Corona i intensiv­vården

Här kan du följa utvecklingen för patienter som hittills har vårdats på intensivvårdsavdelningar med Covid-19 på grund av coronaviruset. Alla siffror är hämtade från Svenska Intensivvårdsregistret men har sammanställts av SVT. Endast siffran i det översta kortet visar nuläget - de andra visar inte hur många som intensivvårdas just nu - utan hur många som hittills har skrivits in för intensivvård på grund av Covid-19.

Läs metodavsnittet i botten på den här artikeln för att förstå siffrorna rätt.


Dagen i korthet

Siffrorna uppdateras minst en gång om dagen - se tidsangivelse i korten.


Patienter i intensivvården med Covid-19


– Nya unika patienter och hur många som vårdas dag för dag


Siffrorna uppdateras var 30 minut vid nya fall och går att visa per region. Endast regioner med rapporterade fall i intensivvården visas.

Nya unika patienter: Det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen från intensivvårdsavdelningarna vilket gör att siffrorna för de senaste dagarna kan uppdateras i efterhand. Därför har vi gett staplarna för de senaste tre dagarna en grå färg. I en tidigare version av den här grafen räknades patienter per dag, så om en patient kom tillbaka så räknades den igen. Nu räknas en person bara en gång, även om den kommer tillbaka

Antal patienter: Genom att trycka på "Antal" under grafen kan du istället se hur många vårdas för Covid-19 dag för dag. Den grå delen av stapeln är en uppskattning baserat på tidigare rapportering från intensivvårdsavdelningar där nyare rapportering inte finns.

Se metodavsittet för mer info.

Tryck på en stapel för att se detaljer om dagen.Åldersfördelning för patienter med Covid-19 som vårdats på IVA

Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring. Om det saknas en åldergrupp så är det för att det enligt Svenska Intensivvårdsregistret inte finns någon i den åldern som intensivvårdats för Covid-19.
Källa och metod

Siffrorna i denna artikel hämtas från Svenska Intensivvårdsregistret

Eftersom siffrorna i de olika delarna av den här artikeln uppdateras olika ofta hos Svenska Intensivvårdsregistret - kan det uppstå tillfällen där de inte stämmer överens med varandra en stund.

Dessa siffror visar inte hur många patienter som har avlidit eller tillfrisknat under intensivvård eftersom Svenska Intensivvårdsregistret inte redovisar det.

Dagen i korthet

 • Siffrorna uppdateras minst en gång om dagen - tid för senaste uppdatering står på respektive kort.

 • Vårdas just nu - patienter ungefärlig siffra är Svenska Intensivvårdsregistrets siffra för hur många med Covid-19 som intensivvårdas just nu i Sverige.

 • Dagar från insjuknande till IVA-vård är medeltalet för antalet dagar från att personen insjuknat tills hen skrevs in på en intensivvårdsavdelning.

 • Som riskfaktor räknas: ålder över 65 år, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, högt blodtryck, fetma samt neuromuskulär sjukdom. Enligt bestämmelser från Folkhälsomyndigheten så ingår alla typer av diabetes.

Patienter i intensivvården


Nya patienter

 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring.

 • De senaste dagarnas siffror kan komma att ändras - alla intensivvårsavdelningar rapporterar inte in fall samma dag som de kommer in utan ibland också i efterhand. För att tydliggöra detta har vi en annan färg på de tre senaste dagarna. Men det kan vara längre eftersläpning än så.

 • Den här grafen visar INTE hur många patienter med Covid-19 som ligger på intensivvårdsavdelningar just nu – de visar hur många nya, unika, patienter som har skrivits in för intensivvård på grund av Covid-19 per dag.

 • Eftersom graferna för varje region visar antalet unika patienter för den regionen kan summan av alla regioner bli högre än summan av patienter i hela Sverige om en patient har fått vård inom flera regioner. Siffran för Sverige visar alltså unika patienter i hela Sverige och siffran för regionerna visar unika patienter per region.

 • Trendlinjen visas på regioner med 50 eller fler fall och är ett glidande medelvärde över antalet unika fall de föregående sju dagarna.

 • I enstaka fall där sjukhus har brist på isoleringsplatser har patienter skrivits in på intensivvårdsavdelningen i väntan på provsvar, men har sedan skrivits ut när provet visat negativt, vilket kan komma att påverka statistiken.

Antal patienter dag för dag

 • Genom att trycka på "Antal" kan man istället se hur många patienter med Covid-19 som vårdas dag för dag.

 • Avdelningarna ska rapportera hur många som är inskrivna innan kl 11 varje förmiddag. För de avdelningar som inte har rapporterat ännu uppskattas antalet med hjälp av den föregående dagens siffror (den grå delen av stapeln). I takt med att fler avdelningar rapporterar blir en större andel av stapeln bekräftade (blå).

