Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Hör Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska Institutet, om tre grupper i vaccinationskön. Foto: Storyblocks/SVTVisa alla (2)
Visa alla (2)

Guide: Så ska vaccinationen gå till – region för region

Uppdaterad
Publicerad

Innan midsommar ska hela Sveriges befolkning vara vaccinerad mot covid-19. Efter att Folkhälsomyndigheten öppnat för att viss vårdpersonal kan prioriteras, före riskgrupper, planerar nu flera regioner för att utnyttja möjligheten. Det visar en enkät som SVT Nyheter skickat ut till samtliga 21 regioner.

Här kan du se hur vaccinationen ska gå till där du bor. Region Skåne har valt att inte svara.

Blekinge 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Blekinge följer den prioriteringsordning som FHM rekommenderar. Diskussionen kring eventuell förändring av prioriteringsordningen (att påbörja vaccinering av prioriterade medarbetare inom bland annat intensivvården) pågår inom regionen och ställningstagandet är att vi kan påbörja vaccinering av prioriterade personalgrupper i samband med att vi i vaccinationsplaneringen glider över i den så kallade fas 2. Vi räknar då med att ha tillgång till mer vaccin totalt och den eventuella uppstarten av personalvaccinationerna blir då en parallell process med redan planerad vaccination i de andra prioriterade grupperna. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Just nu pågår vaccinering inom fas 1 vilket innebär ett tätt samarbete mellan kommun och region. I denna fas sker merparten av vaccinationerna inom kommunens verksamheter. Under fas 2 kommer uppdraget succesivt allt mer falla på primärvårdens organisation. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt att använda samma organisation som vid vaccinering mot säsongsinfluensan (alltså på våra ordinarie vårdcentraler). Alternativa lokaler är säkrade gällande de vårdcentraler som har svårt att få till en säker logistik vad gäller social distansering. Merparten av medborgarna kommer att kunna boka tid för vaccinering, både via digitala tjänster och via Callback. Även så kallad ”kontrollerad drop-in” kommer att erbjudas. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

För närvarande har vi en planering som innebär uppstart av denna kategori under mars-april. 

Dalarna 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Regionen följer FoHM prioriteringsordning och börjar vaccinera enligt fas 1. Vi prioriterar omsorgs och sjukvårdspersonal pararellt så fort det är möjligt utifrån tillgång av vaccin. 

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari fortsätter vi med 

– Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först. 

– Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Vaccinering genomförs ute i kommuner vid vårdcentraler och på sjukhus. Vissa riskgrupper kommer att kallas. De flesta medborgare ska boka sig på 1177.se 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Detta beräknas att påbörjas under februari månad. 

Gotland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Gotland följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det vill säga i fas 1 är det äldre personer i särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård, personal i dessa verksamheter och vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst/hemsjukvård. Utifrån senaste rekommendationen kommer vi också att prioritera IVA-personal i den här fasen. I fas två är det personer 70 år och äldre, där vi avser börja med personer 80 år och äldre, övrig hälso- och sjukvårdspersonal i patientnära verksamhet, personer i LSS-boende eller personer med assistansersättning samt personal i LSS-verksamhet. Fas 3 är riskgrupper, men här väntar vi ännu på preciserad beskrivning från Folkhälsomyndigheten. Fas 4 är alla personer 18 år och äldre. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

I första fasen vaccinerar vi på särskilda boenden. Hemtjänstens brukare får boka tid på vårdcentral. Hemsjukvårdens patienter likaså, med undantag för de patienter som bedöms vara för svårt sjuka för att ta sig till vårdcentral, där vaccinerar vi i hemmet. I fas 2 kommer också en del vaccinationer att ske i hemmet, det handlar då om en del personer i LSS-verksamhet. För vaccinationer i hemmet och vaccinationer på särskilda boenden har vi inrättat en så kallad ambulerande verksamhet. Sjuksköterskor med ett mobilt arbetssätt där de kan åka ut och vaccinera. Merparten av vaccinationerna kommer dock att ske på vårdcentral och på några större, tillfälliga vaccinationsmottagningar som vi nu planerar och förbereder för att öppna. 

Prioriterade personalgrupper kommer företagshälsovården att ansvara för att vaccinera, men vaccination kommer att ske i regionens lokaler. 

