Sida 221

sida 221-01
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 1(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.03 0.29 0.32 AEROto3 0 0.01 0.03 0.04 ALLRto2 0.04 0.07 0.33 0.35 ALLRto3 0.35 0.02 1.04 1.4 ALZto2 0 0.05 0.41 0.68 AMNIto1 0 2.9 2.03 4.99 ANIMAto1 0 0.2 3.4 4 ANIMAto23.6 4316 12 175 200 ARISEkv1 0 0.31 0.32 BIOSGNto0.33 0.06 0.23 0.33 BOMILLto1 0 0.02 0.29 0.3 BRIGto6 0.3 0.04 1.7 2.01 BRIGto5 0 4.31 4.9 BRILLto1 5 0.02 0.16 0.27 CAPSto2 0.17 5000 0.01 0.21 0.36 CAPSto3 0.21 5652 100 0 CEKV1 0 2.8 2.88 CHROto3 2.8 0.03 0.41 0.45 CLSto3 0.41
sida 221-02
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 1(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.03 0.29 0.32 AEROto3 0 0 0 0.01 0.03 0.04 ALLRto2 0.04 0.04 0.03 0.07 0.33 0.35 ALLRto3 0.35 0.35 0.27 0.02 1.04 1.4 ALZto2 0 0 0 0.05 0.41 0.68 AMNIto1 0 0 0 2.9 2.03 4.99 ANIMAto1 0 0 0 0.2 3.4 4 ANIMAto23.6 3.6 3.4 12 175 200 ARISEkv1 0 0 0 0.31 0.32 BIOSGNto0.33 0.33 0.33 0.06 0.23 0.33 BOMILLto1 0 0 0 0.02 0.29 0.3 BRIGto6 0.3 0.32 0.28 0.04 1.7 2.01 BRIGto5 0 0 0 4.31 4.9 BRILLto1 5 5 5 0.02 0.16 0.27 CAPSto2 0.17 0.17 0.17 0.01 0.21 0.36 CAPSto3 0.21 0.21 0.21 100 0 CEKV1 0 0 0 2.8 2.88 CHROto3 2.8 2.8 2.8 0.03 0.41 0.45 CLSto3 0.41 0.41 0.41
sida 221-03
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 2(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.2 0.6 0.74 CLSto4 0.54 0.05 1.58 1.63 CMHto7 1.58 83362 0.06 1.3 1.39 CONFto3 0 0.01 0.22 0.29 DLABto1 0.21 0.02 0.63 0.99 EKOBOTto1 0 0.42 0.48 ELICto1 0.42 0.01 0.13 0.2 ELLWEEto2 0 0.1 1.05 1.17 EMPLIto1 1 0.01 0.01 ENERSto1 0 0.08 0.15 EOIDto4 0 0.08 1.9 2.18 EPISto4 0 0.09 0.76 0.95 EURAto1 0 0.3 8.64 8.66 EXPRS2to8.64 0.04 0.05 0.09 F2Mto6 0.05 1950 0.9 7.26 8.2 FAGAto1 0 0.03 1.14 1.39 FRNTto2 0 0.01 0.1 0.13 GPXMEDto1 0 0.01 0.01 GRANGXto0.01 16666
sida 221-04
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 2(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.2 0.6 0.74 CLSto4 0.54 0.54 0.54 0.05 1.58 1.63 CMHto7 1.58 1.66 1.5 0.06 1.3 1.39 CONFto3 0 0 0 0.01 0.22 0.29 DLABto1 0.21 0.34 0.2 0.02 0.63 0.99 EKOBOTto1 0 0 0 0.42 0.48 ELICto1 0.42 0.42 0.42 0.01 0.13 0.2 ELLWEEto2 0 0 0 0.1 1.05 1.17 EMPLIto1 1 1.1 1 0.01 0.01 ENERSto1 0 0 0 0.08 0.15 EOIDto4 0 0 0 0.08 1.9 2.18 EPISto4 0 0 0 0.09 0.76 0.95 EURAto1 0 0 0 0.3 8.64 8.66 EXPRS2to8.64 9 8.5 0.04 0.05 0.09 F2Mto6 0.05 0.05 0.05 0.9 7.26 8.2 FAGAto1 0 0 0 0.03 1.14 1.39 FRNTto2 0 0 0 0.01 0.1 0.13 GPXMEDto1 0 0 0 0.01 0.01 GRANGXto0.01 0.01 0.01
sida 221-05
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 3(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.01 0.01 GRANGXto0.01 21000 0.02 0.02 HDWto3 0 0.04 0.13 0.17 HELIOto20.13 0.02 0.59 0.62 IDOGENto 0 0.5 1.4 2 IMSYSto2 0 0.2 0.65 0.8 INCOAXto0.64 2.5 9.5 14.9 INSPto1 0 0.56 0.79 INTto1 0.8 0.3 1.45 1.7 ISRto2 1.5 0.09 0.1 KANto 0.1 0.2 2.12 2.54 KOLLto1 0 0.04 0.74 0.9 LADYLUto1 0 0.03 0.25 0.33 LIPUMto10.24 0.01 0.51 0.7 LOYALto1 0 0.4 0.4 LPGOto1 0.4 0.01 0.12 0.12 LUMITOto0.12 4206 0.03 0.18 0.23 LXBto1 0 0.2 1.21 1.35 MANTEXto1.35
sida 221-06
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 3(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.01 0.01 GRANGXto0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 HDWto3 0 0 0 0.04 0.13 0.17 HELIOto20.13 0.13 0.13 0.02 0.59 0.62 IDOGENto 0 0 0 0.5 1.4 2 IMSYSto2 0 0 0 0.2 0.65 0.8 INCOAXto0.64 0.8 0.64 2.5 9.5 14.9 INSPto1 0 0 0 0.56 0.79 INTto1 0.8 0.8 0.8 0.3 1.45 1.7 ISRto2 1.5 2 1.31 0.09 0.1 KANto 0.1 0.1 0.09 0.2 2.12 2.54 KOLLto1 0 0 0 0.04 0.74 0.9 LADYLUto1 0 0 0 0.03 0.25 0.33 LIPUMto10.24 0.28 0.23 0.01 0.51 0.7 LOYALto1 0 0 0 0.4 0.4 LPGOto1 0.4 0.4 0.4 0.01 0.12 0.12 LUMITOto0.12 0.12 0.12 0.03 0.18 0.23 LXBto1 0 0 0 0.2 1.21 1.35 MANTEXto1.35 1.5 1.2
sida 221-07
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 4(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.2 1.32 1.45 MANTEXto1.45 0.2 14.1 0 MAXFto1 0 0.51 0.53 MIDSto1 0.5 0.02 0.25 0.34 MOBto1 0.33 0.28 0.32 MODTXto10.28 0.02 0.12 0.15 MYFCto2 0.16 0.2 6.55 7.95 NEXAMto 0 0.2 6.55 0 NEXAMto 0 0.08 0.57 0.72 NOWOto1 0 0.08 0.09 NTGRto1 0.09 123730 0.2 2.28 2.65 PHARMto3 0 0.1 2.4 2.72 PHLOGto1 0 1.1 1.25 PILAto1 0 0.1 0.78 1.37 PLEXto2 1.38 0.1 2.51 2.82 PROGENto1 0 0.06 0.47 0.65 QUARTto3 0 0.08 0.46 0.74 QUARTto4 0 6.58 7.98 REALFIto7.98
sida 221-08
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 4(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.2 1.32 1.45 MANTEXto1.45 1.45 1.15 0.2 14.1 0 MAXFto1 0 0 0 0.51 0.53 MIDSto1 0.5 0.5 0.5 0.02 0.25 0.34 MOBto1 0.33 0.33 0.33 0.28 0.32 MODTXto10.28 0.28 0.28 0.02 0.12 0.15 MYFCto2 0.16 0.16 0.13 0.2 6.55 7.95 NEXAMto 0 0 0 0.2 6.55 0 NEXAMto 0 0 0 0.08 0.57 0.72 NOWOto1 0 0 0 0.08 0.09 NTGRto1 0.09 0.09 0.07 0.2 2.28 2.65 PHARMto3 0 0 0 0.1 2.4 2.72 PHLOGto1 0 0 0 1.1 1.25 PILAto1 0 0 0 0.1 0.78 1.37 PLEXto2 1.38 1.38 0.78 0.1 2.51 2.82 PROGENto1 0 0 0 0.06 0.47 0.65 QUARTto3 0 0 0 0.08 0.46 0.74 QUARTto4 0 0 0 6.58 7.98 REALFIto7.98 7.98 7.98
