Partiernas förslag för ökad trygghet i särskilt utsatta områden

Val 2018

SVT Nyheter har granskat situationen i vad polisen kallar "särskilt utsatta områden". Vi ställde tre frågor till partierna om hur de vill öka tryggheten och förtroendet för rättsväsendet. Här är deras svar:

Se också vår enkät med 101 företagare i alla 23 särskilt utsatta områden

Socialdemokraterna: Straff ska vara kännbara

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"Oron för brott och kriminellas framfart påverkar hela samhället och arbetslivet, förtroendet vi känner för rättsapparaten och tilliten människor emellan. Därför måste samhället reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. Straff ska vara kännbara och upptäcktsrisken stor. Om staten inte tar sitt ansvar för tryggheten så kommer den istället att bli en fråga för privata lösningar. Socialdemokraterna vill bland annat skärpa straffen för organiserade stölder och bostadsinbrott, avskaffa tillståndsplikten för polisens kameraövervakning och öka polisens bemanning med 10 000 anställda till och med 2024."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"Det är polisen med sina befogenheter som är den yttersta garanten för att lag och ordning upprätthålls i vårt samhälle. Därför krävs en lokalt förankrad polis som har en nära relation till medborgare, kommun och företagare. När polisen känner de som bor och verkar i ett område kan de bedriva ett effektivt polisiärt arbete."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"För många utredningar fullföljs inte och på många håll i landet finns det inom organisationen ett missnöje med bemanningen. Därför har regeringen höjt anslagen till polisen med 7,1 miljarder kronor för perioden 2018 – 2020 för att göra det möjligt att rekrytera fler anställda. Men det krävs också förebyggande insatser för att göra det svårare att begå brott. Regeringen har därför tillfört 15 miljoner årligen för att stödja kommunernas brottsförebyggande arbete och inrättat brottsförebyggande tjänster på samtliga länsstyrelser."

Visa

Moderaterna: Mer kameraövervakning

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"För det första behöver antalet poliser i yttre tjänst blir fler. Under nuvarande regering har antalet poliser blivit färre samtidigt som befolkningen ökat. För det andra krävs nya verktyg. Det handlar bland annat om mer kameraövervakning – Moderaterna vill skapa en möjlighet för polisen att själva kunna besluta om kameraövervakning utan att behöva gå omvägen via ett byråkratiskt ansökningsförfarande. Vi vill också införa en ny möjlighet att snabbt avvisa personer som agerar otrygghetsskapande genom s.k. zonförbud och införa en särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har ett samband med gängbrottslighet."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"Enligt en undersökning från Brå uppger nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i något avseende. För att komma tillrätta med det krävs att de brottsbekämpande myndigheterna är närvarande, effektiva och trovärdiga. I det korta perspektivet handlar det om att de personer som ingår i de kriminella gängen måste bort från gatan. De ska lagföras och dömas till betydligt längre fängelsestraff än vad som sker idag. Moderaterna vill att en särskild straffskärpningsgrund införs som kan leda till dubbla straff för viss typ av gängrelaterad brottslighet men också skapa en möjlighet att genom så kallade vistelseförbud förbjuda personer att efter ett avtjänat fängelsestraff uppehålla sig i ett visst område. Det gäller särskilt de fall då personens brottslighet har haft en anknytning till den aktuella platsen. Vi vill också se ett starkare vittnesskydd och utreda möjligheten att vittna anonymt."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"Även här handlar det om att antalet poliser måste bli fler. Moderaterna vill vidare att vissa av de specialistgrupper som tidigare fanns inom Polisen ska återinföras. Det handlar bland annat om narkotikapoliser men också om specialiserade sexualbrottsgrupper. Det är inte rimligt att brottsutredningar som gäller riktigt allvarlig brottslighet läggs på hög. Vi tror också på en närmare samverkan mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten där åklagare kan användas ännu mer i utredningsverksamheten."