Ingen kommer att kallas till besök, utan individer får själva boka tid. Region Gotland ska skapa förutsättningar för säker och effektiv vaccination, vi ska erbjuda alla som vill vaccinera sig att göra det, men personen som ska vaccineras behöver själv göra ett aktivt val och boka tid. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Vår ambition är att leva upp till de krav för skyndsam vaccination som finns beskrivna i överenskommelsen mellan staten och SKR, vilket betyder att vi ska kunna börja vaccinera allmänheten (fas 4) senast i slutet av april. Samtidigt gör vi allt vi kan för att kunna starta tidigare. 

Gävleborg 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Vi följer FoHMs prioriteringsordning och vaccinerar nu de som ingår i fas 1 (säbo, brukare i hemtjänst/hemsjukvård inkl deras hushållskontakter och den kommunala vård- och omsorgspersonalen). Denna fas kommer att pågå flera veckor till. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Boende i säbo vaccineras där. Hemtjänstbrukare och deras partners vaccineras på HC eller distriktssköterskemottagning. Säbo behöver inte tidboka. Övriga bokar tid i vår digitala plattform. Telefonstöd finns för de som har svårt att boka digitalt. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Troligen senare delen av våren/försommaren. 

Halland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Region Halland följer FHM prioriteringsordning 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Personer inom äldreomsorgen vaccineras av personal inom regionen tillsammans med kommunens personal. 

Information till dessa brukare/patienter sker skriftligt via kommunen. Flertalet av dessa vaccinationer sker i patienternas boende men vissa grupper erbjuds även att boka in tid. 

Riskpatienter, 70 år och äldre samt resterande 18-69 kommer erbjudas bokade tider som primärt utförs på vårdcentralerna med några kompletterande utbudspunkter i de större kommunerna. Information kommer ges via hemsidor i media om när det är dags att boka. Bokningen sker digitalt. Om man behöver hjälp med att boka så kommer en särskilt telefonsupport att hjälpa till. 

Personal med vårdnära yrke inom regionens och kommunens verksamheter vaccineras av egen organisation eller företagshälsovård.  

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Runt april. 

Jämtland/Härjedalen 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Vi följer FOHMs prioordning. Vi är så långt igång med SÄBO (alla bond epå SÄBO kommer att ha fått dos 1 i slutet av nästa vecka). Några få i personalgrupper på SÄBO  har vaccinerats samtidigt. Därefter fortsätter vi med hemtjänst, hemsjukvård, kommunens personal parallellt. Efter FOHms justering kommer vi inom några veckor att parallellt vaccinera personal i belastade verksamheter på sjukhuset tex IVA. Vi kommer att formulera en prioriteringsordning.  

Hur ska vaccinationen gå till?  

Olika lösningar för olika delar av vår geografiskt stora region. Vi kommer att vaccinera mha av kommunpersonal (hemsjukvård, ev hemtjänst, evdelar av kommunpersonal),  primärvård (riskgrupper som besöker PV av annan orsak eller som via information/media instrueras att besöka vaccinationsmott organiserad av PV), större vaccaintionsmottagnignar både i Östersund och i landsbygd/glesbygd (dels regionens regi med huvudsakligen extern personal – pensionärer, studenter etc, dels andra aktörer ex företagshälsovård/privata aktörer som vi samarbetar med) 

Vi arbetar på ett bokningssystem för dos 2 ffa för de grupper som kommer framöver. Vi kommer inte kalla för dos 1 annat än genom tydlig och upprepad info till medborgarna kring prioordning, platser för vaccinering etc. Vi kommer att efter bästa förmåga ha koll på utdata, dvs se vilka som fått dos1 men inte dyker upp för dos 2 i förväntad tid och då ha möjlighet att påminna dem. Vi jobbar på ett system för att ha god koll på totalt antal vaccinerade gentemot målvärde.

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Helt beroende på vaccinleveranser. 

Jönköping 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Helt enligt nationella prioriteringsordningen från folkhälsomyndigheten i nuläget 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Säbo och hemsjukvårdstagare vaccineras i hemmet, De med hemtjänst och kommunal personal vaccineras på VC, de ringer själva och bokar tid efter att ha erhållit intyg om att de är en högprioriterad grupp. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

April, maj? 

Kalmar 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

1. Prioritetsgrupp i fas 1 a. Personer i särskilt boende 

b. Personer i bostad med särskild service för vuxna – LSS 

c. Personer med personlig assistans 

d. Personer i ordinärt boende med hemtjänst och/eller hemsjukvård 

e. Hushållskontakter till personer i grupp a, b, c och d 

f. Personal inom ovan verksamheter 

2. Prioritetsgrupp i fas 2, 3 a. Hälso- och sjukvårdspersonal inom regionen och i verksamheter med avtal 

b. Övriga personer som är 70 år och äldre. 

c. Övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp 

3. Prioritetsgrupp i fas 4 a. Övriga personer 18–69 år 

Vecka 3 kommer personal inom regionen och kommunen att börja vaccineras. För regionen gäller detta exempelvis IVA-personal. 

