Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Hör Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska Institutet, om tre grupper i vaccinationskön. Foto: Storyblocks/SVTVisa alla (2)
Visa alla (2)

Guide: Så ska vaccinationen gå till – region för region

Uppdaterad
Publicerad

Före halvårsskiftet ska hela Sveriges befolkning vara vaccinerad mot covid-19. Efter att flera vaccinleveranser försenats är regionerna osäkra på om de kan nå målet i tid. Det visar en enkät som SVT Nyheter skickat ut till samtliga 21 regioner.

Här kan du se vad som gällde för vaccinering regionerna den 25 februari. Region Skåne har valde att inte svara.

För aktuell information får man besöka regionernas hemsidor.

Blekinge 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Blekinges Hälso- och Sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson:

Region Blekinge följer den prioriteringsordning som FHM rekommenderar. Diskussionen kring eventuell förändring av prioriteringsordningen (att påbörja vaccinering av prioriterade medarbetare inom bland annat intensivvården) har resulterat i en uppstart inom denna personalgrupp.

Uppskalning av vaccinering av personalgrupper inom Hälso- och sjukvården kommer att ske i samband med att vi i vaccinationsplaneringen glider över i den så kallade fas 2. Vi räknar då med att ha tillgång till mer vaccin totalt och den eventuella uppstarten av personalvaccinationerna blir då en parallell process med redan planerad vaccination i de andra prioriterade grupperna. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Just nu pågår vaccinering inom fas 1 vilket innebär ett tätt samarbete mellan kommun och region. I denna fas sker merparten av vaccinationerna inom kommunens verksamheter. Under fas 2 kommer uppdraget succesivt allt mer falla på primärvårdens organisation. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt att använda samma organisation som vid vaccinering mot säsongsinfluensan (alltså på våra ordinarie vårdcentraler).

Alternativa lokaler är säkrade gällande de vårdcentraler som har svårt att få till en säker logistik vad gäller social distansering. Merparten av medborgarna kommer att kunna boka tid för vaccinering, både via digitala tjänster och via Callback. Eventuellt kommer så kallad ”kontrollerad drop-in” att erbjudas. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

För närvarande har vi en planering som innebär uppstart av denna kategori under april-maj.

Svar uppdaterat 25/2.

Dalarna 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Regionen Dalarnas smittskyddsläkare Olof Ehrs:

Regionen följer FoHM prioriteringsordning och börjar vaccinera enligt fas 1. Vi prioriterar omsorgs och sjukvårdspersonal pararellt så fort det är möjligt utifrån tillgång av vaccin. I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari fortsätter vi med; 

– Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först. 

+80 kallas, övriga ska boka sej på 1177.se, vi sätter dessutom upp en telefonsupport som kan hjälpa till med bokning. 

– Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Vaccinering genomförs ute i kommuner vid vårdcentraler och på sjukhus. Vissa riskgrupper och de över 80 år kommer att kallas. De flesta medborgare ska boka sig på 1177.se, en telefonsupport öppnas som kan hjälpa till med bokning. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Den 18/2 hade regionen fått 48 procent mindre vaccin än det som tidigare utlovats, Regionen står rustad för att vaccinera bara vi får vaccin.

Svar uppdaterat 25/2.

Gotland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Gotlands vaccinsamordnare Christine Senter:

Region Gotland följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 

Det vill säga i fas 1 var det äldre personer i särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård, personal i dessa verksamheter och vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst/hemsjukvård. Efter nationell överenskommelse inkluderades även IVA-personal i fas 1. 

I fas 2 är det personer 65 år och äldre, de äldsta först. Där har vi börjat med personer 80 år och äldre och kommer sedan successivt att öppna upp bokningen för fler. Är det fortsatt bristande tillgång på vaccin kommer vi att öppna bokningen i femårsintervall, alltså först för personer 75 år och äldre, därefter 70 år och äldre och slutligen 65 år och äldre. 

I fas 2 ingår också personer som genomgått benmärgs-eller organtransplantation och deras hushållskontakter, personer i dialysbehandling och deras hushållskontakter, personer med LSS-insatser eller assistansersättning, hälso- och sjukvårdspersonal i patientnära verksamhet, personal i LSS-verksamhet samt assistenter. Vi har redan vaccinerat personer i LSS-boende med stora förflyttningssvårigheter, under vecka 7 och 8 påbörjas vaccination av övriga personer med LSS-insatser och assistansersättning. Under vecka 8 vaccineras också personer i dialysbehandling. Vaccination av personal kommer vi förmodligen att påbörja under vecka 9. 

Fas 3 är personer 60-64 år med identifierad risk, övriga personer 60-64 år, personer 18-59 år med identifierad risk samt personer i socialt utsatta situationer och personer som på grund av sitt sjukdomstillstånd kan ha svårt att ta till sig av råd och restriktioner rörande smittspridning. 

Fas 4 är alla övriga personer 18 år och äldre.

Hur ska vaccinationen gå till?

I fas 1 vaccinerade vi på särskilda boenden. Hemtjänstens brukare bokade tid på vårdcentral. Hemsjukvårdens patienter likaså, med undantag för de patienter som bedömdes vara för svårt sjuka för att ta sig till vårdcentral, de vaccinerades i hemmet. För att underlätta för personer med hemtjänst att ta sig till och från vårdcentralen utökade vi sjukresereglementet till att också omfatta resor som görs till och från covid-vaccination. 

Nu i fas 2 har vi genomfört en del vaccinationer i hemmet, det handlar då om en del personer i LSS-verksamhet med stora förflyttningssvårigheter. Även andra personer kan bli aktuella att vaccinera i hemmet om det medicinska tillståndet så kräver. 

För vaccinationer i hemmet och vaccinationer på särskilda boenden har vi inrättat en så kallad ambulerande verksamhet. Sjuksköterskor med ett mobilt arbetssätt där de kan åka ut och vaccinera. Merparten av vaccinationerna framöver kommer dock att ske på vårdcentral och på några större, tillfälliga vaccinationsmottagningar som vi nu planerar och förbereder för att öppna. 

Prioriterade personalgrupper i fas 1 vaccinerades av företagshälsovården, men vaccinationen skedde i regionens lokaler. I fas 2 ansvarar regionen för att genomföra vaccination av personal. 

Ingen kommer att kallas till besök, utan individer får själva boka tid. Region Gotland ska skapa förutsättningar för säker och effektiv vaccination, vi ska erbjuda alla som vill vaccinera sig att göra det, men personen som ska vaccineras behöver själv göra ett aktivt val och boka tid. Samtidigt följer vi kontinuerligt upp täckningsgraden i olika åldersgrupper. Ser vi att vi har svårt att nå fram till någon grupp kan vi behöva justera vår strategi. För att nå ut till invånare annonserar vi regelbundet, vi har en hemsida, vi har ett informationsnummer med telesvar där aktuell vaccinationsinformation läses upp, därtill har vi använt myndighetsmeddelande i radio för att nå ut.

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?

Vår ambition är att leva upp till de krav för skyndsam vaccination som finns beskrivna i överenskommelsen mellan staten och SKR, vilket betyder att vi ska kunna börja vaccinera allmänheten (fas 4) senast i slutet av april. Givet nuvarande leveransvolymer kommer vi att ha svårt att klara det målet.

Svar uppdaterat 25/2.

Gävleborg 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Gävleborgs biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Tina Mansson Söderlund:

Vi följer FHM:s prioriteringsordning. Boende på SÄBO är färdigvaccinerade.

Just nu vaccinerar vi 

· brukare i hemtjänst/hemsjukvård och deras hushållskontakter 

· kommunal vård- och äldreomsorgspersonal 

· viss hälso- och sjukvårdspersonal 

· 80 plus i fas 2 

Vi räknar med att vaccinera dessa grupper i ytterligare några veckor framöver. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Grunden är egen tidbokning via webb eller telefonsupport för dem som inte kan boka digitalt. 

Vi vaccinerar på ett antal vaccinationsplatser över länet, både hälsocentraler och andra lokaler som gjorts i ordning för kommande massvaccinationer. 

Vissa kommuner hjälper till med vaccinationer av personer med hemtjänst och hemsjukvård utanför tidbokning. 