Visa

Sverigedemokraterna: Möjlighet att vittna anonymt

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"Vi vill göra det enklare för företag och polis att använda sig utav kameraövervakning. Med fler poliser än vad regeringen lyckas utbilda kan polisnärvaron öka i utsatta områden och verka brottsförebyggande. Vi vill utöka befogenheter för ordningsvakter så att de kan bistå polisen mer effektivt och under mer trygga förhållanden. Fler brott måste också utredas och brott med låga straffvärden såsom stöld eller skadegörelse måste leda till omedelbara och kännbara konsekvenser, även för personer under både 18 och under 15 år."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"Tystnadskultur har uppstått där organiserad brottslighet arbetat upp ett påtagligt våldskapital. Med en befintlig tystnadskultur behövs nya metoder användas, vi föreslår möjlighet att vittna anonymt. Organiserad brottslighet måste såklart brytas ner snabbt och leda till kännbara straff. Vi föreslår ett kronvittnessystem där brottslingar inom kriminella nätverk motiveras till att prata med polisen och vittna mot andra brottslingar. Regellättnader för när och hur hemliga tvångsmedel får användas så att fler brott kan leda till fällande domar. En kriminalisering av deltagande i en kriminell organisation kan göra det möjligt åtala ledande personer inom kriminella nätverk som kanske inte begår synliga brott själva men som lever av brottsvinster."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"Det handlar om att ge polisen tillräckliga resurser och befogenheter. Men även att stärka resten av rättskedjan så som åklagarmyndigheten, kriminalvården osv. Sverigedemokraterna har konsekvent varit det parti som satsat mer pengar än regeringen på flest utgiftsområden inom rättsväsendet."

Visa

Miljöpartiet: Fler poliser närmare medborgarna

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"Närvaron av handlare och andra företagare är viktig i dessa områden. Det är viktigt att samhället står upp för deras rätt och möjlighet att bedriva sin verksamhet utan rädsla för hot eller våld.

Miljöpartiet vill slå ut den grova organiserade brottsligheten. Polisens storsatsning i dessa områden är central och den behöver bedrivas i god dialog med andra aktörer i områdena, däribland kommunen och näringslivet. Att många statliga myndigheter gemensamt samarbetar mot organiserad brottslighet är en nyckelfaktor för att strypa de kriminellas möjlighet att verka. Satsningarna på tullen är en del i arbetet för att minska tillgången på vapen och narkotika.

Reglerna för privata företagare gällande kameraövervakning förändras i samband med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft nu i maj. Det blir enklare att sätta upp kameror samtidigt som den som missbrukar personuppgifter kan drabbas av tydligare sanktioner. Den förändringen tror vi kommer vara betydelsefull för t.ex. butiksinnehavare som ofta utsätts för brott. Samtidigt utreder nu regeringen hur det kan bli enklare även för polisen att sätta upp kameror där det behövs för att komma åt brottsligheten."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"Det viktigaste för att öka rättsväsendets förtroende är att rättsväsendet visar tydliga resultat. Detta genom att utreda och lagföra brottslingar och visa att människor blir tagna på allvar när de vänder sig till polisen för att anmäla brott eller be om hjälp. Miljöpartiet vill ha fler poliser närmare medborgarna som kan bygga relationer och ett förtroende med de som bor och vistas i olika områden.

Vi behöver också göra domstolarna säkrare och se till att alla vittnen får ett tillräckligt stöd och inte blir utsatta för påtryckningar i rättssalen. Här vill vi genomföra en rad förändringar som ger domarna större möjligheter att skapa en trygg miljö i rättssalen när vittnen ska förhöras. Vi vill också göra det möjligt att vittna på distans. Genom utökade möjligheter att använda videoupptagning av förhör under förundersökning kan konsekvenserna när vittnen drar tillbaka sina berättelser minska."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"Vi behöver fler poliser och andra polisanställda. För detta gör regeringen nu en historisk satsning på polisen med 7,3 miljarder under budgetperioden 2018-2020. Polisen behöver också bli bättre på att klara upp olika typer av brott. Tittar vi t.ex. på sexualbrott ser vi att den specialistgrupp som arbetat i Stockholm haft högre uppklarning av våldtäkter än polisen i övriga landet. Polisen har också själva identifierat ett antal åtgärder som kan förbättra brottsuppklarningen. När polisen nu är en nationell myndighet finns förutsättningarna att ta fram och sprida de mest framgångsrika arbetsmetoderna i hela landet.

Genom att olika myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet kan samhället både förebygga fler brott och se till att fler brott klaras upp.

