Uppsalapolitikernas åtgärder för att minska utsläppen

Uppdaterad
Publicerad

Alla nio partier som sitter i Uppsala kommunfullmäktige har fått lista vilka åtgärder de tycker är viktigast för att minska utsläppen av koldioxid i kommunen. Här kan du läsa svaren.

De nio partier som sitter i Uppsala kommunfullmäktige har via mejl fått svara på vilka åtgärder de anser vara viktigast för att få ner utsläppen här i kommunen. Vi efterfrågade beslut som inte redan är tagna.

Det som allra flest partier är eniga om är att en av de viktigaste åtgärderna är att få fler personer att åka kollektivt och/eller ta cykeln. Flera pekar också exempelvis på vikten av att bygga fler laddningsställen för elbilar och att värna om grönområdena i stan.

Val 2018 – #dinröst

– Jag tycker många förslag är bra, till exempel att satsa på mer fossilfri trafik och vegetarisk kost. Sedan fanns det även en del motsägelsefulla förslag, till exempel att vi behöver mer

Torun Hammar forskar inom området livscykelanalys vid SLU i Uppsala. Det innebär att hon räknar på hur stor miljöpåverkan olika produkter och tjänster har. Foto: SVT

parkeringar och att det skulle leda till mindre utsläpp från trafiken, säger Torun Hammar som forskar på området livscykelanalys (att räkna ut hur mycket olika produkter och tjänster påverkar miljön) vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Vilka tre viktigaste åtgärder skulle du själv välja?

– Ät mer vegetarisk mat. Vi behöver minska de fossila bränslena i transportsektorn, även långväga transporter, specielllt flyg – vi behöver flyga mindre. Och så behöver vi se över vår konsumtion – slänga mindre och inte köpa saker vi inte behöver.

I klippet ovan kan du se vad Torun Hammar tycker om några av förslagen från Uppsalas partier.

Partierna som sitter i Uppsala kommunfullmäktige har fått svara på vilka åtgärder de anser vara viktigast för att minska på koldioxidutsläppen i kommunen. Foto: SVT

Viktigaste åtgärderna – parti för parti

Centerpartiet:

 •  ”Vi måste värna våra centrala grönområden. Vi måste förtäta staden varsammare. Vi vill stärka upp kommunens kransorter med fler bostäder, mer välfärd och bättre service för att minska behovet av bilresor in till staden, liksom motivera tätare avgångar med kollektivtrafik.”  
 • ”Oavsett om fossildrivna fordon rör sig eller står på tomgång så släpper de ut växthusgaser. Därför är det viktigt att vi har framkomliga vägar och bra trafikflöden. För att förhindra att bilister kör onödiga sträckor i jakt på parkering så måste det också finnas gott om parkeringar. Vi vill underlätta för människor att köra fossilfria bilar, bland annat genom utbyggd laddinfrastruktur.”  
 • ”Maten står för en betydande del av våra utsläpp. Svenska bönder är bäst i världen på att producera klimat- och miljösmart mat. De använder mindre antibiotika, släpper ut mindre koldioxid och tar större hänsyn till sin närmiljö. Därför tycker vi det är viktigt att vi har upphandlingskrav som gynnar svenska bönder i allmänhet och lokala bönder i synnerhet.”

Feministiskt initiativ:

 • ”Vi vill prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i stadsplaneringen. Det innebär bland annat att vi vill ha bilfria zoner i innerstan, mer cykelvägar, högre prioritering av cykelvägar vid snöröjning, och att kollektivtrafiken ska vara tätare och avgiftsfri.”  
 • ”Vi vill komplettera Uppsalas utsläppberäkningar och klimatmål med ett konsumtionsperspektiv. Att bara räkna de utsläpp som skapas inom kommunens gränser, och blunda för alla andra utsläpp som skapas till följd av vår konsumtion, ger en missvisande bild och förhindrar ett effektivt klimatarbete.”  
 • ”Vi vill att skolan ska servera vegetabilisk mat som norm. Det betyder att animalisk mat istället får rollen av specialkost, på samma sätt som den vegetariska kosten idag. I skolmatsalen formas nästa generations matvanor, och då har vi ett ansvar att lära ut hållbara matvanor.”

Kristdemokraterna:

 • ”Den viktigaste åtgärden för att minska koldioxidutsläppen i kommunen är arbetet med klimatprotokollet som Alliansen sjösatte under sin tid. Det innebär att kommunen samarbetar med andra organisationer och företagen i kommunen för att tillsammans få ner koldioxidutsläppen.”  
 • ”Vi ska lämna efter oss en bättre värld för kommande generationer. Därför har vi också ett antal förslag för Uppsala kommun, exempelvis att bygga spårvagn och bättre kollektivtrafik, som i kombination med gång- och cykelvägar ger minskad klimatpåverkan. Genom en ökad mängd närproducerad mat i kommunen kombinerar vi en ansvarsfull livsmedelspolitik med minskad miljöbelastning.”  
 • ”Vi är för att kommunen använder mer solkraft genom en egen solkraftspark. Energianvändningen är viktig för minskad klimatpåverkan, och just därför har vi också lyft frågan om att vi behöver utveckla kärnkraften som är en helt fossilfri energikälla.”

