Foto: SVT

Så tycker partierna om tiggeri

Uppdaterad
Publicerad

Bör ett nationellt förbud mot tiggeri införas? Hur ser situationen med tiggeriet ut? Här kan du läsa vad riksdagspartierna tycker i frågan.

Uppdatering: Texten skrevs innan Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande lokalt förbud i Vellinge.

Socialdemokraterna

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Vi vill förbjuda människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Ny lagstiftning träder ikraft den 1 juli 2018. Regeringen föreslår ett nytt brott – människoexploatering, för att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av personer i arbete och tiggeri.

Anser partiet att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Vi anser att ordningslagen bör ses över – samma regler behöver gälla i alla kommuner.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Vi ska motverka tiggeriet och dess orsaker. Lösningen på fattigdom och diskriminering i andra länder är inte att be om pengar på gatorna i Sverige.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Kampen mot fattigdom måste föras på EU-nivå. Rätten till utbildning, en möjlighet att försörja sig och en grundtrygghet vid sjukdom eller arbetslöshet ska gälla i alla EU-länder och för alla invånare. Varje land måste själv ansvara för detta. För att förbättra situationen för utsatta människor i Rumänien och Bulgarien har regeringen ingått samarbetsavtal med länderna inom sociala frågor.

Moderaterna

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Ja, Moderaterna vill införa ett nationellt förbud mot tiggeri.

Anser partiet att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Nej. Lokala förbud mot tiggeri riskerar att flytta tiggeriet från en kommun till en annan. Det ska inte heller vara möjligt att gå från dörr till dörr och tigga, vilket riskerar att bli vanligare om ett förbud endast införs på offentliga platser.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Att komma till Sverige för att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap. Antalet utsatta EU-medborgare, som är i Sverige för att tigga, uppskattas till flera tusen. Polisen gör i sin nationella lägesbild bedömningen att flera grupperingar som tigger i Sverige styrs av kriminella aktörer och att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution. Det är mycket allvarligt.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Arbetet med att sätta press på de EU-länder, vars medborgare tvingas söka sig till andra länder för att tigga, måste fortsätta. Länder som Rumänien och Bulgarien måste vidta de reformer som krävs för att inkludera utsatta grupper som diskrimineras och lever i varaktigt utanförskap. Därför har vi länge drivit på för ett samlat agerande från EU som ytterst bör knytas till kännbara ekonomiska sanktioner om läget inte förbättras.

Sverigedemokraterna

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Ja. Sverigedemokraterna har motionerat om ett nationellt tiggeriförbud i riksdagen vid ett flertal tillfällen.

Anser partiet att lagstiftning bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Vi ser helst ett nationellt förbud mot tiggeri, det näst bästa alternativet är en lagstiftning som möjliggör för lokala förbud mot tiggeri.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Tiggeriproblematiken är stor och växande. Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder som blir allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta tiggare ockuperar privat mark och förstör för näringsidkare, och våra parker, där barn leker, används inte sällan som toaletter. Utöver detta utnyttjas även många av tiggarna när de förs till Sverige för att samla pengar åt kriminella ligor.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Andelen fall av misstänkt människohandel har fyrdubblats under de senaste tre åren och i drygt hälften av fallen rör det sig om människohandel för sexuella ändamål. Även människohandeln med barn har ökat och majoriteten av de offer som utnyttjas för sexuella ändamål och för tiggeri är flickor.

Genom utökade befogenheter för polis och skärpt lagstiftning kan vi återställa den trygghet som ett land ska vara skyldigt att erbjuda:

Sänkta krav för användning av hemliga tvångsmedel och skärpta straff för människoexploatering. Straffet för brott av normalgraden därmed ska vara fängelse i lägst två år och högst tio år samt fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, om brottet är mindre grovt.

Centerpartiet

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Nej.

Anser partiet att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Nej.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Det stora problemet är den fattigdom som är orsaken till att människor tigger. Det behövs mer kraftfulla åtgärder, till exempel att göra det enklare att få bort dem som slagit läger på någon annans mark, och framför allt måste vi sätta press på de länder som tiggarna kommer ifrån. Men däremot är det inte rätt att förbjuda saker för att de är jobbiga att se.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Sverige och andra länder i EU måste sätta press på de länder som tiggarna kommer ifrån. Rumänien och Bulgarien kan använda sig av pengar i EU:s socialfond för att hjälpa de fattigaste i sina länder, men de utnyttjar inte de pengarna. Centerpartiet har därför föreslagit att EU istället ska ge pengarna direkt till Röda Korset och andra aktörer som är beredda att agera.

Vänsterpartiet

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Nej.

Anser partiet att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Nej.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Vi ser tiggeri som ett tecken på en akut social katastrof i dagens Europa. Det behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdom i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Långsiktigt så behövs det en kraftfull ekonomisk politik i Europa för välfärd och arbete och åtgärder för att bekämpa diskriminering och fattigdom. På europeisk nivå så behöver mer av EU:s medel gå till att till exempel byar ska kunna driva projekt, som att skaffa vatten.

I Sverige finns möjlighet att använda EU-fonden. Vi föreslår dessutom en statlig pott som kommuner ska kunna söka stöd från för att ordna platser på härbärgen eller uppställningsplatser där vatten, sanitet och sophämtning är ordnat. Det är inte hållbart att skuffa människor från plats till plats.