Personal inom hälso- och sjukvården vaccineras för närvarande internt, d.v.s. administreras på arbetsplatsen. Personal i kommunerna vaccineras både internt och via tidbokningen. 

Samtliga över 65 år kommer att få skriftlig information när det finns vaccin tillgängligt och nya grupper kan välkomnas till bokning. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Troligen senare delen av våren/försommaren.

Svar uppdaterat 25/2.

Halland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Region Hallands kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier:

Region Halland följer FHM:s prioriteringsordning 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Alla som velat ha och kunnat få vaccin inom kommunens äldreboenden har fått två doser.  Vaccination har skett tillsammans med kommunens personal. 

Information till dessa brukare/patienter sker skriftligt via kommunen. 

Denna vecka erbjuds fas två vaccination, med start för de som är 80 år och äldre. De får brev hemskickat för att därefter boka tid. I första hand bokar man via 1177.se/halland (inget BankId krävs) och i andra hand finns ett telefonnummer man kan ringa. Nästa vecka får personer mellan 75-79 år erbjudande att boka vaccination på samma sätt. Osv, stegvis i fas två. I fas tre och fyra kommer vårdcentralerna att kompletteras med andra vaccinationslokaler i de fyra största kommunerna. Samtliga invånare kommer att få brev när det är dags att boka, utöver information på regionens webb, 1177.se/halland och annonsering. 

Personal med vårdnära yrke inom regionens och kommunens verksamheter vaccineras av egen organisation eller företagshälsovård.  

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Preliminärt från v.17.

Svar uppdaterat 25/2.

Jämtland/Härjedalen 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Jämtland Härjedalens vaccinsamordnare Cornelia Brusmark:

Vi följer FOHMs prioordning. Vi vaccinerar i Fas 1 och kommer att göra det ytterligare några veckor utifrån vaccintillgång. Därefter fortsätter vi i Fas 2. Vi har identifierat de grupper som FOHM la till i Fas 2 dvs dialyspt och transplanterade, vi jobbar på att informera 65+ som nu ingår i Fas 2.  

Hur ska vaccinationen gå till?

Olika lösningar för olika delar av vår geografiskt stora region. Vi vaccinerar mha av kommunpersonal (SÄBO hemsjukvård, ev hemtjänst, ),  primärvård (riskgrupper som besöker PV av annan orsak eller som via information/media instrueras att besöka vaccinationsmott organiserad av PV), större vaccinationsmottagningar både i Östersund och i landsbygd/glesbygd (dels regionens regi med huvudsakligen extern personal – pensionärer, studenter etc, vi tittar på andra aktörer ex företagshälsovård/privata aktörer som vi kan samarbeta med) 

Vi kommer inte kalla för dos 1 annat än genom tydlig och upprepad info till medborgarna kring prioordning, platser för vaccinering etc (undantaget särskilda grupper så som hemtj hemsukvård nu, dialyspt transplanterade senare). Man kommer att bokas in för dos 2 vid första vaccinationstf.

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Helt beroende på vaccinleveranser.

Svar uppdaterat 25/2.

Jönköping 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Region Jönköpings biträdande smittskyddsläkare David Edenvik:

Helt enligt nationella prioriteringsordningen från folkhälsomyndigheten i nuläget.

Hur ska vaccinationen gå till? 

Säbo och hemsjukvårdstagare vaccineras i hemmet, De med hemtjänst och kommunal personal vaccineras på VC, de ringer själva och bokar tid efter att ha erhållit intyg om att de är en högprioriterad grupp.

Till fas 2 kommer vi inom kort skicka ut brev till alla 65+ i fallande åldersordning där info finns om hur de bokar tid för vaccination. Varje VC väljer sen själva hur de vill lägga upp sin verksamhet i detta. En del har drop-in och andra kallar aktivt sina patienter. Vi har bokning via 1177, men 65+ gruppen ska också alltid kunna ringa och boka tid. 

För LSS och deras personal kommer vi skicka ut intyg om att de är prioriterade för vaccination. De bokar sen tid på sin VC för detta. Transplanterade och dialyspatienter kommer remitteras till VC från specialistsjukvården. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

April, maj.

Svar uppdaterat 25/2.