Hur ska vaccinationen gå till?  

Beroende på vilken prioriteringsgrupp personen tillhör så kommer de att bli vaccinerade i sina hem, på SÄBO, på hälsocentraler, genom företagshälsovård och andra större lokaler när vi kommer fram till ”massvaccineringen”   

Utifrån att vi har en pandemi och att hänsyn måste tas till smittrisk kommer det för de flesta att innebära att man skall boka tid. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Osäker datumstart för massvaccination (beror på godkännande av vaccin samt vaccinationstilldelning) 

Kronoberg 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Vi följer helt Folkhälsomyndighetens prioriteringar i faserna. 

Hur ska vaccinationen gå till?  

Detta kommer att se olika ut i de olika faserna.  

Kommunerna vaccinerar: 

· personer på särskilda boenden för äldre och äldre med hemtjänst samt nära hushållskontakter till dessa personer. 

· personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan. 

Region Kronoberg erbjuder kommunerna att vårdcentralerna kan vaccinera kommunens vård- och omsorgspersonal om kommunerna har behov av det. 

Vårdcentralerna vaccinerar riskgrupper och vårdpersonal med liknande upplägg som vid säsongsinfluensan. 

Sjukhusvården vaccinerar patienter i riskgrupper på mottagningar i samband med besök och bör även erbjuda specifika vaccinationsbesök. 

Regionens vårdpersonal vaccineras av regionens egna verksamheter. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

När vi har fått tillräckliga leveranser av vaccin, möjligen i april. 

Norrbotten 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. De har öppnat för att vaccinera IVA-personal parallellt, men fortfarande gäller prioritetsordningen, det får inte ske på bekostnad av andra. Det är en vaccintillgångsfråga.  

Hur ska vaccinationen gå till? 

Just nu sker vaccinationerna på särskilda boenden och i hemmet, sen kommer vi ha ganska många vaccinationsplatser i länet. Det är inte spikat än men vi håller på att boka upp större lokaler. Vi behöver ha ytor för att ha smittsäkra vaccinationsflöden. 

De första grupperna kommer vi att kalla och tala om hur de ska erbjudas vaccin, men nästa grupp kommer vi vara tydliga med information till på vår webbsida och 1177. När det är dags kommer man kunna boka en tid. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Det är oerhört svårt att svara på, det är väldigt beroende på när vi får vacciner och hur stora volymer. Jag tror att vi kan börja vaccinera på vårvintern, i mars april, men det är avhänget vaccintillgången. 

Stockholm 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Vi följer den nationella prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar i sina fyra faser. Däremot kommer det till viss del ske överlappande, det vill säga att vi inte inväntar att en grupp bli helt färdig innan vi öppnar upp för nästa grupp.

Hur ska vaccinationen gå till? 

För alla riskgrupper ska vi i så hög utsträckning som möjligt använda samma lösning som vi använder för vaccination mot säsongsinfluensan. Där har vi visat att vi kan vaccinera många personer på ett effektivt och smittsäkert sätt under en begränsad tidsperiod. 
 
Det blir också ett arbetssätt som våra logistikkedjor är vana vid, våra vårdgivare som ska utföra vaccinationerna och de som ska erbjudas vaccination. Målsättningen är att det ska ske så nära invånarna som möjligt för att undvika att våra riskgrupper behöver resa så långt för att kunna få sin vaccination. 
 
Riskgrupperna har ofta naturliga vårdkontakter regelbundet och kommer då erbjudas vaccination. I övrigt kommer vaccinationserbjudanden gå ut på samma sätt som vid vaccination mot säsongsinfluensan. För den som vill ha aktuell information kan ha koll på 1177.se. 
 
När vi senare i vår kommer att erbjuda vaccination till personer över 18–69 år som inte tillhör någon riskgrupp kan vi behöva se över andra sätt att genomföra vaccinationerna. Om det då finns flera godkända vaccin och att det finns tillgång till stora mängder vaccin samtidigt ser vi över möjligheten till att erbjuda vaccin vid större vaccinationsplatser i länet.  
 
När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Det är för tidigt att säga eftersom vi inte vet vilka vaccin som finns tillgängliga och i vilka mängder, men vi hoppas kunna göra det under senvåren. 

