utsläpp
”Vi delar Centerpartiets syn på att klimatpolitiken ska vara effektiv”, skriver Isabella Lövin (MP). Men därefter tycks partierna vara oense om det mesta... Foto: Henrik Montgomery/TT och Kristian Pohl
Debattinlägg

”Det är Centerpartiet som bromsar klimatarbetet”

”Centerpartiets nedskärningar på klimatsatsningar, skydd av skog och stöd till lokal klimatanpassning och borttagande av flygskatten kommer bromsa upp klimatarbetet i Sverige och EU”, skriver Isabella Lövin i en slutreplik till Centerpartiet.

Om debattören

Isabella Lövin (MP)
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Rickard Nordin och Centerpartiet påstår att utsläppen ökar i Sverige. Detta är helt fel.

Fakta är att utsläppen minskar i Sverige. Mellan 2014 och 2016 minskade utsläppen med 2 procent och preliminära siffror visar på att utsläppen fortsatt minskade år 2017.

Dessa uppgifter motsvarar de utsläpp som omfattas av det klimatpolitiska målet om netto-noll utsläpp senast år 2045 som antogs av riksdagen under 2017. 

Den utsläppsökning som annan statistik visar på beror på att tankning av internationell sjöfart och flyg räknas med och att denna ökar i Sverige.

Ett resultat av EU:s strängare svavelutsläppsregler som började gälla för Östersjön 2015 var att fler fartyg tankar i Sverige eftersom här finns raffinaderier med högre svavelrening.

Den internationella sjöfarten och flyget omfattas av internationella överenskommelser snarare än nationell politik. Regeringen har varit drivande för att införa internationella mål och styrmedel även på dessa områden.

Skatten på flygresor, som Centerpartiet vill ta bort, syftar till att minska utsläppen från både flygresor internationellt och inom Sverige.

Nuvarande regering har levererat inom samtliga områden som FFF-utredningen pekar ut som viktiga för att åstadkomma omställning.

Den fulla effekten av åtgärder på klimatområdet kommer dock sällan direkt, utan dröjer. Hade föregående regering haft en mer ambitiös klimatpolitik, hade detta återspeglats i snabbare utsläppsminskning nu.

Vi delar Centerpartiets syn på att klimatpolitiken ska vara effektiv.

Att, som Centerpartiet gjorde, sälja ut svenska utsläppsrätter billigt på världsmarknaden betydde att insatser i Sverige i verkligheten inte betydde minskade utsläpp.

Miljöpartiet har istället i regering skrotat överblivna utsläppsrätter som motsvarar nästan två års svenska utsläpp – vilket är effektiv klimatpolitik! 

Samhället behöver veta vilka spelregler som gäller om det ska våga investera i klimatomställningen.

Därför gav regeringen den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk, med ambitiösa nya klimatmål och en klimatlag, som riksdagen antog med bred majoritet för ett år sedan.

Naturvårdsverket har presenterat en första uppföljning av klimatmålet till år 2030.

Deras prognos visar att gapet till målet minskar kraftigt tack vare regeringens satsningar på investeringsstödet Klimatklivet, bonus–malus-systemet som gör klimatsmarta bilar relativt sett billigare än miljöbovarna, och bränslebytet som ställer krav på inblandning av förnybart drivmedel i bränsle.

Det denna sommars extremväder med torka, missväxt och bränder visar är att kostnaderna för passivitet i klimatpolitiken blir enorma.

Centerpartiets nedskärningar på klimatsatsningar, skydd av skog och stöd till lokal klimatanpassning och borttagande av flygskatten kommer bromsa upp klimatarbetet i Sverige och EU.

Det har planeten inte råd med. Klimatet kan inte vänta.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.