Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Så vill partierna bekämpa brottslighet på EU-nivå

Uppdaterad
Publicerad

Från ett europeiskt FBI till minskad rörlighet eller en gemensam åklagarmyndighet – så här vill partierna som ställer upp i EU-valet att man ska bekämpa gränsöverskridande brottslighet på europeisk nivå.

Brottsbekämpning och terrorbekämpning är en av EU-valets viktigaste frågor för väljarna, det visar en undersökning som Novus gjorde åt SVT Nyheter i april.

En stor del av de stölder som begås i landet begås av utländska stöldligor. På polisens nationella operativa avdelning, Noa, tror man att cirka hälften av bostadsinbrotten och upp till 90 procent av stölderna av båtmotorer och bildelar begås av inresta ligor från andra länder.

Arbete på EU-nivå

SVT Nyheter har nu frågat de politiska partierna vad man vill göra i EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, med fokus på just gränsöverskridande stöldligor. Flera av de nio partier som tillfrågats säger tydligt att man vill ha ett arbete på EU-nivå mot den här typen av brottslighet. Däremot skiljer det en del i hur man vill göra.

Moderaterna satsar mycket på brott och straff inför EU-valet. Där vill man att Europol får i särskilt uppdrag att inrätta ett center som fokuserar på just stöldligor, och talar om att minska den fria rörligheten för kriminella.

EU-vänliga Liberalerna vill se en slags europeiskt FBI som ska kunna bekämpa brottslighet över gränserna. Centerpartiet svarar att man vill ha ett starkare samarbete inom Europol och mer koordinerade utredningar.

Vill ha informationsutbyte

Sverigedemokraterna svarar att dagens samarbete fungerar väl, men att man gärna ser ett effektivt informationsutbyte. Socialdemokraterna svarar att man återkommer med ett åtgärdspaket innan valet, men att man vill stärka möjligheten att dela uppgifter om personer som misstänks för brott mellan länder.

Kristdemokraterna vill också ha mer informationsutbyte, bland annat genom Europol. Även Vänsterpartiet svarar att man vill se ett fortsatt samarbete mellan myndigheter i olika länder.

Miljöpartiet svarar att brottsbekämpning i första hand är en nationell fråga. Man är dock positiva till en europeisk åklagarmyndighet. Feministiskt initiativ svarar att EU i första hand ska bekämpa gränsöverskridande brott som trafficking och ekonomisk brottslighet.

Du kan läsa svaren i sin helhet här nedanför.

Socialdemokraterna:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Alla länder måste ta ansvar för brottsbekämpningen. Det är i första hand en nationell fråga men gränsöverskridande brottslighet behöver också motverkas gemensamt. Det gäller till exempel terrorism, narkotikabrott och internationella stöldligor. Här är ett väl fungerande samarbete inom EU avgörande.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– Polissamarbetet inom Europol är mycket viktigt för att komma tillrätta med de internationella stöldligorna, liksom samarbete mellan de enskilda länderna, till exempel för att överföra dömda brottslingar till sina hemländer. Vi behöver fler insatser för att minska tillgången på illegala vapen och narkotika som rör sig över gränser i Europa. Och vi behöver bli bättre på att kunna se och dela identitetsuppgifter på brottsmisstänkta personer som reser in medlemsländer. Både Europol, Eurojust och Frontex är EU-myndigheter som behöver ha tillräckliga resurser.

– Ett exempel på samarbetet är Europols analysprojekt ”AP Furtum”. Det ska stödja nationella brottsbekämpande myndigheters arbete mot alla typer av egendomsbrott. Detta görs bland annat genom att man bidrar med experter samt analys och förmedling av information. Detta är ett exempel på arbete som bör fortgå och vidareutvecklas.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– Vi vill fortsätta att på olika sätt vidareutveckla bland annat Europols verksamhet men kommer återkomma med ett samlat åtgärdspaket i god tid innan valet.

Moderaterna:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Att sätta stopp för den fria rörligheten för kriminella och terrorister genom att öka Europols resurser, skärpa regelverket för utvisning och förbättra informationsutbytet mellan medlemsländerna.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– Ja. Genom att Europol får i särskilt uppdrag att inrätta ett center som enbart fokuserar på att bekämpa just stöldligor samt att EU-medborgare som begår brott i Sverige ska kunna utvisas och nekas inresa hit igen.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– Moderaternas partigrupp (EPP) prioriterar brottsbekämpningen högt vilket ger bra stöd att kunna bilda majoriteter i EU-parlamentet som gör att vi gemensamt i Europa fokuserar på att bekämpa den gränsöverskridande kriminaliteten. 

