Så arbetar SVT med opartiskhet

Att vara opartiska är en av SVT:s allra viktigaste uppgifter. Vi varken får eller ska ta ställning i kontroversiella frågor utan i stället hjälpa publiken att bilda sin egen uppfattning. Genom att ge fakta samt låta olika åsikter och perspektiv höras, ökar vi människors kunskaper och medvetenhet om viktiga samhällsfrågor.

SVT-mikrofon

Opartiskhet = balans

Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt och inte låta åsikter och agendor stå oemotsagda. Det är viktigt att se vår rapportering över tid. Utrymmet och sändningstiden är begränsad, och skulle ett enskilt inslag bara skildra ena sidan av en fråga balanseras detta upp över tid i andra inslag och program där den andra sidan får utrymme att höras och synas. 

Mediemyndigheten ställer bland annat följande krav på SVT:

  • Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
  • Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
  • En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett enskilt inslag eller artikel kan ha en kritisk utgångspunkt. SVT är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt samt att granska politiker, företag, myndigheter och organisationer. Med public service-företagens skyldighet att kommentera följer också ett visst utrymme för kritiska eller värderande omdömen.

Kritik mot en utpekad part

Om en klart utpekad part utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser bör den få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller får ge en kommentar. Att en kritiserad person vägrar att medverka hindrar inte att programmet sänds. I sådana fall bör den kritiserades uppfattning redovisas på annat sätt i den utsträckning det är möjligt.

Ensidighet 

Nyheter och ämnen får inte behandlas ensidigt, det vill säga att enbart låta den ena sidan få argumentera och ge syn på saken i exempelvis en politisk fråga. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om detta framgår av programmet eller programpresentationen. Dessutom kan en ensidig framställning i ett program balanseras upp av det ges en motbild i ett annat program.

"Falsk balans"

Kravet på opartiskhet innebär dock inte att SVT exempelvis måste ta in påståenden om att jorden är platt, bara för att en person säger att jorden är rund i någon av våra sändningar. Det skulle innebära falsk balans, en term som beskriver rapportering som låter två motstående sidor framstå som jämbördiga, trots att det endast är den ena sidan som har vetenskapen på sin sida. 

En konsekvens av detta är att SVT kan vara restriktiva med att intervjua personer som hävdar att mänskligheten inte påverkar klimatet, eftersom vetenskapen pekar på motsatsen.  Vi vill undvika falsk balans och har FN-organet IPCC:s rapporter som utgångspunkt i vår klimatbevakning. Detta hindar dock inte att vi också bevakar och redogör för relevant och vetenskapligt underbyggd kritik.

Ställningstagande i kontroversiella frågor

Programledare, reportrar och andra personer som kan uppfattas som företrädare för SVT får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i frågor som kan betraktas som kontroversiella. I krönikor, kåserier och recensioner finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

Demokratiparagrafen

Det finns också undantag från reglerna om opartiskhet, vilket exempelvis framgår av Radio- och TV-lagens femte kapitel, den så kallade demokratiparagrafen.

Av denna framgår att SVT ska "värna om det demokratiska statsskickets grundidéer samt alla människors lika värde". Det innebär att vi utgår från att demokrati är att föredra framför diktatur samt att vi är skyldiga att bemöta och ta avstånd från diskriminerande eller rasistiska uttalanden som görs i våra sändningar. 

Anmäla program

Om du tycker att vi har brutit mot bestämmelserna om opartiskhet, kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden. Om du själv är omnämnd eller utpekad i en publicering och påverkats negativt kan du anmäla det till Medieombudsmannen.

Hjälp oss när perspektiv saknas 

Om du upplever att det saknas vissa relevanta perspektiv i SVT:S bevakning av en nyhet, undersök gärna vad vi tidigare gjort på ämnet genom att söka på Internet. Om viktiga perspektiv saknas framgent kan du tipsa nyhetsredaktionen genom att mejla till: svtnyheter@svt.se

Partipolitiskt neutrala

Den forskning som specifikt undersökt om vår nyhetsbevakning gynnat/missgynnat vissa partier är de valundersökningar som gjorts vid vid Göteborgs universitet under ledning av professor Kent Asp. I dessa har man analyserat nyhetsrapporteringen i elva val (1979-2014) och under tre folkomröstningar (1980, 1994 och 2003).

Forskningsresultaten visar att det i varje valrörelse funnits något eller några partier som fått mer alternativt mindre uppmärksamhet än de andra, men att det handlat om olika partier i olika val.  Slutsatsen är att SVT uppfyller vårt uppdrag att vara opartiska eftersom en jämn balans har uppnåtts över tid.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss