krävs att vi satsar på det brottsförebyggande området, exempelvis genom bättre stöd för barn i riskzonen, fler verktyg till socialtjänsten att gripa in tidigt och samverkan med skolan. Samtidigt måste vi stärka såväl polisen som hela rättskedjan med mer resurser och bättre verktyg, såsom ökad tillgång till hemliga tvångsmedel samt skärpa vissa straff för brott i gängkriminella miljöer.

Trots polisens stora resurstillskott, straffhöjningar och ökad tvångsmedelsanvändning så har gängrelaterade brott och skjutningar inte minskat. Det behövs andra åtgärder. Insmugglingen av narkotika och illegala vapen måste stoppas för att underminera gängens svarta ekonomi. Det behövs fler poliser, sociala insatsgrupper, avhopparverksamhet för kriminella, bra skola och familjebaserad socialtjänst.

Ingen enskild fråga löser gängvåldet. Men det krävs omfattande straffskärpningar så att gängkriminella inte är ute på gatan snabbt efter dom. Poliserna behöver bli fler och synligare. Det förebyggande arbetet behöver bli vassare, socialtjänsten få mer resurser, både i kollegor och i en förändrad socialtjänstlag. Föräldrastödsprogram för den med utåtagerande barn måste finnas i varje kommun.

Vi vill ha en långsiktig pakt mot gängen med 10 000 fler poliser samtidigt som de förebyggande insatserna byggs ut kraftigt. Polisen ska ha bättre verktyg, som förebyggande avlyssning mot kända gängkriminella. Det behövs fler omhändertaganden enligt LVU och ökad rätt för socialtjänsten att agera tidigt. Skolan är ett vaccin: den som klarar skolan löper mycket mindre risk att dras in i brott.

Det behövs fler poliser och bättre verktyg för att utreda brott, stoppa skjutningarna och skapa trygghet på gator och torg. Det förebyggande arbetet med att tidigt ge barn och familjer rätt stödinsatser måste stärkas kraftigt. Det krävs även åtgärder för att stärka skola och förskola, bryta segregationen och öka inkluderingen på arbetsmarknaden.

Gör SVT:s valkompass

Fortfarande osäker vad du ska rösta på? Gör valtestet för alla tre val!