Sverigedemokraterna:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Vi ser i dag en ökande internationell kriminalitet till följd av den fria inre rörligheten och bristen på yttre gränskontroller. Vi saknar på grund av unionsrätten möjligheten till stadigvarande inre gränskontroller. Den internationella kriminaliteten, vare sig det är terrorism eller stöldligor behöver bemötas med samarbete och informationsutbyte, men även med förstärkta yttre- och inre gränskontroller.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– Det brottsbekämpande samarbetet inom EU fungerar väl, i synnerhet när det kommer till informationsutbyte länderna emellan. Vi ser utvecklingspotential i synnerhet när det kommer till effektiviserat informationsutbyte genom exempelvis ETIAS för att motverka den gränsöverskridande brottsligheten.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– I EU-parlamentet kommer vi att verka för att underlätta samarbetet länderna emellan som gör att myndigheter effektivare kan agera. Informationsutbytet är dock bara en del, det finns idag regleringar som hindrar arbetet mot gränsöverskridande brottslighet. Detta gäller i synnerhet regleringen kring inre gränskontroller som är ett otroligt viktigt verktyg i detta.

Centerpartiet:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Det finns många viktiga frågor att arbeta med inom EU. Viktigast är dock att stärka och utveckla polissamarbetet i Europa. Vi kan inte låta kriminella överlista våra brottsbekämpande myndigheter bara för att de går över gränsen. Att öka samverkan mellan EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter är dock som viktigast när det gäller bland annat terrorism, gränsöverskridande brottslighet såsom människohandel och hatbrott som har sin grund i de hot mot grundläggande värderingar vi ser exempel över stora delar av EU. Här måste bland annat informationsdelning mellan medlemsstaterna utvecklas.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– Ja, EU-samarbetet har en avgörande roll att spela här. En mycket stor andel av de inbrott och stölder som genomförs i Sverige begås av internationella stöldligor. Ett starkare polisiärt samarbete, genom bland annat Europol, krävs för att skydda enskilda människor och deras egendom och öka tryggheten. Ett verktyg vi vill utveckla är Joint Investigation Teams som koordinerar utredningar av gränsöverskridande brottslighet och bland annat kan användas mer som ett sätt att stoppa stöldligorna. De hinder som i dag finns för att utveckla samarbetet mellan medlemsstaterna måste bort. Brottsbekämpningen kan inte stoppas av att olika länder har olika förutsättningar.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– Stärka tryggheten och bekämpa gränsöverskridande brottslighet kräver gränsöverskridande lösningar och framförallt ett stärkt polisiärt samarbete. Detta vill vi i Centerpartiet arbeta vidare med i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden. Vi vill arbeta för att ta bort de hinder som finns för EU-länderna att förhindra, utreda och beivra gränsöverskridande brottslighet och ställa krav på att samtliga länder tar ansvar för sin del i såväl det brottsförebyggande som det utredande arbetet.

Liberalerna:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Liberalerna vill se ett europeiskt FBI med riktiga muskler att bekämpa internationell brottslighet och terrorism i Europa.  Terrorism, människohandel, narkotikasmuggling och organiserade stöldligor opererar över gränserna, och då måste brottsbekämpningen göra detsamma. Ett europeiskt FBI skulle ge Europol ett operativt mandat och kunna driva förundersökningar gällande brott där flera länder är inblandade. Vi anser också att EU:s gränsbevakning behöver stärkas och att det på sikt ska vara EU som har ansvar för de yttre gränserna. Sverige måste dessutom omedelbart gå med i den nya europeiska åklagarmyndigheten.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– Ja. I dag slås människors vardag sönder när gränsöverskridande stöldligor plundrar deras hem och tillhörigheter. Ett kraftigt utbyggt europeiskt brottsbekämpande samarbete skulle ge mycket bättre möjligheter att komma åt de nätverk som jobbar över gränserna.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– Dels genom att driva på i Europaparlamentet för stärkt EU-lagstiftning om brottsbekämpning, dels genom att utnyttja Europaparlamentets roll i budgetprocessen till att verka för ökade resurser till Europol och annan brottsbekämpning.

