Här sprider sig det nya corona­viruset

Siffrorna i denna artikel visar bara de fall som bekräftats, både när det gäller avlidna, smittade och tillfrisknade. Olika länder kan ha olika rutiner för om och när de testar personer och hur de rapporterar sina avlidna så sannolikt finns ett stort mörkertal inte bara för antalet smittade utan också för antalet tillfrisknade och i vissa fall avlidna.

Här kan du följa utvecklingen i intensivvården


Läs metodavsnittet i botten av artikeln för att förstå alla siffror rätt.

Nuläget Sverige


Här ser du de konstaterade fall som Folkhälsomyndigheten redovisar i sin dagliga rapport – siffrorna uppdateras en gång om dagen ungefär kl 14:00. Eftersom de bara redovisar siffror en gång om dagen så kan den här siffran skilja sig från den vi visar i nästa avdelning som handlar om corona i hela världen - läs mer om detta i metodavsnittet i botten på artikeln.

Det är bara vissa grupper i samhället som testas för corona, till exempel väldigt sjuka och vårdpersonal. Detta påverkar siffrorna för antalet fall i Sverige markant. Följande siffror är alltså en underrapportering av faktiskt antal fall och visar endast de som har testats positivt – inte hur många som har coronaviruset.

Staplarna nedan visar antalet personer som har avlidit dag för dag de senaste två veckorna. 50 nya rapporterade fall hos Folkhälsomyndigheten en given dag betyder inte att 50 personer avlidit sedan igår - utan att det rapporterats in 50 nya dödsfall - som kan ha skett flera dagar tillbaka i tiden. Vi uppdaterar våra staplar historiskt varje dag, precis som Folkhälsomyndigheten gör.Utvecklingen av dödsfall

Utvecklingen av dödsfall räknat från och med minst tio rapporterade dödsfall i respektive land, antal och andel. Siffror uppdateras en gång om dagen, när Johns Hopkins-universitetet släpper sin dagliga rapport.

Tryck i tidslinjen nedan för att hoppa i tiden

Klicka för att välja vilka länder du vill se i diagrammet. De respektive ländernas staplar visar uteckligen av nya dödsfall från dag till dag. Skalorna på staplarna är individuella och går inte att jämföra.


Läget i världen

Följande siffror uppdateras en gång om dagen, när Johns Hopkins-universitetet släpper sin dagliga rapport.

Uppdaterat  

avlidna


konstaterade fall


Tryck på ett kort för att se konstaterade fall
Källa och metod


Siffrorna i denna artikel visar bara de fall som bekräftats, både när det gäller smittade och tillfrisknade. Olika länder kan ha olika rutiner för om och när de testar personer och sannolikt finns ett stort mörkertal inte bara för antalet smittade utan också för antalet tillfrisknade.

Nuläget Sverige

 • Siffrorna i den här delen som fokuserar på Sverige uppdateras en gång om dagen när Folkhälsomyndigheten släpper sin dagliga rapport - runt klockan 14:00.

 • Antal nya dödsfall de senaste 14 dagarna i Sverige visar antalet personer som har avlidit dag för dag. 50 nya rapporterade fall hos Folkhälsomyndigheten en given dag betyder inte att 50 personer avlidit sedan igår - utan att det rapporterats in 50 nya dödsfall - som kan ha skett flera dagar tillbaka i tiden. Vi uppdaterar våra staplar historisk varje dag, precis som Folkhälsomyndigheten gör.

 • På grund av eftersläpningen i rapporteringen har vi valt att markera ut de senaste sju dagarna som osäkra. Dock kan korrigeringar av data i vissa fall ske ännu längre tillbaka i tiden

 • Utveckling av dödsfall över tid: Här redovisar vi rapporterade dödsfall på grund av corona dag för dag för hela perioden. Den röda linjen är ett sjudagars medelvärde. Trendlinjen är ett rullande medelvärde på sju dagar. För varje dag i serien så räknas ett medelvärde ut av den aktuella dagens avlidna samt de förestående sex dagarnas avlidna.

 • Vi har valt att använda Folkhälsomyndigheten som källa för Sverigedelen – eftersom de redovisar fall per region. Men: Det faktum att vi använder två olika källor i artikeln som helhet gör att siffrorna i Sverigedelen och Världendelen inte alltid stämmer överens när det gäller Sverige.