Sörmland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även de senaste överenskommelserna. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Vaccination på SÄBO, på Vårdcentral, troligen i hemmet i vissa fall, större vaccinationsmottagningar framöver. För närvarande planeras för bägge varianter för olika grupper. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Senast under andra kvartalet 2021. 

Uppsala 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Vi följer prioriteringsordningen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, enligt följande: 

Fas 1: Boende på särskilda boenden för äldre samt personal (pågående). Personer som har hemtjänst och personal och hushållsnära personer 

Fas 2: Personer över 70 år, äldsta först. Personer med LSS och personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter. Februari. 

Fas 3: Övriga vuxna 18-69 år i riskgrupp. 

Fas 4: Övriga vuxna 18-69 år som inte tillhör riskgrupp. Preliminär start april. 

Vi kommer också om möjligt att låta fas 1 och 2 ha ett visst överlapp, där vi påbörjar vaccinationen av viss vårdpersonal inom bl a  intensivvård, parallellt med att vi avslutar vaccinationen av prio 1-grupperna. 

Hur ska vaccinationen gå till?  

De särskilda boendena vaccineras gemensamt på plats på en tid som kommunen och den ansvariga vårdcentralen kommer överens om. 

När det gäller personer med hemtjänst kommer de att få ett brev där de erbjuds vaccination. De (eller någon närstående som hjälper dem) ska ringa en bokningscentral som bokar in dem för vaccination. 

När det gäller de senare grupperna är beslut ännu inte taget om hur bokningssystemet ska utformas, men vaccinationerna ska ges på ett planerat, ordnat sätt, där man bokar i förväg.  Drop-in bedöms olämpligt, det är för stor risk för att det uppstår köbildning och risk för smittspridning. Vi planerar fortfarande för hur detta ska gå till i praktiken. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

I april, som det ser ut nu.

Värmland

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? Var gärna så specifik som möjligt.

Precis som den beskrivs av Folkhälsomyndigheten i den senaste uppdateringen. Hälso- och sjukvårdspersonal kan i viss omfattning komma att vaccineras parallellt med övriga grupper i fas 1 i slutet av nästa vecka eller början av veckan därpå.

Hur ska vaccinationen gå till? Var ska personer vaccineras? Hur blir man kallad/bokar man tid?

Vi arbetar just nu med hur personer i fas 2 kommer att vaccineras och en första information om detta kommer att gå ut under kommande vecka. Vaccination inom fas 1 sker i samverkan med kommunerna i länet.

Hur snabbt kan planerna komma att ändras?

Såklart kommer detta att behöva ske väldigt snabbt om det exempelvis skulle bli en större leveransstörning av inkommande vaccin.

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?

Den uppgiften måste vi få återkomma till när en säker leveranskedja av de större kvantiteterna vaccin kan bekräftas.

Västmanland

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Vi följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Under fas 1, som pågår just nu, är det personer i särskilda boenden (inklusive LSS boenden), personer med hemtjänst och hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst/hemsjukvård. Parallellt med personerna i fas 1 vaccineras även personal på intensivvårdsavdelningen samt intermediärvårdsavdelningen för covid.

Fas 2, som planeras att starta i februari, innefattar personer 70 år och äldre, övrig hälso- och sjukvårdspersonal, samt personer med LSS.

Därefter följer fas 3 med personer 18-69 år med riskfaktorer (Folkhälsomyndigheten har ännu inte definierat dessa), för att avslutas med fas 4 med personer 18-69 år utan riskfaktorer.

Hur ska vaccinationen gå till? 

De som bor på särskilda boenden eller har hemsjukvård vaccineras på plats i hemmet. Övriga kommer att vaccineras vid särskilda vaccinationsmottagningar. Alla invånare kommer att meddelas när det är dags att boka tid, vilket varierar beroende på vilken grupp man tillhör. Bokning sker digitalt på 1177.se eller via vaccinationsbokningen per telefon. Det finns totalt 14 vaccinationsmottagningar i regionen; en i varje kommun, samt två i Köping och fyra i Västerås. Eventuellt kan fler vaccinationsmottagningar tillkomma.

Sjukvårdspersonal kommer också vaccineras på sin arbetsplats eller av företagshälsovården.

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?

Möjligen under april månad, men det beror helt på hur mycket vaccin vi får tillgång till.