Det krävs också mellansteg, mellan de långsiktiga och akuta lösningarna, för att stödja människor att kunna leva i sina hemländer. Här behöver förslagen utvecklas, inte bara hos oss utan generellt.

Liberalerna

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Nej. Tiggeri är ingen lösning på fattigdomen, men lösningen ligger inte heller i förbud.

Anser partiet att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Nej, av samma skäl som ovan. Vi har däremot medverkat till lagändringar för att göra det lättare att ingripa mot till exempel nedskräpning och olagliga bosättningar där det förekommer.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Det omfattande tiggeriet har sin grund i utbredd fattigdom och diskriminering i andra EU-länder. EU-medborgare har rätt att besöka Sverige tillfälligt, men lagen gäller lika för alla och ingen har rätt att slå upp boplatser var som helst, skräpa ner eller göra intrång på privat mark. Akut hjälp ska kunna ges när det behövs, men inte på ett sätt som bidrar till att fler stannar i tiggeri.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Vi har medverkat till att lagen skärpts så att det blivit lättare att avlägsna olagliga bosättningar. Vi stödjer också skärpt lagstiftning mot människohandel och annan grov brottslighet där människor tvingas till tiggeri. Men långsiktigt handlar det om att angripa problemets orsak – och den finns i länder som Rumänien och Bulgarien. EU måste sätta press på länderna att fullt ut använda de EU-medel som faktiskt finns för att bekämpa fattigdom och utanförskap, men som inte används. Den omfattande rasismen mot romer i Europa måste bekämpas. Stödet till hjälporganisationer som bedriver konkret arbete i dessa länder behöver öka.

Miljöpartiet

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Vi är emot ett tiggeriförbud. Det går inte att lagstifta bort fattigdom genom att förbjuda människor att be om hjälp. Det skulle bara förvärra situationen ytterligare för redan svårt utsatta människor.

Anser partiet att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Nej.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Det är fruktansvärt att fattigdomen och diskrimineringen i Europa gör att människor tvingas tigga för sin försörjning. Det finns partier som i sin retorik utnyttjar det obehag det skapar att se andra frysa, sakna mat och husrum och tvingas tränga sig på folk för att fråga om en slant. Det går dock inte att lagstifta bort fattigdom genom att förbjuda människor att be om hjälp. Fattigdomen och antiziganismen runt om i Europa kommer inte försvinna av ett förbud mot tiggeri i Sverige. Andra insatser behövs både på kort och lång sikt. Vi måste ha ett helhetsperspektiv och se till vad som gör en verklig förändring. Däremot är det viktigt att människohandel och andra typer av utnyttjande prioriteras och lagförs. Det är oacceptabelt att utsatta människor utnyttjas eller tvingas tigga.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Att lösa dessa problem handlar både om åtgärder på kort och lång sikt både i Sverige och i de utsatta EU-medborgarnas hemländer. Det bilaterala samarbetet mellan Sverige och till exempel Rumänien är viktigt.

Vi vill:

  • att det genomförs en nationell satsning mot hemlöshet genom att ge kommuner statsbidrag för att inrätta fler boendeplatser/platser på härbärge för hemlösa,
  • ta ett initiativ till ett EU-toppmöte om att förbättra situationen för romer i Europa,
  • se över hur EU kan få fler och starkare verktyg för sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter.
  • ge mer pengar till frivilligorganisationer som jobbar med hemlösa i allmänhet och EU-medborgare i synnerhet
  • underlätta för hemlösa EU-medborgare att arbeta genom att förenkla tillgång till samordningsnummer och att registreras som arbetssökande.

Kristdemokraterna

Anser partiet att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?

Nej, vi anser att begränsningar av tiggeri bör ske på kommunal nivå, med stöd i lokala ordningsstadgor, eftersom behovet kan se olika ut på olika platser i landet.

Anser partiet att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?

Ja. Kommuner ska i lokala ordningsföreskrifter kunna ange vad som kräver särskilt godkännande på allmän mark i syfte att upprätthålla ordning. Då kan det röra sig om att förbjuda tiggeri på vissa platser. Ordningsstadgan ska också kunna användas bättre för att avhysa illegala bosättningar. Vi kan inte acceptera framväxande kåkstäder i Sverige. Handräckning måste också ske snabbare än i dag, inte minst för att underlätta för markägare som drabbas om illegala bosättningar uppkommer på deras mark.

Hur ser ni i partiet på situationen med tiggeriet?

Situationen är bekymmersam, inte minst med tanke på att tiggeriet inte enbart handlar om enskilda personer som sökt sig till Sverige för att tigga. Många blir också utnyttjade, hitlurade på falska grunder och sedan kvarhållna mot sin vilja. Det handlar i vissa fall om ren människohandel.

Vilka förslag på åtgärder har ni för att förbättra situationen?

Vi vill att EU ska införa sanktioner mot länder som kränker minoriteters rättigheter. Vi vet att det i mycket stor utsträckning är romer med dåliga framtidsutsikter som tar sig till Sverige, därför behövs också ett sändebud från EU till Rumänien och Bulgarien som övervakar hur exempelvis medel från socialfonden används. Dessa pengar ska också kunna betalas ut direkt till ideella organisationer och inte bara till stater. Vårdkostnader för personer från andra EU-länder bör de länderna stå för om de saknar europeiskt försäkringskort.

Socialtjänsten bör ge stöd till hemresa om den inte kan betalas på annat sätt.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.