 • I vissa fall missar en avdelning helt att rapportera och då kan hela eller stora delar av stapeln förbli grå.

Åldersfördelning bland inskrivna patienter


 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring. Se senaste tid för uppdatering i anslutning till grafen.

 • Siffrorna visar åldersfördelningen bland inskrivna patienter med Covid-19.

 • Om det saknas en åldergrupp så är det för att det enligt Svenska Intensivvårdsregistret inte finns någon i den åldern som intensivvårdats för Covid-19.

 • Siffrorna på åldersfördelningen är baserad på alla som historiskt blivit inskrivna för Covid-19 fram till idag, inte på de som är inskrivna just.

 • nu

Andelen som har överlevt minst 30 dagar efter påbörjad intensivvård


 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring.

 • Vi använder en tabell hos Svenska Intensivvårdsregistret som visar andel och antal som avlider inom de första 30 dagarna efter inskrivningsdatum på IVA oavsett om man var kvar på IVA eller hade skrivits ut från sjukhuset.

 • Vi har sedan vänt på det för att visa andelen och antalet som överlevt istället för de som avlidit.

 • Siffrorna baseras på patienter som har svenska personnummer som kan följas upp via folkbokföringen. Personer med reservnummer är exkluderade.

 • Endast vårdtillfällen som skrevs in på IVA för minst 30 dagar sedan ingår.

 • Siffrorna baseras på antal vårdtillfällen vilket innebär att en patient kan finnas med flera gånger om den till exempel har bytt avdelning.

Riskgrupper, mortalitet och tid från insjuknande till intensivvård


 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring.

 • Antal personer visar hur många i gruppen du valt som har intensivvårdats.

 • Antal vårdtillfällen ligger till grund för hela tabellen (utom antal patienter). En patient kan generera mer än ett vårdtillfälle eftersom en del patienter flyttas över från en avdelning till en annan.

 • Tid till IVA visar snittet av antal dagar som gått från dess att man insjuknat till att man skrivits in på intensivvården.

 • Mortalitet visar hur stor andel av gruppen som avlidit inom 30 dagar efter påbörjad intensivvårdsbehandling.

 • Mortaliteten mäts efter vårdtillfällen och inte unika personer. Det innebär att en person som kommit in på en avdelning och sedan flyttats till en annan räknas som två tillfällen. Om den personer avlider räknas det sedan som två dödsfall.

 • Riskgrupperna visar hur stor andel av gruppen som ingår i någon av de nämnda riskgrupperna. Man kan förekomma i mer än en riskgrupp.


Logg över ändringar

Här skriver vi in alla betydande ändringar eller uppdateringar som görs av den här artikeln från och med 2020-04-02.

2020-05-05: Svenska Intensivvårdsregistret byter ut underlaget för sin rapport om mortalitet, därför hämtar vi nu den nya datan som minskar underlaget i vår graf och vi skriver nya texter i anslutning till den och i metodavsnittet.

2020-04-28: Ny vy som visar riskgrupper, mortalitet och tid från insjuknande till intensivvård för olika patientgrupper på vårdtillfällen.

2020-04-28: Ny vy som visa andelen som inte har avlidit inom 30 dagar efter påbörjad intensivvård.

2020-04-16: Ny vy som visar antalet patienter som vårdas för Covid-19 dag för dag.

2020-04-10: Vi lägger i topprutan till förändring senaste dagarna och förändring senaste veckan.

2020-04-03: Ny trendlinje som visar utvecklingen av antalet nya unika coronapatienter som ett glidande medelvärde med ett fönster på de sju senaste dagarna.

2020-04-03: Vi lägger till en ruta i topp som visar Svenska Intensivvårdsregistrets nya siffra över hur många som intensivvårdas just nu. I samband med de tar vi bort de två rutor som låg där förut som visade totalt antal inskrivna patienter och förändringen på det sedan dagen innan.

2020-04-02: Vi byter dataset så att grafen över nya unika coronapatienter nu visar antalet unika patienter sett till den geografiska indelningen. Om en person exempelvis vårdats på två enheter i en region så räknas de bara en gång.

2020-04-02: De senaste tre dagarna visas i grått istället för ljusblått för att markera att de siffrorna antagligen kommer att uppdateras.


Visa

Här sprider sig Corona i världen

Senaste nytt om coronavirusetHär kan du se mer från SVT Datajournalistik


SVT Datajournalistik

Rickard Andersson, Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson, Oskar Nyqvist, Fredrik Stålnacke

Publicerad: 24 mars 2020


Uppdaterad: 21 augusti 2020