Kalmar 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Kalmars pressekreterare Rolf Asmundsson:

Vi följer Folkhälsomyndigheten prioriteringsordning. Även den som genomgått covid-19 rekommenderas vaccination. Vaccinationen kan ges så snart personen tillfrisknat. Förutom sjukdomar och andra tillstånd har det visats att ålder och socioekonomiska faktorer ökar risken för allvarlig sjukdom och död, därmed ska dessa faktorer beaktas i samtliga fyra faser för vaccination. Inom varje grupp ska de äldsta vaccineras först. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Beroende på vilken prioriteringsgrupp personen tillhör så kommer de att bli vaccinerade i sina hem, på SÄBO, på hälsocentraler, genom företagshälsovård och andra större lokaler när vi kommer fram till ”massvaccineringen”   

Utifrån att vi har en pandemi och att hänsyn måste tas till smittrisk kommer det för de flesta att innebära att man skall boka tid. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

I vår planering ligger nu start i april.

Svar uppdaterat 25/2.

Kronoberg 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Primärvårds- och rehabchef Lena Andersson Nazzal:

Vi följer den nationella prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar i sina fyra faser. Det kommer dock ske en viss överlappning, det vill säga att vi inte kommer invänta att en grupp blir helt färdigvaccinerad innan vi öppnar upp för nästa grupp. Vaccintillgången styr. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Drop in-vaccinationer kommer inte att genomföras. I samtliga faser kommer tidsbokning, i olika former, tillämpas. 

I fas 2 kommer vaccinationerna ske till största del på vårdcentralerna, med dessa undantag: Personer som är 18 år och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och som bor på boenden kommer vaccineras i hemmet. LSS-personal på LSS-boenden kommer till viss del att  vaccineras på boendet. Personer som har genomgått benmärgs- eller organtransplantation kallas och vaccineras på sjukhuset. 

De äldsta invånarna bjuds in att anmäla intresse och kontaktas sedan  av vårdcentralerna för vaccination. 

Övriga grupper kommer erbjudas tidbokning via 1177.se och telefon. Planering pågår för fas 3 och 4. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

I april/maj beroende på tillgång på vaccin.

Svar uppdaterat 25/2.

Norrbotten 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Chefläkare och Medicinsk rådgivare Pia Näsvall:

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.  

Hur ska vaccinationen gå till?  

Just nu pågår vaccinationerna på särskilda boenden och inom hemtjänst. Personer med särskilt boende har till stor del redan fullvaccinerats. Vi har lokaler i alla kommuner i regionen för den stora vaccinationskampanjen. I många kommuner används dessa redan för hemtjänstbrukare och de med hemsjukvård. Nu i veckan startar vi vaccination i Fas 2 med de äldsta. De får ett brev hem med inbjudan och en guide till hur de ska boka en tid. Inom Fas 2 kommer även personal som arbetar i nära patientkontakt att erbjudas vaccination 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Det är oerhört svårt att svara på, det är väldigt beroende på när vi får vacciner och hur stora volymer. Jag tror att vi kan börja vaccinera på vårvintern, i mars april, men det är avhänget vaccintillgången.

Svar uppdaterat 25/2.

Stockholm 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg:

Vi följer den nationella prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar i sina fyra faser. Däremot kommer det till viss del ske överlappande, det vill säga att vi inte inväntar att en grupp bli helt färdig innan vi öppnar upp för nästa grupp. 
 
Hur ska vaccinationen gå till?

För alla riskgrupper ska vi i så hög utsträckning som möjligt använda samma lösning som vi använder för vaccination mot säsongsinfluensan. Där har vi visat att vi kan vaccinera många personer på ett effektivt och smittsäkert sätt under en begränsad tidsperiod. 
 
Det blir också ett arbetssätt som våra logistikkedjor är vana vid, våra vårdgivare som ska utföra vaccinationerna och de som ska erbjudas vaccination. Målsättningen är att det ska ske så nära invånarna som möjligt för att undvika att våra riskgrupper behöver resa långt för att kunna få sin vaccination. 
 