sida 221-09
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 5(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.06 0.08 SALTto6 0.08 0.08 0.15 0.2 SAVOSto70.21 0.07 0.07 SAXGto3 0.07 0.04 4.74 6.85 SECIto1 0 0.06 0.5 0.69 SPECto4 0.5 0.22 0.23 SPEONEto0.22 0.1 0.1 SUSTto1 0.1 748 0.01 0.07 0.12 SUSTto2 0 1.12 25.6 TBD30spa1.12 0.01 0.31 0.36 TELLUSto1 0 0.96 1.07 TERRNTto3 1 0.01 0.79 0.9 TERRNTto0.79 0.01 0.91 1.1 TERRNTto0.91 0.01 0.1 0.17 TH1NGto10.1 0.02 0.19 0.22 TOLto3 0.19 0.1 1.61 1.75 TOPRto1 1.61 148 0.24 0.35 TRIBOto1 0 0.04 0.1 0.27 TWIIKto1 0
sida 221-10
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 5(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.06 0.08 SALTto6 0.08 0.09 0.08 0.08 0.15 0.2 SAVOSto70.21 0.21 0.15 0.07 0.07 SAXGto3 0.07 0.07 0.06 0.04 4.74 6.85 SECIto1 0 0 0 0.06 0.5 0.69 SPECto4 0.5 0.7 0.5 0.22 0.23 SPEONEto0.22 0.25 0.22 0.1 0.1 SUSTto1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.07 0.12 SUSTto2 0 0 0 1.12 25.6 TBD30spa1.12 0 0 0.01 0.31 0.36 TELLUSto1 0 0 0 0.96 1.07 TERRNTto3 1 1 0.95 0.01 0.79 0.9 TERRNTto0.79 0.9 0.79 0.01 0.91 1.1 TERRNTto0.91 1.1 0.9 0.01 0.1 0.17 TH1NGto10.1 0.1 0.1 0.02 0.19 0.22 TOLto3 0.19 0.19 0.19 0.1 1.61 1.75 TOPRto1 1.61 1.61 1.61 0.24 0.35 TRIBOto1 0 0 0 0.04 0.1 0.27 TWIIKto1 0 0 0
sida 221-11
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 6(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 1.4 15.2 18 VNVto1 15.1 0.3 3.81 4 WRSDto1 4 1674 0.88 0.94 WYLDto1 0.87 0.86 0.91 WYLDto2 0.86 0.05 0.31 0.35 YAYTRDto1 0 0.2 0.43 0.54 YAYTRDto2 0 0.06 0.07 ZAPLOXto1 0 0.1 0.68 1.1 ZESECto1 0
sida 221-12
221 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Källa: WebFG 210802 6(6) RÄTTER:AERO-ZESEC KL 11.21 + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 1.4 15.2 18 VNVto1 15.1 18.2 15.1 0.3 3.81 4 WRSDto1 4 4.53 4 0.88 0.94 WYLDto1 0.87 0.87 0.87 0.86 0.91 WYLDto2 0.86 0.86 0.86 0.05 0.31 0.35 YAYTRDto1 0 0 0 0.2 0.43 0.54 YAYTRDto2 0 0 0 0.06 0.07 ZAPLOXto1 0 0 0 0.1 0.68 1.1 ZESECto1 0 0 0