Här sprider sig det nya corona­viruset

I den här artikeln kan du följa coronavirusets framfart i Sverige och resten av världen. Siffrorna som följer visar bara de fall som bekräftats, både när det gäller avlidna, smittade och tillfrisknade. Olika länder kan ha olika rutiner för om och när de testar personer och hur de rapporterar sina avlidna så sannolikt finns ett stort mörkertal inte bara för antalet smittade utan också för antalet tillfrisknade och i vissa fall avlidna.

Artikeln inleds med en sektion om Sverige och dess regioner, efter det kommer en del med resten av världen.

Här kan du följa utvecklingen i intensivvården

Veckovis översikt i korthet

Här kan du välja din egen region för att få en överblick av covidläget just nu. Varje stapel i grafiken motsvarar sju dagar bakåt i tiden från det datum när det senast släpptes statistik.


Källa: Folkhälsomyndigheten och Svenska Intensivvårdsregistret

Nuläget Sverige

Här ser du konstaterade fall av Covid-19 och dödsfall med bekräftad covid-19, oavsett dödsorsak, som Folkhälsomyndigheten redovisar – siffrorna uppdateras en gång om dagen tisdag till fredag efter kl 14:00.

Siffrorna över antal konstaterade fall är en underrapporterings av faktiskt antal fall eftersom de endast visar de som har testats positivt, inte alla som har smittats av coronaviruset.

Nedan följer en rad olika diagram och grafer som på olika sätt visar rådande läge i Sverige som helhet och i landets regioner. Läs texterna kring diagrammen noga och se metodavsnittet i botten av artikeln för att förstå allting rätt. Vi visar både antalet rapporterade dödsfall per dag i ett diagram och vilka datum som dödsfallen faktiskt har skett på i ett annat.

Läs metodavsnittet längst ner för att förstå alla siffror rätt.

Nya fall i kommunerna


Välj kommun i listan eller klicka i diagrammet för att se nya konstaterade fall i kommunerna. Data uppdateras på torsdagar. Grafen visar hur många konstaterade fall av Covid-19 per invånare kommunen hade under föregående vecka jämfört med de andra kommunerna. De kommuner som hade högst antal fall per capita ligger till vänster och de med lägst till höger i grafen.
Läget i världen

Följande delar av artikeln handlar om coronavirusets framfart i resten av världen, källa är Johns Hopkins-universitetet. Läs mer i metodavsnittet för att förstå alla siffror rätt.


Utvecklingen av dödsfall

Utvecklingen av dödsfall räknat från och med minst tio rapporterade dödsfall i respektive land, antal och andel. Siffror uppdateras en gång om dagen, när Johns Hopkins-universitetet släpper sin dagliga rapport.

Klicka för att välja vilka länder du vill se i diagrammet. De respektive ländernas staplar visar uteckligen av nya dödsfall från dag till dag. Skalorna på staplarna är individuella och går inte att jämföra.Land för land

Följande siffror uppdateras en gång om dagen, när Johns Hopkins-universitetet släpper sin dagliga rapport.

Senast uppdaterad
Källa och metod


Siffrorna i denna artikel visar bara de fall som bekräftats, både när det gäller dödsfall, smittade och tillfrisknade. Olika länder har olika rutiner för om och när de testar personer och sannolikt finns ett stort mörkertal inte bara för antalet smittade utan också för antalet tillfrisknade och i vissa fall dödsfall.

Nuläget Sverige

 • Siffrorna i den här delen som fokuserar på Sverige uppdateras en gång om dagen tisdag till fredag när Folkhälsomyndigheten släpper sin dagliga rapport – runt klockan 14:00.

 • Antal nya dödsfall de senaste 30 dagarna i Sverige visar antalet personer som har avlidit dag för dag. 50 nya rapporterade fall hos Folkhälsomyndigheten en given dag betyder inte att 50 personer avlidit sedan igår - utan att det rapporterats in 50 nya dödsfall – som kan ha skett flera dagar tillbaka i tiden. De här staplarna uppdateras historiskt, precis som Folkhälsomyndigheten gör – och dödsfallen hamnar på de dagar där de faktiskt skett.