Riskgrupperna har ofta naturliga vårdkontakter regelbundet och kommer då erbjudas vaccination. I övrigt kommer vaccinationserbjudanden gå ut på samma sätt som vid vaccination mot säsongsinfluensan. För den som vill ha aktuell information kan ha koll på 1177.se. 

I fas 4, alltså den breda allmänheten, kommer över 400 vårdgivare i Region Stockholms ordinarie vaccinationsverksamhet att vaccinera allmänheten. Det handlar om vårdgivare, vaccinationscentraler och apotek som kommer att vara delaktiga i allmänhetens vaccination och det är de som redan har ett uppdrag att vaccinera, till exempel mot säsongsinfluensa. Det finns därför etablerade rutiner kring att erbjuda smittsäkra vaccinationstillfällen. 

Planeringen för fas 4 bygger även på flera nya lokaler, som tillfälligt kan fungera som vaccinationslokaler. De lokaler som tillkommer för allmänhetens vaccination kommer att godkännas av regionens vaccinationsansvariga, bland annat utifrån lokalernas tillgänglighet, säkerhet och kapacitet att ta emot många besök på ett smittsäkert sätt. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Det är svårt att säga eftersom vi inte vet vilka vaccin som finns tillgängliga och i vilka mängder, men vi planerar för att kunna påbörja allmänhetens vaccination under senare delen av april eller under maj.

Svar uppdaterat 25/2.

Sörmland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Region Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även de senaste överenskommelserna. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Vaccination på SÄBO, på Vårdcentral, troligen i hemmet i vissa fall, större vaccinationsmottagningar framöver.  

För närvarande planeras för bägge varianter av tidsbokning och kallelse för olika grupper. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Senast under andra kvartalet 2021.

Svar uppdaterat 25/2.

Uppsala 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Uppsalas vaccinsamordnare Margareta Öhrvall:

Vi följer prioriteringsordningen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer,

Hur ska vaccinationen gå till?

De särskilda boendena har vaccinerats gemensamt på plats på en tid som kommunen och den ansvariga vårdcentralen kommit överens om. 

Personer med hemtjänst får ett brev där de erbjuds vaccination. De (eller någon närstående som hjälper dem) ska ringa en bokningscentral som bokar in dem för vaccination. De vaccineras på vårdcentral. 

Gruppen 65 år och äldre kallas via brev med en förbokad tid och plats för vaccination. De vaccineras i stora vaccinationscentraler i särskilda externa lokaler som hyrs in för ändamålet. 

När det gäller de senare grupperna är beslut ännu inte taget om hur bokningssystemet ska utformas, men vaccinationerna ska ges på ett planerat, ordnat sätt, där man bokar i förväg.  Drop-in bedöms olämpligt, det är för stor risk för att det uppstår köbildning och risk för smittspridning. Vi behöver också hitta sätt att identifiera, nå och prioritera personer i medicinska riskgrupper. Vi planerar fortfarande för hur detta ska gå till i praktiken.  

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

I april, som det ser ut nu, men det blir allt mer osäkert på grund av att leveranserna av vaccin har blivit mindre än vad som aviserats.

Svar uppdaterat 25/2.

Värmland

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Region Värmlands vaccinsamordnare Anders Nordmark:

Värmland följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioritetsordning genom alla fyra faser. Här menar vi att det är viktigt att myndigheten tydliggör de prioriteringar som regionen ska göra genom att ta fram så tydliga rekommendationerna som möjligt.

Hur ska vaccinationen gå till?

I Värmland sker vaccination mot covid-19 inom både kommunernas och regionens verksamheter beroende på vilken målgrupp man tillhör. Har man insatser från den kommunala omsorgen får man information om hur vaccinationen ska gå till från sin kommun.

Regionen å sin sida kontaktar vissa målgrupper via brevutskick och vissa riskgrupper kommer att få vaccininformation via sina etablerade kontakter med sjukvården. Tillhör man den grupp vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter får man vanligtvis information från sin arbetsplats. Det stora flertalet hänvisas dock till den information som regionen lägger ut på 1177.se. Den vaccination som regionen ansvarar för genomförs antingen på ett av regionens tre sjukhus, något som framförallt gäller vårdpersonal och vissa riskgrupper, eller som för de allra flesta, på någon av regionens 12 vaccinationsmottagningar.