Liberalerna:

 • ”Hotade växter och djur ska skyddas. Skog och natur är viktiga för att minska koldioxidutsläppen, rena luften och motverka klimatförändringar. Många värdefulla biotoper och högkvalitativa odlingsmarker ligger i Uppsala kommun. Uppsalas utbredning bör framförallt ske på mark som inte är jordbruksmark.”  
 • ”Vi måste sluta använda plast av fossilt material eftersom plasten tyvärr ofta hamnar i naturen och där bryts ned till mikroplast. Vi vill fatta beslut om att kommunala verksamheter ska gå före och sluta använda plast gjord av fossilt bränsle. Liberalerna vill att avfallets miljöpåverkan ska minskas genom fungerande återanvändning och återbruk på fler platser.”  
 • ”Miljözoner bör införas i känsliga delar av centrala Uppsala där endast miljöbilar får köra. Vi vill ställa krav på huvudmannen för kollektivtrafiken, Region Uppsala, om nollutsläpp till 2030. Bilpooler och kortidshyra av miljöbilar bör främjas genom förbättrade regler. Pendel- och infartsparkeringarna måste bli fler. Liberalerna vill ställa högre krav på laddinfrastruktur vid nybyggnation. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska göras till norm i stadsplaneringen.”

Miljöpartiet:

 • ”Vill att den nordiska strategin för plastanvändning ska omarbetas till en lokal handlingsplan för Uppsala kommun. Kommunen måste mer aktivt arbeta med att minska användningen och öka återanvändningen av plast. Vi bör skyndsamt övergå till bioplastprodukter.”  
 • ”I Uppsala ska cykel, gång och kollektivtrafik vara det mest använda sättet att transportera sig. Cykeln ska vara det första alternativet. Miljöpartiet vill bygga ut snabbcykelvägar, cykelskötselstationer samt cykelparkeringsgarage. Eftersom utrymmet i staden är begränsat kräver vissa cykelsatsningar att gatuutrymme tas från bilar. Utanför Uppsala tätort är det viktigt att bygga cykelvägar mellan orter och in till Uppsala, samt cykelparkeringar vid större kollektivtrafiknoder.”  
 • ”För att klara den snabbt växande stadens behov av effektiva transporter krävs en utbyggnad av kollektivtrafiken i motsvarande grad. Den bärande delen är utbyggnad av spårväg. Miljöpartiet vill bygga Kunskapsstråket mellan city och Ultuna. Kollektivtrafik ska prioriteras framför privatbilism, när det gäller framkomlighet.”

Moderaterna:

 • ”Vill välkomna fler miljövänliga bilar på Uppsalas gator. Därför vill vi bygga ut teknikneutral laddinfrastruktur i Uppsala.”  
 • ”Vill ställa om kommunens fordonsflotta till att bli fossilfri senast 2020.  
 • ”Vill öka andelen som väljer att transportera sig med cykel och kollektivtrafik genom att öka tillgången till cykel- och pendelparkeringar.”

Socialdemokraterna:

 • ”Klimatkrav vid nybyggnation, upphandling och inköp av kommunen.”  
 • ”För att minska trängsel och utsläpp vill vi investera i kollektivtrafik, pendlarparkeringar och gång- och cykelvägar.”  
 • ”Successivt ställa om fordonsflottan till el och andra förnyelsebara bränslen.”

Sverigedemokraterna:

 • ”Vi värnar om lokalproducerat i kommunen, ett led i detta är att kommunen fokuserar mer på att köpa mat från lokala bönder och gårdar i länet. Det ska gälla all offentlig verksamhet. Vi ser gärna också att kommunen hjälper lokala verksamheter att välja närproducerat om intresset från dem finns.”  
 • ”Vi ser gärna att Uppsala ökar sin elproduktion med hjälp av solpaneler och utvecklar möjligheten för att fler ska kunna införskaffa solpaneler.”  
 • ”Slutligen är det viktigt för oss att värna om Uppsalas grönytor och parker. Uppsala ska vara en grön stad med fina inslag av växtlighet som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen lokalt, samtidigt som det bidrar med vacker grönska för stadens alla medborgare och besökare.”

Vänsterpartiet:

 • ”Vill höja den flygskatt som precis införts. Vi vet även att den stora basindustrin vi har i Sverige kostar i klimatutrymme och vill därför lägga 100 miljarder på en grön investeringsbank som kan stödja industrin att ställa om till klimatsmarta processer. Det är statlig politik som kommer spela en avgörande skillnad för Uppsalas möjligheter att nå våra klimatmål.”  
 • ”Vill använda material som är smartare än vad vi har idag. Fastigheter kan ha bättre solskydd för att klara värmeböljor och bättre isolering för att klara vintern. De kan dessutom byggas i trä och producera el genom solceller på taket.”  
 • ”När vi bor nära är cykeln ett bra fordon men vi vill också att det ska vara enklare och billigare att åka kollektivt. Därför vill vi sänka priserna på kollektivtrafiken och satsa på spårvagn och tät busstrafik.”

Fotonot: Flera svar har kortats ner.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Val 2018 – #dinröst

Mer i ämnet