Miljöpartiet vill, precis som Polisförbundet, att polisutbildningen blir en högskoleutbildning. En viktig fördel är att poliser då kan bedriva polisforskning utan att först skaffa sig en examen i ett helt annat ämne. Bra forskning kan ge effektivare arbetsmetoder som gör att fler brott kan klaras upp."

Visa

Centerpartiet: Fler poliser med bättre betalt

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"Centerpartiet vill lära av nationella och internationella exempel. I New York har brottsligheten minskat med 80 procent sedan 1990 och antalet skjutningar är nu 88 procent färre än då. Genom att använda de metoder som varit mest effektiva där kan vi få stopp på kriminaliteten och skapa bättre möjligheter för unga. Det behövs bättre brottsförebyggande arbete där boende, lokala företagare, kommuner och frivilligorganisationer jobbar tillsammans för att skapa trygga områden, fler poliser med bättre betalt, krav på att polisen ska mäta sina mål på ett tydligt sätt så de vet vilka insatser som behövs var och även ett större ansvarsutkrävande av chefer inom polisen. Eftersom brottskarriärer i de allra flesta fall inte inleds med grova brott, kan nolltolerans även mot småbrottslighet på längre sikt stoppa och backa utvecklingen vi har sett i vissa utanförskapsområden."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"Relationen mellan polis, sociala institutioner och boende i utanförskapsområden behöver förbättras. Vi vill att polisen har direktkontakt med boende och lokala initiativ, företag och religiösa samfund, samt att sociala institutioner tidigt bygger förtroende med föräldrar vars barn står i riskzonen för att få problem. Polisen bör också upprätthålla förtroendet för rättsväsendet genom att ge anhöriga till personer som har dödats genom brott bättre uppföljning kring utredningen. Vidare vill Centerpartiet underlätta för kamerabevakning genom att ta bort tillståndskravet för polisen. På så sätt kan fler personer identifieras och dömas."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"Fler och bättre betalda poliser är viktiga steg på vägen för att fler brott ska lösas, men det är inte tillräckligt. Vi vill ha en större och mer effektiv polisorganisation, men för att fler brott ska klaras upp behöver hela rättskedjan stärkas. Vi vill ge mer resurser till exempelvis Åklagarmyndigheten och Nationellt forensiskt centrum så att fler brott kan gå till åtal. En viktig pusselbit i en fällande dom är också att människor vågar vittna och här har polisens personsäkerhet och vittnesskydd en grundläggande roll för att skydda enskilda och därmed rättssystemet. Centerpartiet vill att polisen ska ges möjlighet att inte bara skydda en person utan också under en tid ta över ansvaret för stöd till en utsatt, ett ansvar som kommunerna har i dagsläget."

Visa

Vänsterpartiet: Långsiktigt brottsförebyggande arbete

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"Det är fortfarande många som upplever sig otrygga i vissa områden, men samtidigt ser vi att anmälningar om våld mot poliser i Järvaområdet har minskat med 60 procent och att i områden där polisen tidigare var tvungen att åka två polisbilar numera är områden där de kan fotpatrullera. Det gedigna arbete polisen har ägnat de senaste åren åt, tillsammans med socialsekreterare, lärare och det frivilliga samhället ger resultat. Ett brottsförebyggande arbete tillsammans med punktmarkering mot kriminella, vapenamnesti och flera häktade och dömda kriminella ger resultat. Det kommer även ge resultat för de företagare som känner sig otrygga."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"Det är det ett stort problem att många inte vill eller vågar vittna, därför behövs det utredas hur ett nytt och modernt vittnesskyddsprogram skulle kunna se ut. Det behövs en tydligare förmedling till Brottsofferjouren och Sverige behöver införa EUs brottsofferdirektiv. Förtroende för rättsväsendet är fortfarande relativt högt, men det finns vissa som varken vill prata, vittna eller underlätta förundersökningar och det är självfallet ett problem. Förtroende för rättsväsendet hänger ihop med ett utanförskap från resten av samhället, där det kan finnas en vilja att inte beblanda sig varken med myndigheter eller kommunen. Det är en olycklig utveckling som ofta hänger ihop med arbetslöshet, låg utbildning och en kriminell livsstil. Sådana företeelser minskar med ett långsiktigt brottsförebyggande arbete och en stark välfärd.