Tid för vaccination bokas antingen digitalt via 1177.se med hjälp av e-legitimation, eller genom att ringa regionens telefonbokning, där man också kan få hjälp med bland annat frågor om transport till vaccinationsmottagningen. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Vi har tidigare sagt att fas fyra preliminärt bör kunna starta senast i slutet av april men den uppgiften måste vi få återkomma till när vi kommit lite längre i arbetet.

Svar uppdaterat 25/2.

Västmanland

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Västmanlands vaccinsamordnare Jonas Ekström:

Vi följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten fastställt. Fas 2 innefattar personer födda 1956 eller tidigare (65 år och äldre), övrig hälso- och sjukvårdspersonal, personer med LSS >18 år samt deras personliga assistenter, transplanterade och patienter med dialys samt deras hushållskontakter. Äldre prioriteras. 

Därefter följer fas 3 med personer 18-64 år med riskfaktorer och personer 60-64 år utan riskfaktorer. Avslutningsvis fas 4 med personer 18-59 år utan riskfaktorer. 

Hur ska vaccinationen gå till?  

De som bor på särskilda boenden eller har hemsjukvård vaccineras på plats i hemmet. Övriga kommer att vaccineras vid särskilda vaccinationsmottagningar. Alla invånare kommer att meddelas när det är dags att boka tid, vilket varierar beroende på vilken grupp man tillhör. Personer över 80 år kommer få en kallelse med en bokad tid. Övriga som är födda 1956 eller tidigare får ett brev när det är dags att boka. Bokning sker digitalt på 1177.se eller via Vaccinationsbokningen per telefon. 

Det finns totalt 14 vaccinationsmottagningar i regionen; en i varje kommun, samt två i Köping och fyra i Västerås. Eventuellt kan fler vaccinationsmottagningar tillkomma. 

Sjukvårdspersonal kommer också vaccineras på sin arbetsplats eller av företagshälsovården. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Möjligen under maj månad, men det beror helt på hur mycket vaccin vi får tillgång till.

Svar uppdaterat 25/2.

Västerbotten 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Västerbottens vaccinationssamordnare Ronny Lestander:

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, initialt har vi fokuserat på brukare som bor på Särskilda boenden för äldre och personal som jobbar där, inom kort kommer vi även att vaccinera personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård samt personal och samboende runt dessa grupper. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Brukare och personal på Särskilda boenden för äldre vaccineras på plats. Personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård samt personal och samboende runt dessa grupper kommer att vaccineras på hälsocentralerna. Vi jobbar med rutiner för hur dessa skall boka sin tid.           

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Så snart som möjligt men allt hänger på tillgång till vaccin, en uppskattning är att vi kan börja vaccinera allmänheten under mars-april månad. 

Västernorrland

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Kommunikatör Nina Ulander:

Vi följer FHM:s rekommendationer. Vi börjar med de äldsta 75+ (födda 1946 eller tidigare) när vi går in i fas 2. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Man blir inte kallad, då vaccinationen är frivillig. Man bokar sin tid själv.  

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp? 

Förhoppningsvis april.

Svar uppdaterat 25/2.

Västra götaland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Gabriel Holmqvist, pressansvarig:

VGR:s vaccinationsplan som utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan ligger fast, vaccination av grupper i de olika faserna där fas 1 kommer först sedan följt av fas 2 sedan fas 3 och 4. Takten som planen kan uppfyllas på är däremot avhängigt på hur stora leveranser av vaccin som i slutänden blir tillgängligt för Västra Götalandsregionen. Vi befinner oss fortfarande i fas 1.

De personer som ingår i fas 1 är personer på särskilda boenden, äldre personer med kommunal hemsjukvård, de äldre som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt vuxna som bor tillsammans med någon av ovanstående grupper,  personalen inom kommunal vård och omsorg. 

Hur ska vaccinationen gå till?

Inom fas 1 där vi befinner oss nu vaccinerar vårdcentralerna och kommunen. Vårdcentralerna ansvarar för vaccination av de äldre som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt vuxna som bor tillsammans med någon med hemtjänst eller hemsjukvård. Kommunen ansvarar för vaccination av personer boende på SÄBO och de som har hemsjukvård.

