Så blir de nya cykelbanorna enligt planerna

Publicerad

Planerna består av 22 åtgärder. Åtgärd 14, 19 och 22 är prioriterade.

Åtgärd 1 - Korsning från Marstrand mot Wij förskola

För att skapa en säker väg till förskolan från bostadsområdet föreslås att busshållplatserna flyttas söderut.

Åtgärd 2 – Ny cykelväg på Ringvägen till Wij förskola

I det fall vägen vid Wij förskola öppnas för genomfart väntas trafiken öka på Ringvägen. För att skapa en säker väg till skolan föreslås en breddning av vägbanan, från korsningen med Södra Åsgatan och fram till där motortrafik förbjuds mellan ladorna, för att ge plats åt en vägmarkering för gång- och cykeltrafikanter.

Åtgärd 3 – Ny cykelväg på Rabovägen

För att tydliggöra för gång- och cykeltrafikanterna som ska ta sig mellan de befintliga vägarna föreslås en vägmarkering i befintlig vägbana. Markeringen bör finnas på den västra sidan av vägbanan eftersom vägen viker av västerut från Lötstigen.

Åtgärd 4 – Korsning Södra Åsgatan och Ringvägen

För att tydliggöra korsningen föreslås en ny gång- och cykelväg från öster om Södra Åsgatan via en ny cykelöverfart där cyklister och fotgängare har företräde. Den nya dragningen kopplar på ett naturligt sätt till befintlig gång- och cykelväg till centrum samt till norra sidan av Ringvägen vilket blir en naturlig koppling till föreslagen markering i vägbanan på Ringvägen mot Wij förskola. För att uppnå lägre hastighet samt undvika att bilister kan gena genom korsningen mellan Ringvägen och Södra Åsgatan föreslås kopplingen mot Ringvägen att smalnas av. Där kan det istället rymmas mer grönyta och vägen blir således mer vinkelrät mot Södra Åsgatan. 

Åtgärd 5 – Korsning Vigatan och Gärdesvägen

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister som ska ta sig över Vigatan föreslås en markerad och hastighetssäkrad passage. Detta skulle uppmärksamma bilister och andra fordonsförare på att en gång- och cykelväg korsar körbanan samtidigt som hastigheten för bilisterna sänks. 

Åtgärd 6 – Korsning Vigatan/Södra Åsgatan

För att förkorta tiden där oskyddade trafikanter vistas på körbanan i korsningen föreslås att en mittrefug anläggs. En mittrefug förhindrar att bilister från Södra Åsgatan genar in i korsningen och sänker därmed hastigheterna. I dagsläget slutar gång- och cykelvägen på Vigatan strax innan korsningen med Södra åsgatan. För att knyta ihop denna gång- och cykelväg med den befintliga på Södra Åsgatan föreslås att gång- och cykelvägen förlängs hela vägen upp till korsningen. 

Åtgärd 7 – Ny väg mellan Vigatan och Gamla Åmotsvägen

En ny gång- och cykelväg väster om Humlevägen i närheten av vattnet blir gen, attraktiv och skyddad från annan trafik. Längs norra halvan av föreslagen väg finns promenadstråket Hälsans stig där föreslagen väg följer samma stråk. Eventuella utbyggnadsplaner på den grusade ytan bör beaktas vid anläggning och kombineras på ett lämpligt sätt.

Åtgärd 8 – Korsning Gamla Åmotsvägen

Som en förlängning av åtgärd 7 bör den nya föreslagna gång- och cykelvägen ansluta till den befintliga på norra sidan om Gamla Åmotsvägen. Eftersom Gamla Åtmotsvägen är relativt vältrafikerad behövs en cykelöverfart där cyklisten har företräde. Eventuellt kan även hastighetsdämpande åtgärder behövas för att skapa en säker överfart. 

Åtgärd 9 – Ny väg till Åbyggeby

En ny separerad gång- och cykelväg längs Gamla Åmotsvägen från korsningen vid Wiberget fram till Åbyggeby skola. Åtgärden bedöms vara mycket omfattande. Om underlaget visar sig vara tillräckligt för att anlägga en ny gång- och cykelväg behöver åtgärden utredas mer, t.ex. ytor, markinlösen, belysning med mera. 