 • På grund av eftersläpningen i rapporteringen har vi valt att markera ut de senaste 14 dagarna som osäkra. Dock kan korrigeringar av data i ske ännu längre tillbaka i tiden.

 • Utveckling av dödsfall över tid: Här redovisar vi dödsfall på grund av corona dag för dag för hela perioden. Diagrammet visar den dag då dödsfallet inträffade – oavsett vilken dag det rapporterades.Trendlinjen är ett rullande medelvärde på sju dagar. För varje dag i serien så räknas ett medelvärde ut av den aktuella dagens avlidna samt de förestående sex dagarnas avlidna.

 • Utveckling av rapporterade dödsfall: Det här diagrammet visar den siffra som Folkhälsomyndigheten rapporterar varje dag och som de flesta medier redovisar dagligen – hur många nya dödsfall som rapporterats in till dem det senaste dygnet. Det placerar inte ut dödsfallen på rätt datum utan visar alltså hur många nya dödsfall som rapporterats en given dag (men alltså i regel har skett tidigare dagar). Det finns en eftersläpning i rapporteringen, framförallt under helger – vilket gör att staplarna går väldigt mycket upp och ner.

 • Utveckling av bekräftade fall: Diagrammet visar antalet bekräftade sjukdomsfall i corona (covid-19) enligt Folkhälsomyndighetens justerade tidslinje där fallen hamnar på rätt datum. De här siffrorna styrs framförallt av hur många som testas för viruset. Ju fler som testas – desto fler sjukdomsfall kan upptäckas och rapporteras. Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vilka och hur många som testas.

 • Läget i regionerna: Här kan du välja mellan att titta på avlidna eller kontaterade sjukdomsfall. Underlaget för avlidna är de rapporterade fallen – de hamnar alltså på den dag de rapporterades av Folkhälsomyndigheten - inte på dagen då personen faktiskt avlidit. För sjukdomsfallen använder vi Folkhälsomyndighetens justerade tidslinje - där hamnar alltså fallen på rätt datum (motsvarande dataset finns inte för alvidna på regionsnivå).Du kan även sortera regionerna genom att trycka på kolumnnamnen. Fäll ut en region genom att trycka på + för att se mer. Det finns två diagram för varje region. Det översta visar antalet rapporterade dödsfall per dag. Den röda linjen är ett sjudagars medelvärde. Ovanför diagrammet kan du se det totala antalet dödsfall i regionen, den senast rapporterade siffran och hur många dödsfall som rapporterats de senaste fjorton dagarna, både antal och per 100 000 invånare.

 • Det andra diagrammet visar antalet bekräftade sjukdomsfall per dag. Den röda linjen är ett sjudagars medelvärde. Ovanför diagrammet kan du se det totala antalet rapporterade, bekräftade sjukdomsfall i regionen, den senast rapporterade siffran och hur många sjukdomsfall som konstaterats de senaste fjorton dagarna.

 • Nya fall i kommunerna: Här kan du se hur många nya sjukdomsfall som rapporterats in från kommunerna under en viss angiven vecka, samt skillnaden med veckan innan. Siffrorna uppdateras på torsdagar och kommer från Folkhälsomyndigheten.

 • Vi har valt att använda Folkhälsomyndigheten som källa för Sverigedelen – eftersom de redovisar fall per region. Men: Det faktum att vi använder två olika källor i artikeln som helhet gör att siffrorna i Sverigedelen och Världendelen inte alltid stämmer överens när det gäller Sverige.

Utvecklingen av dödsfall

 • Diagrammet som visar utvecklingen av dödsfall har en y-axel som visar antalet och en x-axel över antalet dagar från dagen för det tionde dödsfallet. Y-skalan är logaritmisk. Detta innebär att stegen i skalan ökar med en multiplicering, 1, 10, 100, 1000 i stället för att, som i en linjär skala, öka med fasta intervall som 1,2,3,4. Vi har valt att visa både en logaritmisk skala på antalet döda och en linjär på andelen döda, för att vara så tydliga som möjligt. Tittar man på den linjära skalan över andelen döda per land så fortsätter till exempel Italiens linje nästan rakt uppåt och det är svårt att utläsa om takten som människor dör i har minskat eller inte. En logaritmisk skala kan lyfta fram en förändring tydligare än vad en linjär skala kan. Till exempel kan vi med hjälp av vår logaritmiska skala se att Italien inte längre har en exponentiell utveckling (att dödsfallen fördubblas i en stadig takt) utan att deras åtgärder har haft effekt. Vi visar alltså en logaritmisk skala för att vi tydligare ska upptäcka förändringar i utvecklingstakten och kunna jämföra dem mellan länderna.