De som är berörda har fått information antingen från kommunen eller vårdcentralen om hur vaccinationerna ska gå till. VGR:s plan ligger fast men takten den kan genomföras på är avhängig tillgången på vaccin. 

När det blir dags för fast två börjar vi med de äldsta och alla över 85 kommer att bli uppringda av sin vårdcentral med erbjudande om tid för vaccination. Planering pågår för hur de andra i fast två ska information om var och när de ska vaccineras. Fas två är en mycket stor grupp och vi håller fortfarande på och planerar efter det att FoHM förändrade gruppen. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

När tillgången till vaccin för övriga grupper är säkrad. Det finns inget datum för detta ännu eftersom prognoserna för vaccinleveranser inte sträcker sig så långt fram.

Svar uppdaterat 25/2.

Örebro 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region? 

Region Örebros vaccinsamordnare Inger Nordin Olsson:

Vi följer FHM:s prioriteringsrekommendation och befinner oss i fas 1. Detta innebär ett nära samarbete med kommunerna som nu vaccinerar på SÄBO, i hemsjukvård och har påbörjat hemtjänst. Kommunerna gör en mycket gedigen insats för att vaccinera sina vårdtagare och likaså inkluderas nära anhöriga.  Vi kommer i nästa vecka att utöka vaccinationen av vård-och omsorgspersonal.   
Inom regionen kommer vi också att påbörja vaccination av hälso-och sjukvårdspersonal enligt den överlappning som förordats av HSD-nätverket inom SKR. Vi kommer då initialt att fokusera på IVA-personal och sedan bygga på i övergången mot fas 2, vilket sker om någon vecka. 

Hur ska vaccinationen gå till? 

Vi har fem större s.k. vaccinationsnoder inom länet lokaliserade i våra olika länsdelar. Vi möjliggör därmed vaccination med fokus på flöde och flexibilitet för att kunna vaccinera så många som möjligt och samtidig anpassning till leverans av vaccindoserna. Kommunerna vaccinerar sina vårdtagare i boendena. Alla vaccinationer ska registreras och överföras till NVR för nationell uppföljning enl. ny lag vilket kräver kontroll i varje steg 

Tidsbokning sker via 1177.se samt via telefon genom vårt callcenter. Tidsbokningen kräver noggrann planering då alla ska ha dos1 och dos 2 av samma märke och m fyra veckors intervall 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Svårt att säga med fortlöpande ändrade bud, men ska man nå regeringens mål att alla > 18 år ska vara vaccinerade innan halvårsskiftet så krävs tempo och att leveranserna fungerar, då gäller vårmånaderna mars/april. 

Östergötland 

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?  

Rickard Lundin, särskilda sjukvårdsledningen i region Östergötland:

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har startat att vaccinera hälso-och sjukvårdspersonal parallellt i fas 1.   

Hur ska vaccinationen gå till?

Vaccinationerna sker i flera steg. 

Äldre på särskilt boenden kommer vaccineras i sitt boende. 

Äldre med hemtjänst och äldre med vård- och omsorgsinsatser i hemmet vaccineras antingen i hemmet eller på vårdcentral utifrån lokala och individuella förutsättningar. 

Vaccination för allmänheten i stort kommer ske på vaccinationscentraler och/eller på vårdcentraler med geografisk spridning i länet. 

Riktad information om när och hur man kan boka sig eller få sin vaccinering kommer ges till respektive prioriteringsgrupp. 

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?  

Det beror på när leveranser av vaccinet kommer i större volymer. Vi startar i takt med de leveranserna. Vår plan är för närvarande att fas 2 startar i nästa vecka, fas 3 i slutet av mars och fas 4 i slutet av april men det är vaccintillgången som styr.

Uppdaterat svar 25/2.

Fotnot: Enkäten genomfördes vecka 1, 2021 men uppdaterades med nya svar från de regioner som svarat vecka 8. Svaren på enkäten kommer från respektive regions vaccinsamordnare, eller motsvarande funktion. Region Skåne har inte svarat. Den här texten kommer inte att uppdateras.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Coronapandemin

Mer i ämnet