Den ojämlika värmen – här är sommardagarnas varmaste platser


Fattigare områden med socioekonomiska utmaningar är i snitt en till två grader varmare på ytan än andra områden i Sverige.


SVT har kartlagt de platser där sommardagarnas yttemperaturer varit som högst.


Det blir allt vanligare med värmeböljor och de höga temperaturerna kan vara farliga för särskilt sårbara människor. Med hjälp av satellitdata har SVT kartlagt hur temperaturen skiljer sig inom Sveriges städer.

MSB har med hjälp av satellitdata kartlagt de högsta uppmätta temperaturerna på Sveriges yta. För att få en tydligare bild av de regionala skillnaderna så har vi grupperat mätningarna utifrån geografiska områden som SCB har statistik för. Eftersom många mätningar av topptemperaturen har gjorts inom de geografiska områden vi visar så använder vi medianen inom området för att visa på ett genomsnitt. Mediantemperaturen under juni, juli och augusti visar att den högsta mediantemperaturen i de flesta områdestyper är 27°C, medan den är högre i områden med socioekonomiska utmaningar.

1 – Områden med stora socioekonomiska utmaningar: 29°C


2 – Områden med socioekonomiska utmaningar: 28°C


3 – Socioekonomiskt blandade områden: 27°C


4 – Områden med goda socioekonomiska förutsättningar: 27°C


5 – Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar: 27°C

Vad påverkar yttemperaturen?

Varför mediantemperaturen är högre i områden med socioekonomiska utmaningar vet vi inte, men hur områden är byggda kan spela en viss roll.

Glesare mellan huskroppar ger mindre skuggområden under dagen och därmed högre marktemperaturer än i tätbebyggda områden förklarar Fredrik Lindberg, forskare i stadsklimatologi på Göteborgs Universitet.

Samtidigt svalnar glesa områden snabbare under nattetid, vilket är viktigt för hälsan.

– Det är då som vi behöver återhämta oss.

Så varmt är det där du bor

Sök efter din kommun i kartan eller tryck där du bor för att se var det är som varmast i din närhet, du kan trycka igen på ett område för mer information. Knappen till höger om sökfältet växlar mellan att visa temperaturmätningarna eller mediantemperaturen i de regionala områdena.


Fredrik Lindberg, forskare i stadsklimatologi på Göteborgs Universitet, visar oss skillnaderna mellan Västra Rambergsstaden och Östra Kvillebäcken i Göteborg – och förklarar hur viktigt grönska är för att hålla nere temperaturen.

Så här fördelar sig temperaturerna i de olika områdena

Områdena kategoriseras utifrån ett socioekonomiskt index framtaget av SCB som baseras på andel personer i relativ fattigdom, med lägre utbildningsgrad och högre arbetslöshet. Jämför man temperaturerna i dessa områden stiger mediantemperaturen med de socioekonomiska utmaningarna.


Mediantemperaturen i områdena Omfattar hälften av alla temperaturmätningar Högsta och lägsta temperaturerna


Visa

Källa och metod

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har med av satellitdata kartlagt den högsta uppmätta temperaturen på Sveriges yta.

Vi har avgränsat ytorna till tät- och småorter som de är geografiskt definierade av Statistiska centralbyrån för att fokusera på områden med mycket bebyggelse och människor.

Mätningarna är gjorda klockan elva på förmiddagen, under sommarperioden juni till augusti under åren 2020 till 2022. Den mätning som visas är den högsta uppmätta temperaturen per 30 kvadratmeters område.

Mätningarna kommer från satelliterna ”Landsat 7” och ”Landsat 8”. Dessa rör sig i omloppsbanor och passerar olika delar av jorden vid olika tidpunkter, vilket kan göra att två mätpunkter som ligger nära varandra kan ha gjorts vid olika tidpunkter och därför kan skilja sig.

En annan möjlig felkälla är tunna molntäcken som kan maskera eller dämpa temperaturmätningar.

Visa

Relaterat


Pontus Jensen KarlssonDatajournalist

Sara NuderReporter

David WestlingVideo

SVT Datajournalistik