 • Källan för utveckligen av dödsfall är Johns Hopkins.

Läget i världen

 • Siffrorna för världens länder uppdateras en gång per dygn – när Johns Hopkins CSSE släpper sin dagliga fil med data. Det sker i regel under natten svensk tid.

 • Olika länder har olika rutiner när det gäller både testning av corona och hur man rapporterar in avlidna på grund av viruset. Det är viktigt att tänka på när man jämför länderna med varandra.

 • Ibland kan Sveriges siffra i Världendelen vara högre än den i Sverigedelen av artikeln. Vi tror att detta beror på att Folkhälsomyndigheten rapporterar sina siffror till WHO (där Johns Hopkins hämtar sin data) senare på dagen än kl 14:00, när de lägger ut sin dagliga rapport i Sverige.

 • Japans siffror är en ihopslagning av rapporterade fall från Japan och fall hos passagerarna på fartyget Diamond Princess utanför Japan.

 • Vi inkluderar öarna Saint Barthélemy och Saint Martin i Frankrikes resultat.

 • Länder som tillhör mer än en världsdel visas bara i en av världsdelarna - för att kunna visa upp en totalsumma för världsdelarna. Det innebär att till exempel Ryssland bara ligger under Asien.

Befolkningsdatat kommer från Världsbanken och i de fall data inte finns för landet där har vi hämtat från The World Factbook.


Logg över ändringar

Här skriver vi in alla betydande ändringar eller uppdateringar som görs av den här artikeln från och med 2020-04-02.

2021-02-25: Vi ändrar antalet dagar vi visar som osäkra från tio till fjorton i diagrammen "Antal nya dödsfall senaste 30 dagarna" och "Utveckling av dödsfall över tid". Vi gör det eftersom vi sett att justeringar av siffrorna ofta sker mer än tio dagar tillbaka i tiden.

2021-01-05: Vi har gjort en hel del tekniskt arbete för att förbättra prestandan på sidan. Därtill har vi lagt till ytterligare en sorteringsmöjlighet för länderna och möjligheten att markera sina favoriter som man vill följa.

2020-12-14: Sektionen "Läget i världen" har byggts om. I visualiseringen "Utvecklingen av dödsfall" är linjerna som visar på utvecklingstakt borttagna och länder utöver de som först presenteras laddas in genom ett aktivt val av användaren. Vi har tagit bort världskartan som visar dödsfall som cirklar i olika länder och i stället byggt ut sektionen om olika världsdelar. Här kan man nu se antal döda per vecka, eller de senaste 100 dagarna.

2020-11-03: Diagrammet som beskriver antal bekräftade fall i Sverige slog i taket och har nu fått fritt spelrum i y-skalan.

2020-10-30: Antal rapporterade fall i Sverige syns nu i toppen av artikeln ihop med redovisningen av nya rapporterade dödsfall.

2020-10-30: Diagrammet som beskriver antal bekräftade fall i Sverige slog i taket och har nu fått 3500 som nytt max för y-skalan.

2020-10-06: I dag rapporterade Folkhälsomyndigheten ett minusvärde för antalet rapporterade dödsfall. Femton dödsfall i Kronoberg har tagits bort.

2020-08-31: Vi byter källa i diagrammet "Utveckling av beräftade fall - från rapporterade fall till FHM justerade tidslinje. Vi gör det på grund av den stora korrigering FHM gjorde.

2020-08-28: På grund av att Folkhälsomyndigheten korrigerar sin statistik över antalet sjukdomsfall byter vi källa i diagrammen som visar sjukdomsfall i regionerna. Från rapporterade fall till myndighetens justerade tidslinje.

