Många vill nu bygga nära järnvägsstationerna. Så här föreslås Västerås nya resecentrum se ut. I området ska 3 000 bostäder byggas. Foto: BIG, Bjarke Ingels Group

Så vill städerna bygga nära järnvägen

Uppdaterad
Publicerad

Tretton av landets största kommuner planerar att bygga nya bostäder och kontor nära spåren. Här är de största projekten i varje stad.

I Hagastaden mellan Solna och Stockholm ska 50 000 personer jobba. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Stockholm

Stockholm växer snabbt och ytorna nära järnvägen har redan börjat utnyttjas. Många tusen bostäder och över 50.000 arbetsplatser kommer att byggas nära järnvägsspåren enligt de planer som finns.

Tågbuller

Närheten till kommunikationer är mycket viktig  och därför är tomter som finns nära stationer ofta attraktiva.

Här är några av projekten:

Hagastaden

Där Stockholm och Solna möts byggs en tät och hög stadsdel. 2025 ska 6.000 bostäder (hälften i Stockholm, hälften i Solna) och 50.000 arbetsplatser (varav 14.000 i Stockholm) stå klara. Järnvägen ska överdäckas, en lösning som ska minska bullret.

Sabbatsberg

Två projekt planeras. Dels vill ägaren av ett slitet hus riva det och ersätta med ett betydligt större hus med 400 lägenheter. Dessutom vill ett annat företag bygga ett punkthus med 40 hyresrätter.

Spånga, Bromstensstaden

Ett gammalt industriområde nära järnvägen ska bli en tätbebyggd stadsdel. När Bromstensstaden står klar räknar man med att den ska bestå av cirka 1.600 lägenheter, förskola och arbetsplatser.

Södermalm Bergsgruvans park

57 nya hyresrätter och 300 kvadratmeter butiksyta planeras vid Södra Stations entré.

Älvsjö centrum

Projektet är snart slutfört. 600 bostäder byggs nära ett resecentrum, butiker och restauranger.

Källa: Stockholms stad har valt att inte besvara SVT:s frågor om byggplaner nära spåren. Uppgifterna kommer ifrån kommunens karta, bygg.stockholm.se, där aktuella projekt läggs ut. Vi har bara tagit med planerade byggen inom 150 meter från spår där godstrafik och persontåg till andra delar av landet går. Även längs de många spår som SL trafikerar finns byggplaner, men de är alltså inte redovisade här.

I Frihamnen i Göteborg planeras en stor utbyggnad. Här ska byggas både lägenheter och lokaler. Foto: Flygare Palmnäs åt Älvstranden utveckling

Göteborg

I Göteborg finns många planer på att bygga bostäder, kontor och affärer nära järnvägsspåren.

Bara de projekt som kommunens tjänstemän listar som exempel på nybyggen vid järnväg kommer att ge över 5.000 bostäder och mer än 600.000 kvadratmeter ytor för kontor, handel och andra verksamheter.

Men betydligt fler projekt kommer att bli aktuella, uppger kommunen.

Här är en rad viktiga projekt nära järnvägen i Göteborg:

Tändsticksfabriken (Kallebäck 2:5) 

200-240 bostäder och cirka 13.000 kvadratmeter kontorsyta och lokaler.

Grafiska vägen (Kallebäck 2:3)

I etapp ett handlar det om 41.000 kvadratmeter kontor och 12.000 kvadratmeter handel .

Almedals fabriker (Skår 57:5 och 57:14) 

Området beräknas rymma cirka 58.000 kvadratmeter bruttoarea kontor och verksamheter samt cirka 17.000 kvadratmeter bruttoarea bostäder, vilket motsvarar 200-250 bostäder. När Västlänken är utbyggd är närmsta spår (Västkustbanan) beläget ca 25 meter från planerad bebyggelse. 

Karlavagnsplatsen 

1.600 bostäder, 125.000 kvadratmeter övrigt

Frihamnen 

Cirka 3.000 bostäder och ca 200.000 kvadratmeter övrigt. 

Gamlestaden

Här kommer ett nytt torg med en ny järnvägsstation att byggas. Området kommer utvecklas till blandstad med stora ytor handel och kontor och många nya bostäder. Exakt siffra är ännu okänd.

Norra Gårda 

Kontor vid Venusgatan på 40.000 kvadratmeter.

Centralenområdet  

Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen. 120.000 kvadratmeter kontor, handel och 100 bostäder. 

Källa: Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad.

Foto: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Malmö

I Malmö kommer många bostäder och lokaler att byggas nära järnvägen.

Runt 6.500 bostäder är planerade, men det kommer troligen att bli fler än så.

Över 6.000 personer kommer att jobba på arbetsplatser alldeles i närheten av spåren.

Här är stora projekt som är på gång i Malmö:

Nyhamnen 

550 lägenheter och ca 400 möjliga arbetstillfällen. Total antal kvm för planområdet är 20.000.  

(Hela Nyhamnen ska fullt utbyggt kunna rymma drygt 6.000 nya bostäder och ge plats för näringsliv med cirka 13.000 sysselsatta) .

Universitetsholmen 

Cirka 130 lägenheter och 15.000 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler. 

Östervärns station 

Planförslaget för fördjupade översiktsplanen för Kirseberg innebär bl a förtätning kring Östervärns station, där markanvändningen innebär främst tillskott av bostäder men även handel och kontor, och området har kapacitet att rymma minst 4.200 nya bostäder och 4.200 arbetsplatser. Allt kommer dock inte att byggas inom de närmaste tio åren.

Rosengårds station 

Stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah ska göra bostadsområdet Rosengård mer attraktivt. Den nya delen av området innehåller cirka 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet. 

Triangeln  

100 lägenheter och ca 500 möjliga arbetstillfälle. Total antal kvadratmeter för planområdet är 18.000. 

Hyllie 

Söder om Södra vattenparken: 420 lägenheter och planen ska även möjliggöra kvarter för kontor/verksamheter, ej klart hur mycket. Total antal kvadratmeter för planområdet är 3.240.  

Öst-västliga gatan Hyllie allé: cirka 500 bostäder kvar under utbyggnad. 

Hyllie 7:5 m fl: 360 bostäder och ca 1.000 möjliga arbetstillfällen. Total antal kvadratmeter för planområdet är 25.500.  

Hyllie 7:3 m.fl: 40 bostäder och planen ska även möjliggöra för kontor/verksamheter, ej klart hur mycket. Total antal kvadratmeter för planområdet är 40.000.  

Källa: Strategiavdelningen  Stadsbyggnadskontoret Malmö kommun.

Granne med järnvägen byggs ett nytt landmärke i Uppsala – kontors- och affärshuset Juvelen. Det här är arkitekternas bild av hur det ska se ut när det är färdigt. Foto: Utopia arkitekter

Uppsala

I landets fjärde största kommun finns flera planer på byggen nära järnvägen. Det kommer att ge över 7.000 bostäder i kommunen.

Här är några av de kända planerna:

Börjetull

Industriområdet Börjetull i de södra delarna av Librobäck ska bli en ny stadsdel med cirka 1.500 bostäder och 9.000 kvadratmeter för kontor och andra verksamheter. Området får också nya förskolor och en ny stadspark.

Juvelen

I södra delen av Uppsalas resecentrum byggs det nya kontors- och affärshuset Juvelen.

Kungsängen

I området, som delvis ligger nära järnvägen, planeras 4.000 lägenheter och 600.000 kvm lokalyta för verksamheter.

Storvreta

Storvreta samhälle, som ligger längs järnvägen drygt en mil norr om Uppsala, beräknas kunna växa med 1.600 bostäder och få ett nytt centrum och en ny järnvägsstation.  

Källa: Uppsala kommun har valt att inte besvara SVT:s enkät om byggplaner i framtiden. Projekten här ovanför är hämtade från kommunens webbsida över planerade bostäder och lokaler: http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/

Området kring järnvägsstationen är ett av flera som är aktuella att bygga tusentals bostäder på när Västerås växer. Foto: BIG, Bjarke Ingels Group

Västerås

Tre stora bostadsområden byggs vid järnvägsspåren genom staden. Samtliga lägenheter kommer inte att ligga i direkt anslutning till spåren, men alla områden gränsar till järnvägen.

Stationsområdet

Färdigutbyggt ska det, förutom en ny stor centralstation med olika verksamheter, rymma 3.000 lägenheter.

Kopparlunden

Det gamla industriområdet är omgärdat av trafik, bland annat E18 och järnvägen. Nu ska 1.500 lägenheter byggas.

Ängsgärdet

Kopparlundens grannområde ska också bli ett större bostadsområde med runt 2.000 lägenheter.

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad.

Både vid Centralstationen i Örebro och här kring Södra station planeras flera stora byggen, framförallt kontorshus. Foto: Jesper Mattsson/SVT

Örebro

I Örebro finns en rad tomma tomter och parkeringsplatser längs järnvägsspåren. Efter att ha fattat beslut om att inte gräva ner järnvägen genom staden har man nu bestämt att många av ytorna ska bebyggas. 

Framförallt är det kontor som byggs, något som det råder brist på.

Här är några av planerna:

Området kring centralstationen

Citypassagen (gamla Postterminalen direkt norr om resecentrum) Castellum kontor, 1.500 arbetsplatser. Detaljplan klar, bygget är påbörjat.  

Klövern kontorshus direkt norr om detta. Detaljplan klar.   

Kvarteret på andra sidan gatan, kontorshus på kommunal mark. Detaljplan klar. Markanvisning pågår genom projektet ”Vi ger arkitekten makten”. 

Södra station

Södra station, kontorshus på kommunal mark inklusive serviceytor för resande. Detaljplan pågår.  

Kommunen har gjort en fördjupning av översiktsplanen för just området längs järnvägen mellan Svampen och Gustavsvik http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/stadsutveckling--planering/aktuella-detaljplaner--planprogram/lista/fordjupning-av-oversiktsplan/2016-11-02-fordjupning-av-oversiktsplan-for-jarnvagsomradet-mellan-svampen-och-gustavsvik.html 

Källa: Stadsbyggnad Örebro kommun.

Kring Knutpunkten i Helsingborg och de nio andra stationerna i kommunen ska nybyggen sätta igång.

Helsingborg

En viktig tanke i utvecklingen av Helsingborg är att bygga nära stationerna i kommunen. Då handlar det om lägen inom en kilometer från närmaste station.

Främst kommer detta ske i stationslägena Knutpunkten (Helsingborgs C), Mariastaden, Ödåkra, Rydebäck och Påarp. Totalt finns det tio stationslägen inom kommunens gränser. 

Under kommande år bedöms upp till 500 bostäder och 10.000 kvadratmeter kontor kunna byggas inom 150 meter från järnvägsspåren. Det handlar om tomter vid Knutpunkten (Helsingborg C), Maria Station och Ramlösa Station. 

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs kommun.

Foto: Josef Erixon, Norrköpings kommun

Norrköping

Norrköping planerar en helt ny stadsdel med tusentals bostäder kring sitt nya rececenter.

År 2028 kommer Ostlänken börja trafikeras och just nu pågår ett stort arbete med att planera för den nya järnvägen. Ostlänken innebär att Norrköpings station kommer behöva flyttas. Runt det nya resecentret planeras en ny stadsdel växa fram.

Stadsdelen kommer fyllas av både bostäder, kontor och verksamheter. På sikt kommer stadsdelen fyllas av minst 6.000 invånare och lika många arbetsplatser. Stadsdelen kommer dock inte vara helt färdigutbyggd inom 10 år. 

Källa: Stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun

Vid Strandängen i Jönköping bygger det kommunala bostadsbolaget runt 1000 nya bostäder. Foto: Vätterhem

Jönköping

De närmaste åren kommer många nya lägenheter att byggas nära järnvägen, om planerna håller. Det största projektet är kommunala bostadsföretaget Vätterhems nybygge vid Strandängen.

Det finns dessutom tankar om fler byggnader vid spåren på längre sikt. Efterfrågan på bostäder är stark och kommunen arbetar nu mycket med att förtäta och bygga i lägen nära kollektivtrafik. Om en ny höghastighetsbana byggs vid Munksjön finns ett stort intresse av att bygga i närheten.

De lägenheter som byggs närmast järnvägen kommer enligt kommunen att ligga 50 meter från spåren.

Här är de hus som redan är påbörjade eller planeras inom de närmaste åren:

Nyarp 1:369

ca 70 lägenheter 

Strandängen 

ca 1.000 lägenheter 

Bankeryds-Målskog 10:2, Berghalla 

ca 30 lägenheter 

Skålen Övre 16 

ca 40 lägenheter 

Tändstickshotellet och nytt bostadshus 

ca 20 lägenheter + verksamheter 

Fågeln 

ca 50 lägenheter 

Kungsängen  

ca 500 lägenheter + verksamheter 

Österängen förtätning 

ca 100 lägenheter 

Norrahammar 28:1 

ca 50 lägenheter + verksamheter 

Bankeryd

Runt 100 bostäder planeras invid järnvägen.

Tenhult, Herrgårdsgärdet

I orten Tenhult utanför Jönköping finns planer på att bygga runt 400 bostäder. Där området ska byggas finns idag en åker som järnvägen gör en böj runt.

Kommunen har inte kunnat göra någon sammanställning av hur stora de planerade kontoren och andra arbetsplatser nära järnvägen ska bli.

Källa: Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun.

Umeå

Enligt Umeå kommun finns ett finns flertal projekt nära järnvägen, i olika fas av planering och byggande.  Man uppger att det är för tidigt att ge någon siffra på hur många bostäder eller kontorsytor som det handlar om.

Källa: Umeå kommun.

Lund

Lunds kommun arbetar nu med flera projekt där det kommer att byggas bostäder eller kontor längs järnvägen. 

Det man säkert vet är att tre större projekt som planeras kommer att betyda att det byggs 810 lägenheter och 13.500 kvadratmeter kontor.

Källa: Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun.

Borås 

I Borås möts fyra järnvägar i centrum. Dessutom utreds höghastighetståg genom staden och i de korridorer som är tänkbara för den är framtida projekt vilande i väntan på beslut.

Men när kommunen räknar bort de utrymmen som är sparade för höghastighetstågen så är det ändå ett stort antal byggprojekt som planeras nära järnvägsspår.

Kommunen räknar med att cirka 1.500 bostäder kommer att byggas inom 150 meter från spåren de närmaste tio åren. Dessutom kommer tre förskolor och tre större komplex med högskola, kongresshus och rättscentrum att byggas.

Källa: Borås kommun.

Huddinge

I Flemingsberg byggs just nu 235 lägenheter nära spåren. I Stuvsta kommer det att bli 60 lägenheter och i Trångsund runt 90 stycken.

Dessutom tas nu övergripande program fram för utveckling av Flemingsberg och Huddinge centrum. Det kommer troligen att innebära fler bostäder och kontor nära järnvägen.

Källa: Samhällsbyggnadsavdelningen Huddinge kommun.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tågbuller

Mer i ämnet