En del lyfter fram anonyma vittnen som en lösning på problemet. Vänsterpartiets ingång i frågan är att det är ett rättsosäkert förslag som inte stämmer ihop med svensk rättstradition där vi har med fri bevisföring. Enligt vissa ska anonymas vittnesmål inte graderas med samma vikt som annan bevisning, vilket skapar stor osäkerhet kring vad som egentligen är bevisning. Det finns många andra åtgärder som kan göras istället, som förhör via videolänk, olika väntrum för olika parter i rätten och andra rent praktiska åtgärder i själva domstolen."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"År 2016 anmäldes det 1,51 miljoner brott. På grund av att det skedde en stor mängd dödsskjutningar i flera av storstadsregionerna gick mycket av polisens resurser åt till att utreda dessa brott som ofta hade fler misstänka och brottsoffer. Alla brott går inte heller att utreda, som cykelstölder. Men den minskningen av uppklarade brott är självklart inte bra, men det finns också förklaringar, som omorganisationen av polisen och stora brottshändelser.

Vänsterpartiet är glada över dom 120 miljoner som vi satsar i vårändringsbudgeten på att förhindra #metoo, bland annat kommer det ske kompetensinsatser om sexualbrott för jurister och domare inom rättsväsendet.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att polisen måste bli bättre på att utreda sexualbrott och att utvecklar sina metoder. Den stora inströmningen av polisanmälningar efter #metoo måste tas på allvar och utredas med kvalitet. Kunskapen om sexualbrott är inte alltid tillfredsställande hos polisen och det skulle Vänsterpartiet vilja åtgärda."

Visa

Liberalerna: Fler områdespoliser

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"Tryggheten behöver öka i hela landet. De senaste årens besparingar och dramatiska polisavhopp har lett till färre poliser i yttre tjänst och mindre synlig polis. L lägger därför den största satsningen av alla partier på polisen. Vi vill öka antalet poliser med 5 000 inom en sjuårsperiod, och för att nå detta och minska avhoppen behöver också polislönerna höjas rejält. Liberalerna är det enda partiet som polislönereform redan 2018 som direkt skulle innebära motsvarande 4 000 kr extra i månaden för alla poliser. Om vi stoppar polisavhoppen kommer vi kunna återupprätta den brottsförebyggande verksamheten som vi menar inte fungerar. Men även den ingripande yttre verksamheten skulle förstärkas för att förhindra men också ingripa mot de kriminella som särskilt är verksamma i dessa områden. L föreslår dessutom en särskild satsning på statsbidrag till fler kommunala trygghetsvakter, som skulle bidra kraftigt till trygghet i brottsutsatta områden. För att öka företagares trygghet vill vi att åklagare ska kunna besluta om tillträdesförbud i butiker för personer som begått brott där. L har nyligen fått bifall på en motion om att ålägga kommunerna att arbeta brottsförebyggande. Liberalernas satsningar på skolan, på lärarna och på bättre verktyg för socialtjänsten kommer också enligt oss att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Men för de som står för många av brotten krävs skarpare konsekvenser, dels genom socialtjänsten men vi har också föreslagit att straffrabatten för unga lagöverträdare ska slopas."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"Med fler områdespoliser som arbetar brottsförebyggande. De finns knappt idag. Polisreformen skulle ge fler poliser ute som verkar synligare och som kan arbeta med att skapa förtroende och tillit men det fungerar inte tillfredsställande. Vi kräver att minst 2 000 poliser sätts ut i yttre tjänst och att områdespoliserna får ägna sig åt att förebygga brott. Vi är öppna för att utreda frågan om anonyma vittnen, det är inte acceptabelt att mördare och knarklangare går fria på grund av hotade vittnen och inställda rättegångar."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"Det första och viktigaste är att ge rättsväsendet de resurser som behövs. Befolkningen växer kraftigt samtidigt som poliserna blir färre och avhoppen ökar. Vi måste locka tillbaka poliserna med en lönereform och bättre arbetsmiljö. L satsar också mer pengar än regeringen på att öka antalet civila utredare och avhjälpa bristerna i utredningsverksamheten. Väntetiderna på Nationellt forensiskt centrum är en bromskloss i hela kedjan, vi avsätter mer resurser för att korta handläggningstiderna. Vi måste renodla Polisens arbetsuppgifter så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag. I takt med att Polisens verksamhet vänder krävs på sikt satsningar på övriga rättsväsendet."