Åtgärd 10 – Kantsten vid korsningen Gamla Åmotsvägen/Södra Åsgatan

För att förkorta tiden där cyklisterna är ute oskyddade på körbanan föreslås gångoch cykelvägens kantsten förlängas ut i körbanan på båda sidorna, precis som vid korsningen Vigatan/Södra Åsgatan. Vägmarkeringar som visar separering av gående och cyklister bör också förstärkas.

Åtgärd 11 – Ny cykelväg Sjöängsvägen

Eftersom att Sjöängsvägen är en väl använd skolväg för barn på Perslundaskolan behövs en säker yta för dem att färdas på. En avskild gång- och cykelväg med kantsten föreslås på den västra sidan av körbanan, för att sedan knytas ihop med befintlig trottoar längre söderut på Sjöängsvägen.

Åtgärd 12 – Utredningsområde: Torget, Framtidens centrum

Hela områdets utformning behandlas separat i projektet Framtidens centrum, där föreslås ny sträckning av gångoch cykelbanor, flytt av parkeringsplatser och säkrare överfarter. 

Åtgärd 13 – Korsning Perslundavägen/Södra Åsgatan

I utredningen föreslås en annan typ av markbeläggning där gång- och cykelvägen korsar körbanan. Detta är en praktisk åtgärd men avhjälper problematiken i korsningen endast under barkmarkperioden. Under vintermånaderna syns inte den andra typen av markbeläggning vilket gör korsningen i princip lika osäker vintertid. Eftersom att denna korsningspunkt har höga flöden av gång- och cykeltrafik som ska till och från resecentrum anses det som än viktigare att ha en trafiksäker korsning året runt. Gång- och cykelplanen föreslår att vidare utredning av en upphöjd passage bör ske. Detta eftersom att upphöjningen säkerhetsställer en lägre hastighet för motorfordon. 

Åtgärd 14 – Utredningsområde: Stationsområdet, Grön station

Hela stationsområdet behandlas i ett separat projekt kallat Grön station, etapp 2. Där föreslås flera åtgärder som förändrar både motortrafiken och gång- och cykelvägar. Här föreslås andra åtgärder än de som föreslås i projektet Grön station. Dessa åtgärder utgår ifrån ett scenario där Grön station inte genomförs och befintlig situation kvarstår, åtgärderna fokuserar på gång- och cykeltrafiken. Passagen som korsar Norra Åsgatan föreslås bli en cykelöverfart där både cyklister och fotgängare har företräde, en upphöjd bredare markyta med annorlunda markbeläggning, alternativt fartdämpande åtgärder innan överfarten. Befintlig refug är kvar men överfarten rätas upp och mer mark tas i anspråk för gång- och cykelbana för en mer naturlig sträckning mot stationsområdet. Eftersom gång- och cykelvägen lutar ner mot korsningen kan det också behövas en hastighetsdämpning för cyklister innan korsningen, exempelvis en upphöjning även för oskyddade trafikanter. Platsen behöver tydlig skyltning och mer belysning för att göra alla trafikanter uppmärksamma på varandra och på de hastighetsdämpande åtgärderna. Vid korsningen nedanför, över Stationsgatan, föreslås en cykelöverfart där cyklister och fotgängare har företräde. Hastigheten bedöms inte vara särskilt hög men platsen är otydlig där biltrafik, bussar, cyklister och fotgängare ska samsas. Därför föreslås korsningen förbli plan men annan markbeläggning och tydligare skyltar och belysning behövs. Trottoaren utanför stationshuset kan bli bredare vilket gör vägen för cyklister tydligare och plats för möten med fotgängare rymligare. 

Åtgärd 15 – Väg upp mot Perslundaskolan från stationsområdet

För att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna föreslås precis som utredningen från 2016 – att en upphöjd gångbana anläggs på den södra sidan av Perslundvägen. Denna gångbana kopplas på befintlig gångoch cykelväg på Perslundavägen samt gång- och cykelväg på Södra Åsgatan. De flesta cyklister som tar sig till Perslundaskolan förväntas använda sig av befintlig gång- och cykelväg vid torget, samt markerad gång- och cykelväg på norra delen av Perslundavägen. Därav föreslås att endast anlägga ett trafiksäkert utrymme för gående. 

