Corona i intensiv­vården

Här kan du följa utvecklingen för patienter som hittills har vårdats på intensivvårdsavdelningar med covid-19. Alla siffror är hämtade från Svenska Intensivvårdsregistret men har sammanställts av SVT.


Den här artikeln har två delar; den första visar antalet patienter med covid-19 i intensivvården och den andra innehåller diverse grafer om covid i slutenvården som inte längre uppdateras.


Läs metodavsnittet i botten på den här artikeln för att förstå siffrorna rätt.


Dagen i korthet

Siffrorna uppdateras minst en gång om dagen - se tidsangivelse i kortet.


Patienter i intensivvården med covid-19


Siffrorna uppdateras var 30:e minut vid nya fall och går att visa per region. Endast regioner med rapporterade fall i intensivvården visas.

De blå staplarna visar hur många som vårdats med covid-19 dag för dag i Sverige och i regionerna. Den grå delen av stapeln är en uppskattning baserat på tidigare rapportering från intensivvårdsavdelningar där nyare rapportering inte finns.

Se metodavsittet för mer info.

Tryck på en stapel för att se detaljer om dagen.


Grafer som inte uppdateras

Från och med 15 mars 2023 uppdateras inte graferna nedan med ny data, men vi låter dem vara kvar för att man ska kunna se ut hur det såg ut under pandemin.


Åldersfördelning för patienter med covid-19 som vårdats på IVA

Om det saknas en åldergrupp så är det för att det enligt Svenska Intensivvårdsregistret inte finns någon i den åldern som intensivvårdats med covid-19.Historik över patienter i slutenvården med covid-19

– Hur många som vårdades i slutenvården, exklusive intensivvården, dag för dag, till och med den 11 mars 2022.

I diagrammet nedan ser du antalet patienter som vårdades med eller för covid-19 i slutenvården dag för dag i Sverige eller vald region. Välj en region för att se dess historik.

Tryck på diagrammet för att se detaljer om en specifik dag.

Från och med vecka 11, 2022 slutar Folkhälsomyndigheten släppa den här statistiken – därför kan den här delen av artikeln hädanefter endast ses som en historikKälla och metod Intensivvården

Siffrorna i denna artikel hämtas från Svenska Intensivvårdsregistret

Eftersom siffrorna i de olika delarna av den här artikeln uppdateras olika ofta hos Svenska Intensivvårdsregistret - kan det uppstå tillfällen där de inte stämmer överens med varandra en stund.

Dessa siffror visar inte hur många patienter som har avlidit eller tillfrisknat under intensivvård eftersom Svenska Intensivvårdsregistret inte redovisar det.

Dagen i korthet

 • Siffrorna uppdateras minst en gång om dagen - tid för senaste uppdatering står på kortet.

 • Vårdas just nu - Svenska Intensivvårdsregistrets siffra för hur många med covid-19 som intensivvårdas just nu i Sverige.

Patienter i intensivvården


Antal patienter dag för dag

 • Avdelningarna ska rapportera hur många som är inskrivna innan kl 11 varje förmiddag. För de avdelningar som inte har rapporterat ännu uppskattas antalet med hjälp av den föregående dagens siffror (den grå delen av stapeln). I takt med att fler avdelningar rapporterar blir en större andel av stapeln bekräftade (blå).

 • I vissa fall missar en avdelning helt att rapportera och då kan hela eller stora delar av stapeln förbli grå.

Åldersfördelning bland inskrivna patienter


 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring. Se senaste tid för uppdatering i anslutning till grafen.

 • Siffrorna visar åldersfördelningen bland inskrivna patienter med covid-19.

 • Om det saknas en åldergrupp så är det för att det enligt Svenska Intensivvårdsregistret inte finns någon i den åldern som intensivvårdats med covid-19.

 • Siffrorna på åldersfördelningen är baserad på alla som historiskt blivit inskrivna för covid-19 fram till idag, inte på de som är inskrivna just nu.

Andelen som har överlevt minst 30 dagar efter påbörjad intensivvård


 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring.

 • Vi använder en tabell hos Svenska Intensivvårdsregistret som visar andel och antal som avlider inom de första 30 dagarna efter inskrivningsdatum på IVA oavsett om man var kvar på IVA eller hade skrivits ut från sjukhuset.

 • Vi har sedan vänt på det för att visa andelen och antalet som överlevt istället för de som avlidit.

 • Siffrorna baseras på patienter som har svenska personnummer som kan följas upp via folkbokföringen. Personer med reservnummer är exkluderade.

 • Endast vårdtillfällen som skrevs in på IVA för minst 30 dagar sedan ingår.

 • Siffrorna baseras på antal vårdtillfällen vilket innebär att en patient kan finnas med flera gånger om den till exempel har bytt avdelning.

Riskgrupper, mortalitet och tid från insjuknande till intensivvård


 • Dagar från insjuknande till IVA-vård är medeltalet för antalet dagar från att personen insjuknat tills hen skrevs in på en intensivvårdsavdelning.

 • Som riskfaktor räknas: ålder över 65 år, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, högt blodtryck, fetma samt neuromuskulär sjukdom. Enligt bestämmelser från Folkhälsomyndigheten så ingår alla typer av diabetes.

 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring, se exakt tidsangivelse i kortet.

 • Antal personer visar hur många i gruppen du valt som har intensivvårdats.

 • Antal vårdtillfällen ligger till grund för hela tabellen (utom antal patienter). En patient kan generera mer än ett vårdtillfälle eftersom en del patienter flyttas över från en avdelning till en annan.

 • Tid till IVA visar snittet av antal dagar som gått från dess att man insjuknat till att man skrivits in på intensivvården.

 • Mortalitet visar hur stor andel av gruppen som avlidit inom 30 dagar efter påbörjad intensivvårdsbehandling.

 • Mortaliteten mäts efter vårdtillfällen och inte unika personer. Om en patient byter avdelning så blir det inte bara två dödsfall utan även två vårdtillfällen, alltså påverkas inte mortaliteten (avlidna per vårdtillfälle) av att dödsfallen relaterat till vårdtillfällen registreras mer än en gång om patienten byter avdelning.

 • Riskgrupperna visar hur stor andel av gruppen som ingår i någon av de nämnda riskgrupperna. Man kan förekomma i mer än en riskgrupp.

Källa och metod slutenvården

Patienter i slutenvården


 • Data kommer från Folkhälsomyndigheten och visar antalet inneliggande inom slutenvård, exklusive intensivvård, för eller med covid-19.

 • Siffrorna uppdateras varje vardag efter att Folkhälsomyndigheten publicerat sitt senaste underlag.

 • Siffrorna släpps från Folkhälsomyndigheten med en dags fördröjning vilket innebär att den senaste siffran du ser kan vara upp till två dagar gammal på vardagar, och efter helger upp till fyra dagar gammal.

 • Folkhälsomyndigheten får sin information från regionerna, men myndigheten tar inte hänsyn till eventuella justeringar av siffrorna som regionerna gör i efterhand. Därför kan regionernas egna siffror komma att skilja sig något från de som rapporteras av Folkhälsomyndigheten.

 • I de fall där Folkhälsomyndigheten inte fått någon ny data från regionerna utgår de från föregående dags siffror.

 • Följande regioner redovisar siffror för patienter med covid - oavsett om det är därför de är inlagda eller inte: Uppsala, Västra Götaland, Norrbotten, Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Jönköping, Värmland, Dalarna, Norrbotten, Stockholm, Blekinge, Västmanland, Östergötland.

 • Följande regioner redovisar siffror för patienter som vårdas just för covid: Gävleborg, Sörmland, Halland, Örebro.

 • Resterande regioner inväntar vi svar från.


Logg över ändringar

Här skriver vi in alla betydande ändringar eller uppdateringar som görs av den här artikeln från och med 2020-04-02.

2023-03-14: Från och med den 15 mars uppdateras inte längre majoriteten av graferna med ny data. Bara graferna som visar antalet personer som vårdas med corona i intensivvården uppdateras.

2021-01-15: ”Antal coronapatienter” visas som förstavy i IVA-grafen istället för ”Nya unika patienter”. Pilar som visar trenden i IVA och slutenvård i regionerna. Möjlighet att sortera på ökning.

2020-12-07: Ny överblick över antalet intensivvårdade just nu. Ny graf som visar antalet patienter som vårdas för covid-19 i slutenvården (exklusive intensivvården).

2020-05-05: Svenska Intensivvårdsregistret byter ut underlaget för sin rapport om mortalitet, därför hämtar vi nu den nya datan som minskar underlaget i vår graf och vi skriver nya texter i anslutning till den och i metodavsnittet.

2020-04-28: Ny vy som visar riskgrupper, mortalitet och tid från insjuknande till intensivvård för olika patientgrupper på vårdtillfällen.

2020-04-28: Ny vy som visa andelen som inte har avlidit inom 30 dagar efter påbörjad intensivvård.

2020-04-16: Ny vy som visar antalet patienter som vårdas för covid-19 dag för dag.

2020-04-10: Vi lägger i topprutan till förändring senaste dagarna och förändring senaste veckan.

2020-04-03: Ny trendlinje som visar utvecklingen av antalet nya unika coronapatienter som ett glidande medelvärde med ett fönster på de sju senaste dagarna.

2020-04-03: Vi lägger till en ruta i topp som visar Svenska Intensivvårdsregistrets nya siffra över hur många som intensivvårdas just nu. I samband med de tar vi bort de två rutor som låg där förut som visade totalt antal inskrivna patienter och förändringen på det sedan dagen innan.

2020-04-02: Vi byter dataset så att grafen över nya unika coronapatienter nu visar antalet unika patienter sett till den geografiska indelningen. Om en person exempelvis vårdats på två enheter i en region så räknas de bara en gång.

2020-04-02: De senaste tre dagarna visas i grått istället för ljusblått för att markera att de siffrorna antagligen kommer att uppdateras.


Visa

Här sprider sig Corona i världen

Senaste nytt om coronavirusetHär kan du se mer från SVT Datajournalistik


SVT Datajournalistik

Rickard Andersson, Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson, Oskar Nyqvist, Fredrik Stålnacke

Publicerad: 24 mars 2020


Uppdaterad: 14 mars 2023