Västerbotten 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Vi följer folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, initialt har vi fokuserat på brukare som bor på Särskilda boenden för äldre och personal som jobbar där, inom kort kommer vi även att vaccinera personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård samt personal och samboende runt dessa grupper. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Brukare och personal på Särskilda boenden för äldre vaccineras på plats. Personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård samt personal och samboende runt dessa grupper kommer att vaccineras på hälsocentralerna. Vi jobbar med rutiner för hur dessa skall boka sin tid.           

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Så snart som möjligt men allt hänger på tillgång till vaccin, en uppskattning är att vi kan börja vaccinera allmänheten under mars-april månad. 

Västernorrland

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Region Västernorrland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Hur ska vaccinationen gå till?

Just nu vaccineras de som bor på SÄBO – särskilt boende i kommunerna. Därefter följer de invånare som har hemtjänst och hemsjukvård.

Grupperna i första fasen vaccineras på sina boenden, i sina hem eller på sin hälsocentral/vårdcentral. När vi senare i vår vaccinerar en bredare del av befolkningen så ser det olika ut i olika kommuner i vår region beroende på folkmängd och tillgång till lämpliga lokaler. 

Regionen har upphandlat ett nytt system för att hantera vaccinationerna. Våra invånare kan boka tid för vaccination i detta system via en app – men först när de står på tur för att få sin vaccination. De som inte har möjlighet att boka i appen erbjuds möjlighet att boka tid via ett telefonsamtal. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?

Någon gång i april/maj beroende på tillgång på vaccin. Planen är att vara klar till 30 juni.

Västra götaland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om det finns tillräcklig vaccintillgång kan regional vård & omsorgspersonal komma igång parallellt med kommunal vård & omsorgspersonal. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

70 + och medicinsk riskgrupper kallas till vårdcentral/sjukhus. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Allmänheten kommer nås via informationskampanjer nationellt, regionalt. Planeras för att vara klart innan sommaren.

Örebro 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Vi följer FHM:s prioriteringsrekommendation och befinner oss i fas 1. Detta innebär ett nära samarbete med kommunerna som nu vaccinerar på SÄBO, i hemsjukvård och har påbörjat hemtjänst. Kommunerna gör en mycket gedigen insats för att vaccinera sina vårdtagare och likaså inkluderas nära anhöriga.  Vi kommer i nästa vecka att utöka vaccinationen av vård-och omsorgspersonal.   
Inom regionen kommer vi också att påbörja vaccination av hälso-och sjukvårdspersonal enligt den överlappning som förordats av HSD-nätverket inom SKR. Vi kommer då initialt att fokusera på IVA-personal och sedan bygga på i övergången mot fas 2, vilket sker om någon vecka. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Vi har fem större s.k. vaccinationsnoder inom länet lokaliserade i våra olika länsdelar. Vi möjliggör därmed vaccination med fokus på flöde och flexibilitet för att kunna vaccinera så många som möjligt och samtidig anpassning till leverans av vaccindoserna. Kommunerna vaccinerar sina vårdtagare i boendena. Alla vaccinationer ska registreras och överföras till NVR för nationell uppföljning enl. ny lag vilket kräver kontroll i varje steg 

Tidsbokning sker via 1177.se samt via telefon genom vårt callcenter. Tidsbokningen kräver noggrann planering då alla ska ha dos1 och dos 2 av samma märke och m fyra veckors intervall 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Svårt att säga med fortlöpande ändrade bud, men ska man nå regeringens mål att alla > 18 år ska vara vaccinerade innan halvårsskiftet så krävs tempo och att leveranserna fungerar, då gäller vårmånaderna mars/april. 

Östergötland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och deltar i dialogen nationellt om att tidigarelägga vaccinationerna för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Vaccinationerna sker i flera steg. Äldre på särskilt boenden kommer vaccineras i sitt boende.  Äldre med hemtjänst och äldre med vård- och omsorgsinsatser i hemmet vaccineras antingen i hemmet eller på vårdcentral utifrån lokala och individuella förutsättningar.

Vaccination för allmänheten i stort kommer ske på vaccinationscentraler med geografisk spridning i länet. 

Riktad information om när och hur man kan boka sig eller få sin vaccinering kommer ges till respektive prioriteringsgrupp. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Det beror på när leveranser av vaccinet kommer i större volymer. Vi startar i takt med de leveranserna. Förnärvarande uppskattar vi att denna grupp ska kunna vaccineras senare i vår. 

Fotnot: Enkäten genomfördes vecka 1, 2021. Svaren på enkäten kommer från respektive regions vaccinsamordnare, eller motsvarande funktion. Region Skåne har inte svarat.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Coronapandemin

Mer i ämnet