Åtgärd 16 – Korsningen Sjöängsvägen/Skolvägen

En säker passage i form av ett övergångställe bör anläggas från befintlig gång- och cykelväg på Skolvägen över till planerad ny gång- och cykelväg på Sjöängsvägens västra sida. Eftersom övergångstället ska ligga vid en skola bör det vara hastighetssäkrat med exempelvis en upphöjning. Skolvägen är relativt smal så ingen mittrefug krävs på övergångstället. På Skolvägen finns en parkeringsficka för skolbussen. Denna kommer eventuellt behöva flyttas längre västerut för att inte påverka sikten vid övergångstället.

Åtgärd 17 – Ny cykelväg vid Skomakaren

För att skapa en säker gång- och cykelväg behövs en separering av biltrafiken och oskyddade trafikanter. Därför föreslås att den befintliga gångvägen breddas. Trottoaren är idag cirka 1,5 m bred. För att det ska vara en trafiksäker gång- och cykelväg behöver den vara minst 2,5 m bred. Den tänkta åtgärden ska sedan knytas ihop med befintlig gång- och cykelväg som går mot Ockelbo centrum. Vid korsningen Södra Åsgatan/Perslundavägen föreslås också en ny åtgärd, läs mer om denna på åtgärd 13.

Åtgärd 18 – Korsning vid Kulturstationen

För att göra denna korsning mer strukturerad och säker behöver vissa åtgärder göras. För att bilister som kommer från Norra Åsgatan inte ska kunna gena in i korsningen så är förslaget att smala av infarten från Norra Åsgatan. På så sätt får gående och cyklister en bättre uppsyn och kan se i tid om det kommer en bilist. De bilister som kommer från Södra Åsgatan behöver en tydligare infart upp mot Perslundavägen. En gång- och cykelöverfart föreslås att anläggas och skyltas upp. Se illustration för bättre överblick. 

Åtgärd 19 – Korsning vid stationsområdets norra sida

Eftersom trafikmängden är stor och hastigheterna ibland höga föreslås en hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart med klassningen mycket god trafiksäkerhetseffekt, där de oskyddade trafikanterna har företräde. Vägbanan är bred, 8 m, därför föreslås att vägbanan smalnas av vid överfarten för att avståndet för oskyddade trafikanter i vägbanan ska bli kortare. Korsningen söder om överfarten mot öster och stationsområdet görs smalare, det leder till lägre hastigheter och bättre sikt vilket ökar trafiksäkerheten. Avståndet från korsningen och cykelöverfarten blir längre och därmed säkrare för överfarten. 

Åtgärd 20 – Ny cykelväg och korsning vid Gäverängeskolan

För att göra en säker gång och cykelväg till skolan är förslaget att det ska anläggas en hastighetsdämpande överfart över Gäverängevägen, där den befintliga gång- och cykelbanan tar slut. Vidare föreslås en gång- och cykelväg på den östra sidan om Gäverängevägen. Den nya gång- och cykelvägen knyts sedan ihop med den befintliga gång- och cykelvägen som leder in på Gäverängeskolans skolgård. 

Åtgärd 21 – Ny cykelväg längs Hamrångevägen

Gång- och cykelplanen har som mål att öka arbets- och studiependlingen och eftersom flera stora arbetsgivare ligger längs med Hamrångevägen bör lämplig färdväg för gångoch cykeltrafik finnas. Förslagsvis utökas befintlig vägren till ett cykelfält, som är en lämplig lösning när majoriteten av de oskyddade trafikanterna är vuxna arbetspendlare. 

Åtgärd 22 – Ny cykelväg till Säbyggeby

En gång- och cykelväg längs Säbyggebyvägen enligt den detaljplanerade sträckningen föreslås. På grund av förhållandena vid korsningen mellan Säbyggebyvägen och väg 303 föreslås korsningen vara planskild. Vidare söderut bör den nya sträckningen gå igenom skogsmarken ner till Byvägen, via Hedvägen, korsa Stenvägen och kopplas ihop med befintlig gång- och cykelväg som leder hela vägen till Ockelbo centrum. 

Källa: GÅNG- OCH CYKELPLAN OCKELBO KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer