Flera kommuner, däribland Haninge och Huddinge, har valt att ha färre politiska ledamöter på sina möten på grund av coronaviruset. Foto: Ingvar Karmhed/SvD

LISTA: Halverat antal ledamöter i kommunfullmäktige i vissa kommuner

Uppdaterad
Publicerad

Flera kommuner i Stockholms län väljer att ha betydligt färre ledamöter i kommunfullmäktige på grund av covid-19. Samtidigt har få kommunfullmäktige- och kommunstyrelsemöten hittills tvingats ställas in. Det visar SVT Nyheter Stockholms enkät som 25 av länets 26 kommuner svarat på.

Flera kommuner, däribland Haninge, Huddinge och Nacka, har valt att ha betydligt färre politiska ledamöter på kommunfullmäktigemöten på grund av coronaviruset. Mandaten har fördelats mellan de politiska partierna utifrån den ordinarie fördelningen. Få möten har ställts in men det har skett vid ett par tillfällen i exempelvis Järfälla och Tyresö.

SVT Nyheter Stockholm skickade ut en enkät till alla 26 kommuner i Stockholms län med följande frågor:

1. Hur gör er kommun i coronatider när det gäller möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen?

2. Hur många möten har ställts in och hur många har genomförts?

Stockholm

1. Inga sammanträden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse har hittills ställs in. Däremot är det inte någon interpellationsdebatt eller frågestund som i vanliga fall hålls före kommunfullmäktiges sammanträden.

2. Samtliga har genomförts. Kommunfullmäktige sammanträder ungefär var tredje måndag och kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis två gånger i månaden.

Huddinge

1. Kommunfullmäktiges möten i mars och april genomförs som planerat, men med färre ledamöter. Beslutet innebär att endast 31 ledamöter deltar, mot normalt 61. Mandaten har fördelats mellan de politiska partierna utifrån den ordinarie fördelningen, vilket i praktiken betyder att de deltar med hälften så många ledamöter som vanligt. Huddinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande längden på möten. Kommunfullmäktiges sammanträde ska därför genomföras på två timmar.

2. Sammanträden i nämnder och kommunstyrelsen genomförs i normalfallet som planerat, dock med vissa restriktioner och säkerhetsåtgärder.

Politiska sammanträden ska i möjligaste mån ske digitalt. Där det är möjligt kommer mötena att förläggas till större lokaler.

Nacka

1. Samtliga möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs som planerat i Nacka. Kommunen har också minskat antal ledamöter från 61 till 35. Det är en frivillig överenskommelse mellan kommunfullmäktiges partier.

2. Inga möten i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har ställts in.

Haninge

1. Vi håller våra möten på samma tider som vanligt och i samma omfattning, men de politiska partierna har kommit överens om att begränsa antalet ledamöter till 31 så att man kan undvika att gå om man skulle vara sjuk eller tillhöra en riskgrupp. Vi behåller då samma representation som vid valet.

2. Alla möten har genomförts men med färre antal ledamöter. Det gäller både kommunfullmäktige, kommunstyrelse och våra nämnder. Respektive gruppledare har kontakt med sin partigrupp om vilka som representerar partier och kommer på mötena.

Solna

Inga sammanträden med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har ställts in på grund av det nya coronaviruset. På kommunfullmäktige har antalet ledamöter däremot tillfälligt reducerats, i och med en blocköverskridande överenskommelse

Järfälla

1. Några sammanträden har ställts in medan andra har genomförts. I samband med de sammanträden som har genomförts har följande rekommendationer tagits i beaktning:

– Antalet förtroendevalda som tjänstgjort under nämndsammanträden har minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare.

– Ersättare har tjänstgjort istället för förtroendevalda tillhörande riskgrupp.

– Antalet medverkande tjänstepersoner under sammanträden har minskats till det minimum som krävs för att genomföra sammanträdena. Detta har bland annat inneburit att föredragningar av tjänstepersoner inte genomförts.

– Nämndsammanträden har i den mån det varit möjligt hållits i kommunens fullmäktigesal för att möjliggöra distansering.

Vad gäller fullmäktiges sammanträden har gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna kommit överens om en frivillig sammanträdesordning som innebär att fullmäktiges sammanträden ska genomföras med minsta antal förtroendevalda i tjänst för att kommunfullmäktige ska vara beslutsför, vilket i Järfälla kommuns fall är 31. Överenskommelsen gäller till dess att gruppledarna kommer överens om att upphäva den. Första fullmäktigesammanträdet som berörs av detta är nästkommande fullmäktige som äger rum den 11 maj.

2. Från och med 1 februari 2020 och fram till i dag har kommunfullmäktige genomförst en gång och ställts in en gång. Kommunstyrelsen har sammanträtt två gånger och ett av deras möten har ställts in. Övriga nämnder har haft möten fem gånger, men sex nämndmöten har ställts in.

Täby

Hitintills har inget sammanträde i kommunfullmäktige eller nämnd ställts in. Inför respektive sammanträde görs en bedömning av vilka frågor som måste hanteras, om det till exempel finns tidsfrister att beakta och muntlig information ges företrädesvis skriftligt för att på så sätt hålla sammanträdena så korta som möjligt. Möbleringen på kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden har justerats för att upprätthålla avstånd mellan de närvarande.

Det pågår ett arbete med att se över kommunens möjlighet  att införa sammanträden på distans enligt 5 kap. 16 § KL och Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om det på måndag den 20 april.

Norrtälje

1. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden har genomförs som beslutat, men alla politiska partier i fullmäktige har gemensamt beslutat att minska ner antalet deltagande ledamöter, men ändå behålla balansen mellan partierna. De ledamöter som inte deltar på plats erbjuds möjlighet att vara med på distans (till exempel via video) men deltar då inte i röstning.

2. Inga inställda och ett flertal möten genomförda.

Lidingö

Nämndsammanträden, kommunfullmäktige, kommunstyrelse genomförs som planerat men digitalt, även om det i vissa fall är några få ledamöter som samlas på plats och deltar i mötet via digitala kanaler. I de fall ledamöter samlas sker det i större sammanträdesrum så man kan hålla distans.

Ett första kommunstyrelse genomfördes digitalt den 14 april.

Tyresö

Kommunfullmäktige har ställt in två möten men ska vara igång igen i april. Av tre möten i år har två ställts in.

Kommunstyrelsen har ställt in ett möte och haft två. Det senaste mötet genomfördes med några deltagare med på distans med ljud och bild i realtid som lagen kräver.

Sigtuna

1. Möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs med färre antal ledamöter enligt en kvittningsmodell. Detta enligt en överenskommelse mellan partierna i Sigtuna kommun.

2. Under mars ställdes kommunfullmäktiges sammanträde in på grund av för få antal ärenden. Kommunstyrelsens möte genomfördes i mars. Under april planeras kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten genomföras enligt modellen beskriven i svar 1. Det vi i skrivande stund vet är att det planerade budgetfullmäktige i juni genomförs vid ett senare tillfälle.

Upplands Väsby

1. Utgångspunkten är att sammanträdena genomförs som planerat.

2. Sammanträdena med kommunstyrelsen den 6 april och kommunfullmäktige den 20 april har ställts in.

Värmdö

1. Vi genomförde ett av Sveriges första digitala kommunfullmäktige den 1 april då 48 ledamöter deltog via länk och 26 fysiskt närvarande. Vi har också genomfört våra nämndmöten samt kommunstyrelsemöten på liknande sätt.

2. Se svar ovan, vi följer ordinarie mötesintervall och agenda.

Danderyd

Ordinarie nämndsammanträden och kommunfullmäktige genomförs som planerat i Danderyds kommun men på andra platser där, på grund av covid-19, rekommenderade försiktighetsavstånd kan hållas mellan de närvarande.

Salem

1. Politiska möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs som planerat. Salems kommun har gjort en frivillig överenskommelse om att ha färre ledamöter på plats (endast ordinarie ledamöter) för att minska smittorisken.

2. Alla har genomförts. Inga möten med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har ställts in.

Ekerö

Vi på Ekerö genomför möten enligt plan, inga möten har ställts in .

Vaxholm

1. Vaxholms stad har inte ställt in något möte med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Däremot har en överenskommelse beslutats där det framgår att dagordningen ska begränsas till endast beslutsärenden, samt att endast ledamöterna ska delta (ej ersättare).

2. Sedan coronapandemin bröt ut i landet har vi haft ett sammanträde med kommunstyrelsen och ska ha sammanträde med fullmäktige på måndag 20 april.

Nykvarn

1. Extra kommunfullmäktige genomfördes för möjliggörande av deltagande för ledamöter på distans.

2. Både ett kommunstyrelse- och kommunfullmäktigesammanträde har ställts in men ett extra kommunfullmäktigemöte sattes in. Inga andra kommunstyrelse/kommunfullmäktigemöten är inställda för närvarande.

Sollentuna

  1. De genomförs som planerat i KS och KF. KF:s sammanträde i mars ställdes dock in.
  2. Ett (1) fullmäktigesammanträde ställdes in i mars och ett (1) fullmäktigesammanträde den 16 april kommer att genomföras som planerat. Inga sammanträden med kommunstyrelsen har ställts in. Ett (1) genomfört KS-sammanträde den 30 mars.

Om de även menar nämnderna så har samtliga nämnder utom socialnämnden och överförmyndarnämnden ställt in sina sammanträden i mars och april. Dvs. klimatnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, natur- och tekniknämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har ställt in två sammanträden vardera, totalt 16 inställda nämndsammanträden i mars och april. Ett sammanträde med socialnämnden den 24 mars och ett med överförmyndarnämnden den 19 mars har genomförts.

Österåker

Nämndernas ordförande ansvarar för kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträdena. De 9 partierna som finns representerade i kommunfullmäktige har slutet en partiöverenskommelse rörande nämndssammanträden och kommunfullmäktigesammanträden i Österåkers kommun med anledning av covid-19. Överenskommelsen gäller till och med 2020-06-30. I överenskommelsen anges att nämnden kan ställa in på ordförandes initiativ i samråd med övriga i presidiet. Svaret blir att partierna har kommit överens lom detta avgörs av nämndens ordförande i samråd med övriga i presidiet.

Inga kommunstyrelsesammmanträden eller kommunfullmäktigesammanträden har ställts in under 2020 med anledning av coronaviruset.

Nynäshamn Alla nämndmöten och kommunfullmäktige genomförs i Nynäshamn men enligt en ny modell där antalet ledamöter på plats har minskats till hälften. Övriga ordinarie ledamöter och ersättare deltar via videokonferens och röstar på samma villkor som om de är fysiskt närvarande.

Hur många har ställts in och hur många har genomförts? Se ovan.

Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun genomför politiska möten. Endast ett fullmäktige den 18 mars har ställts in. Möten genomförs med färre deltagare och dagordningen ses över så att endast prioriterade beslutas i detta läge. Vidare ser vi över olika tekniska lösningar för att vara med på distans.

  1. Hur många har ställts in och hur många har genomförts?

Sammanträdestider finns här; https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/politik-och-beslut.html se respektive nämnd, styrelse och fullmäktige.

Sundbyberg

Möten i kommunfullmäktige genomförs med färre antal ledamöter och utan närvarande ersättare enligt en kvittningsmodell. Detta enligt en frivillig överenskommelse mellan partierna i Sundbyberg kommun. Vidare behandlas bara ärenden som anses vara kritiska ur ett verksamhetsperspektiv. 

Inga möten har ställts in, utan de sammanträder enligt plan.

Botkyrka

Mötena genomförs som planerat, men vi följer myndighetens rekommendationer kring max antal närvarande och KF genomfördes, där ledamöter bereddes möjlighet att delta på distans. 

Inga möten har ställts in. Alla har genomförts.

Vallentuna

Vi har inte ställt in några politiska möten på grund av Corona. Beslut som kunnat vänta har dock i vissa fall lyfts ur dagordningar för att inte sammanträden ska bli allt för långa. Vi har också likt Riksdagen på frivillig basis i samråd med samtliga representerade partier reducerat antalet ledamöter vid fullmäktigesammanträden till lägsta antal beslutsföra.

2. Hur många har ställts in och hur många har genomförts?

Ej aktuellt då vi inte ställt in något sammanträde.

Södertälje – inget svar

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Corona i Stockholm

Mer i ämnet