Kristdemokraterna:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Starkare samordningsmandat för Europol och Eurojust och att säkerställa att informationsutbyten fortsätter utvecklas. Exempelvis genom att fortsätta bygga vidare på det så kallade Ecris-TCN-systemet, som handlar om utbyte av belastnings- och misstankeregister.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– Ja, ligorna rör sig över gränserna och då är informationsutbyte mellan EU-länderna centralt, och här kan Europol spela en viktig roll. EU:s princip om fri rörlighet gör också att vi behöver gemensamma åtgärder i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten. Svensk polis uppskattar att vartannat inbrott i Sverige begås av utländska stöldligor, många från andra EU-länder, men också från länder utanför EU. Utöver informationsutbyte mellan de nationella polismyndigheterna, och inom ramen för Europol, blir därför också kontroll på den yttre gränsen central.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– Det handlar dels om att i det parlamentariska arbetet prioritera ett brottsbekämpande perspektiv och dels att sätta press på EU-kommissionen så att EU:s yttre gräns är säker och bevakad och att det finns ett väl fungerande samarbete mellan olika länders åklagar- och polismyndigheter.

Miljöpartiet:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– I första hand är brottsbekämpning en nationell fråga men gränsöverskridande brottslighet såsom exempelvis terrorism eller internationella bedrägeriligor bör bekämpas genom att länderna samarbetar.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– Redan i dag arbetar Europol med att bekämpa organiserad transnationell brottslighet. Vi är positiva till att även inrätta en Europeisk åklagarmyndighet. 

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– Frågan ligger redan i dag på bordet och den gröna gruppen som Miljöpartiet tillhör har i stort ungefär samma ingång i frågan som vi har.

Vänsterpartiet:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Brottslighet ser inga landsgränser utan sker i alla länder. Därför anser Vänsterpartiet att samarbete mellan europeiska länder för att stoppa kriminalitet är väldigt viktigt. Att samverka, utbyta information mellan brottsförebyggande myndigheter för att tillsammans stoppa människohandel, barnpornografi och andra brott mot mänskliga rättigheter är alltid av stor prioritet för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har prioriterat det feministiska arbetet i EU-parlamentet. Vi har jobbat intensivt med ställningstaganden mot alla former av våld mot kvinnor och mot trafficking och för att införa en nordisk modell för att stoppa prostitutionen inom utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Detta arbete kommer att vara prioriterat för oss även fortsättningsvis.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor?

– Ja. Genom samarbete mellan länders polismyndighet , åklagarmyndighet, med flera.

Om ja, hur?

– Ett samarbete mellan olika länders polis-, åklagar- och tullmyndigheter m.fl. är naturligtvis nödvändigt för att komma till rätta med alla former av gränsöverskridande kriminalitet. Ett sådant samarbete förekommer redan i dag och vi ser positivt på att det fortsätter.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– För att komma till rätta brottsligheten behöver ländernas polismyndigheter samarbeta. Det finns tillräckliga möjligheter för dem att kunna göra det, tillsammans och via Europol. Det som behöver göras är att få fler länder att prioritera arbetet mot prostitution, mäns våld mot kvinnor och så vidare. Där har vi alltjämt en viktig roll att spela i EU-parlamentet.

Feministiskt initiativ:

Vilken fråga inom området brottsbekämpning tycker ni är viktigast att driva i EU?

– Att ta krafttag mot trafficking, det vill säga människohandel för sexuella ändamål samt ekonomisk brottslighet så som skattefusk.

Tycker ni att EU ska ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande stöldligor? Om ja, hur?

– EU ska i första hand ägna sig åt att bekämpa gränsöverskridande brott som trafficking och ekonomisk brottslighet. Där finns i dag stora brister.

Hur vill ni i så fall driva denna fråga i EU-parlamentet?

– Vi vill att EU ska vara ledande i arbetet att införa ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster, kriminalisering av köparen enligt svensk modell samt stärka det polisiära samarbetet mot trafficking och erbjuda skydd till offren oavsett legal status. Vi anser också att EU:s medlemsstater ska stärka sitt samarbete för att utbyta information om ekonomisk brottslighet.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

EU-valet

Mer i ämnet