2020-08-24: En ny sektion med antal (och per capita) nya sjukdomsfall per kommun och vecka läggs till.

2020-08-24: Diagrammen över regionerna får nytt utseende där du kan välja att titta på avlidna eller sjukdomsfall samt fälla ut en region i taget för mer information.

2020-08-04: Uppgift om senast rapporterade antal avlidna samt bekräftade fall har lagts till i respektive region.

2020-07-30: Diagrammet för antal nya dödsfall de senaste fjorton dagarna uttökas till de senaste 30 dagarna.

2020-07-30: Ett nytt diagram läggs till som visar utvecklingen av rapporterade dödsfall per dag.

2020-07-30: Ett nytt diagram läggs till som visar utvecklingen av rapporterade, bekräftade fall per dag.

2020-07-30: Nya diagram för alla regioner läggs till som visar antalet rapporterade, konstaterade fall över tid.

2020-06-23: Sverige-delen visar återigen antal konstaterade fall i respektive region.

2020-06-17: Sverige-delen har fått en mer deltajerad vy över utvecklingen i de olika regionerna. Fokus på dödsfall, siffran över antalet smittade är svår att använda då den står i direkt relation till hur många som testas.

2020-06-17: Uppdaterat de förvalda länderna för "Utvecklingen av dödsfall" så att fler av de länder med ökade fall är förvalda.

2020-05-12: Vi har bytt datakälla för de visualiseringar som använder Johns Hopkins. I stället för att skapa en egen tidsserie utifrån dagliga rapporter använder vi nu Johns Hopkins nya tidsserie.

2020-04-29: Vi lägger till en vy i Sverige-delen som visar utvecklingen av dödsfall under hela perioden. Den senaste veckans siffror markeras ut som osäkra på grund av eftersläpningen i rapporteringen.

2020-04-20: Ländernas kort visar nu 14 dagars utveckling i stället för som tidigare sju.

2020-04-16: Vi sätter en minimigräns på 100 konstaterade fall för att ett land ska få ett eget kort. Vi gör det för att få bättre prestanda på sidan som nu innehåller väldigt många delar.

2020-04-15: Läget i världen - delen byggs ut så att man kan välja om man vill se antal avlidna eller antal konstaterade fall i ländernas kort.

2020-04-15: Vi byter startpunkt i linjediagrammet över antal döda per en miljon invånare per land från dagen med det tioende dödsfallet till dagen med ett dödsfall per en miljon invånare.

2020-04-08: Sektionen "Läget i världen" fokuserar nu mer på antalet avlidna än antalet konstaterade fall. Antalet konstaterade fall är svårt att jämföra mellan länder då det skiljer sig mycket i hur länderna väljer att testa, därför har vi nu gått över till att lyfta fram antalet avlidna mer.

2020-04-06: Diagramet över dödsfall i respektive land utökas med möjlighet att jämföra fler länder.

2020-04-05: Vi ändrar stapeldiagrammet för antal nya avlidna i Sverige för att kunna korrigera siffrorna i efterhand - eftersom inrapporteringen kan släpa efter. Den nya siffran "Avlidna med osäkert datum" kommer därför till.

2020-04-03: Vi lägger till ett nytt stapeldiagram som visar antalet dödsfall per dag och totalt för Sverige de senaste tio dagarna.

2020-04-03: Vi lägger till en vy i utvecklingen av dödsfall så att man kan titta på andelen döda per en miljon invånare för respektive land. Vi lägger också till Sydkorea i grafen. Vi ändrar så att diagrammet börjar på dagen av ländernas tioende dödsfall i den logaritmiska skalan istället för dagen av det första dödsfallet.

2020-04-02 Vi lägger till ett linjediagram över utvecklingen av döda per land med logaritmisk skala.

2020-04-03 Avdelningen "Nuläget i Sverige" byggs ut med ett stapeldiagram över antalet nya avlidna de senaste tio dagarna.


Visa

Senaste nytt om coronavirusetHär kan du se mer från SVT Datajournalistik

SVT Datajournalistik

Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson och Oskar Nyqvist

Publicerad: 28 januari 2020

Uppdaterad: 5 januari 2021


-