Visa

Kristdemokraterna: Vill se över straffrabatt

SVT har talat med ett hundratal företagare i vad polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. Nära var tredje företagare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Hur vill ni öka tryggheten i dessa särskilt utsatta områden?

"Det krävs flera saker:

- En ökad och långsiktig polisiär närvaro är en förutsättning. KD föreslår 10 000 fler poliser och ett lönelyft för att locka fler till yrket, fylla utbildningsplatser och locka tillbaka poliser som slutat.

- Vad gäller brott mot företagare måste brott få konsekvenser. Vi vill se över straffrabatt och att systematisk och återkommande brottslighet får konsekvenser. Enligt Svensk handel begås 2/3 av stöldbrotten av vaneförbrytare.

- Det krävs en nolltolerans mot brott och krafttag mot hedersbrott, islamistisk extremism och narkotika.

- Kameraövervakning ska vara möjlig på fler platser, där det satts upp kameror har det blivit lugnare och butiksägare vittnar om ökad trygghet och även ökad försäljning.

- Satsning på skolor är centralt. KD föreslagit nationella expertgrupper som kan gå in och hjälpa till att vända trenden i utsatta skolor. Varje skola ska ha en kontakt med en områdespolis som man känner till namn. Områdespoliserna är viktig del i det långsiktigt förebyggande arbetet tillsammans med skola, socialtjänst, fastighetsägare, civilsamhälle och föräldrar.

- I Storbritannien och USA finns en modell som kallas Social impact bonds, som på svenska blir sociala utfallskontrakt. Tanken är att förebygga brott genom samarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Systemet går ut på att den offentliga sektorn formulerar klara och tydliga målsättningar inom ett visst område, till exempel att minska antalet brott som begås av unga. Därefter får företag och organisationer erbjuda sig att genomföra projektet och nå målen. Eftersom offentliga pengar bara betalas ut när målen nås så är den ekonomiska risken för skattebetalarna obetydlig. Om målen nås är vinsten potentiellt enorm, eftersom kostnaderna som hänger ihop med kriminalitet och utslagning är just enorma."

Tystnadskultur och rädsla för att vittna är enligt polisen ett växande problem i många av de utsatta områdena. Hur ska tystnadskulturen brytas och förtroendet för rättsväsendet öka?

"KD har i flera år drivit att det är nödvändigt att införa ett system med möjlighet till anonyma vittnen i vissa fall. Detta finns i flera länder och skulle vara ett viktigt redskap för att knäcka den grova brottsligheten som idag kommer undan för lätt när människor hotas och skräms från att vittna. Därutöver behöver vittnesskyddet stärkas och vi vill öka anslaget till Brottsofferjourernas viktiga arbete för att stödja vittnen."

Polis och rättsväsende kritiseras för att få brott klaras upp. Hur ska rättskedjan bli bättre på att lösa brott?

"Det viktigaste är att det blir fler poliser i yttre tjänst och i utredningsverksamheten. KD har föreslagit 10 000 fler poliser. När 8 av 10 poliser uppger (i Polisförbundets undersökning) att de är för få på sin enhet för att leva upp till förväntningarna, är det lätt att se att antalet poliser är för få. För tilltron till rättsväsendet i hela landet är det mycket angeläget att det blir fler poliser lokalt i alla delar av Sverige. Butiksägare som utsätts för återkommande brott talar ofta i termer av att de ”gett upp” och slutar anmäla eftersom de vet att det inte får konsekvenser. Därutöver behöver straffrabatter ses över. Kapaciteten i hela rättsväsendet behöver också byggas ut i takt med att det blir fler poliser för att klara ökad måltillströmning. KD har föreslagit en utbyggnad av domstolsväsendet med återöppning av fem tingsrätter, en ny hovrätt, en ny kammarrätt och en ny hyres- och arrendenämnd."

Visa

Se också vår enkät med 101 företagare i alla 23 särskilt utsatta områden

Känner du dig trygg? Vad behöver politikerna göra för att öka din och andras trygghet? Dela med dig via #dinröstResearch: Marléne Dahlin


Webbproduktion: Anna H Svensson

Publicerad: 16 maj 2018