Utvecklingen av dödsfall

 • Diagrammet som visar utvecklingen av dödsfall har en y-axel som visar antalet och en x-axel över antalet dagar från dagen för det tionde dödsfallet. Y-skalan är logaritmisk. Detta innebär att stegen i skalan ökar med en multiplicering, 1, 10, 100, 1000 i stället för att, som i en linjär skala, öka med fasta intervall som 1,2,3,4. Vi har valt att visa både en logaritmisk skala på antalet döda och en linjär på andelen döda, för att vara så tydliga som möjligt. Tittar man på den linjära skalan över andelen döda per land så fortsätter till exempel Italiens linje nästan rakt uppåt och det är svårt att utläsa om takten som människor dör i har minskat eller inte. En logaritmisk skala kan lyfta fram en förändring tydligare än vad en linjär skala kan. Till exempel kan vi med hjälp av vår logaritmiska skala se att Italien inte längre har en exponentiell utveckling (att dödsfallen fördubblas i en stadig takt) utan att deras åtgärder har haft effekt. Vi visar alltså en logaritmisk skala för att vi tydligare ska upptäcka förändringar i utvecklingstakten och kunna jämföra dem mellan länderna.

 • Källan för utveckligen av dödsfall är Johns Hopkins.

Läget i världen

 • Siffrorna för världens länder uppdateras en gång per dygn – när Johns Hopkins CSSE släpper sin dagliga fil med data. Det sker i regel under natten svensk tid.

 • Olika länder har olika rutiner när det gäller både testning av corona och hur man rapporterar in avlidna på grund av viruset. Det är viktigt att tänka på när man jämför länderna med varandra.

 • Ibland kan Sveriges siffra i Världendelen vara högre än den i Sverigedelen av artikeln. Vi tror att detta beror på att Folkhälsomyndigheten rapporterar sina siffror till WHO (där Johns Hopkins hämtar sin data) senare på dagen än kl 14:00, när de lägger ut sin dagliga rapport i Sverige.

 • Japans siffror är en ihopslagning av rapporterade fall från Japan och fall hos passagerarna på fartyget Diamond Princess utanför Japan.

 • Vi inkluderar öarna Saint Barthélemy och Saint Martin i Frankrikes resultat.

Befolkningsdatat kommer från Världsbanken och i de fall data inte finns för landet där har vi hämtat från The World Factbook.Logg över ändringar

Här skriver vi in alla betydande ändringar eller uppdateringar som görs av den här artikeln från och med 2020-04-02.

2020-05-12: Vi har bytt datakälla för de visualiseringar som använder Johns Hopkins. I stället för att skapa en egen tidsserie utifrån dagliga rapporter använder vi nu Johns Hopkins tidsserie.

2020-04-29: Vi lägger till en vy i Sverige-delen som visar utvecklingen av dödsfall under hela perioden. Den senaste veckans siffror markeras ut som osäkra på grund av eftersläpningen i rapporteringen.

2020-04-20: Ländernas kort visar nu 14 dagars utveckling i stället för som tidigare sju.

2020-04-16: Vi sätter en minimigräns på 100 konstaterade fall för att ett land ska få ett eget kort. Vi gör det för att få bättre prestanda på sidan som nu innehåller väldigt många delar.

2020-04-15: Läget i världen - delen byggs ut så att man kan välja om man vill se antal avlidna eller antal konstaterade fall i ländernas kort.

2020-04-15: Vi byter startpunkt i linjediagrammet över antal döda per en miljon invånare per land från dagen med det tioende dödsfallet till dagen med ett dödsfall per en miljon invånare.

2020-04-08: Sektionen "Läget i världen" fokuserar nu mer på antalet avlidna än antalet konstaterade fall. Antalet konstaterade fall är svårt att jämföra mellan länder då det skiljer sig mycket i hur länderna väljer att testa, därför har vi nu gått över till att lyfta fram antalet avlidna mer.

2020-04-06: Diagramet över dödsfall i respektive land utökas med möjlighet att jämföra fler länder.

2020-04-05: Vi ändrar stapeldiagrammet för antal nya avlidna i Sverige för att kunna korrigera siffrorna i efterhand - eftersom inrapporteringen kan släpa efter. Den nya siffran "Avlidna med osäkert datum" kommer därför till.

2020-04-03: Vi lägger till ett nytt stapeldiagram som visar antalet dödsfall per dag och totalt för Sverige de senaste tio dagarna.

2020-04-03: Vi lägger till en vy i utvecklingen av dödsfall så att man kan titta på andelen döda per en miljon invånare för respektive land. Vi lägger också till Sydkorea i grafen. Vi ändrar så att diagrammet börjar på dagen av ländernas tioende dödsfall i den logaritmiska skalan istället för dagen av det första dödsfallet.

2020-04-02 Vi lägger till ett linjediagram över utvecklingen av döda per land med logaritmisk skala.

2020-04-03 Avdelningen "Nuläget i Sverige" byggs ut med ett stapeldiagram över antalet nya avlidna de senaste tio dagarna.


Visa

Senaste nytt om coronavirusetHär kan du se mer från SVT Datajournalistik

SVT Datajournalistik

Martin Hedström

Oskar Nyqvist

Linnea Heppling

Uppdaterad: 26 mars 2020