Region Norrbotten har en lång lista med besparingspunkter. Foto: Tore Meek/TT

Se hela listan på de 87 besparingspunkterna

Uppdaterad
Publicerad

På Region Norrbottens intranät går det att läsa dokumentet ”Genomlysning och omställning – Plan för aktiviteter”. På 28 sidor radas det upp ett 80-tal besparingspunkter som visar hur hela länets vårdverksamhet ses över inför de kommande sparåren.

Om man ska sammanfatta listan ser man att alla Region Norrbottens fem divisioner berörs: Närsjukvården Kalix/Kiruna/Gällivare/Piteå, Närsjukvården Luleå/Boden, Folktandvården, Länssjukvården, Division Service och Länsteknik.

Bland annat kommer alla fem sjukhus i länet att ses över. Men också personalens arbetsscheman, bemanningen, sjukresor och läkemedel, Sunderby sjukhus ledningsgrupp och mycket annat. Här nedan kan du läsa hela listan.

Dessa saker ses över när Region Norrbotten måste spara

Visa

Budget i balans (RS Plan)

*Respektive verksamhet har fått i uppdrag att redovisa aktiviteter som fortlöpande kommer att följas upp inom ramen för omställningsuppdraget (arbete pågår och finns löpande redovisade i specifika uppföljningar) PÅGÅR

Översyn innehåll i samtliga fem sjukhus (RS Plan)

*Översyn av de uppdrag som finns i respektive sjukhus PÅGÅR

*Analys/utvärdering av nuvarande organisation PÅGÅR

*Översyn av bemanning (kompetenser och antal) PÅGÅR

*Genomlysning av vårdprocessen (Akut omhändertagande – IVA, transporter, larmrutiner, samjourer, röntgenberedskap, användandet av helikopter och flytambulans, personalkategorier, utbildning mm)

*Översyn av jourlinjer

*Uppföljning av vårdnära service (VNS) PÅGÅR

*Effektivisera arbetsrutiner och processer

*Samla cancervård? PÅGÅR

*Översyn av operationsenheter (svagt nyttjande, hur effektivisera) PÅGÅR

*Genomlysning av vårdplatser

*Kostnadsytterfall – varför så många? PÅGÅR

*Säkerställa ökad tillgänglighet PÅGÅR

*Genomlysning av effekter/påverkan gällande införandet av Nära vård i Region Norrbotten PÅGÅR

Förtydliga primärvårdens uppdrag och effektivisera organisationen (RS plan)

*Översyn av uppdrag, organisation, bemanning (kompetenser och antal) PÅGÅR

*Effektivisera arbetsrutiner och processer PÅGÅR

*Säkerställa ökad tillgänglighet PÅGÅR

*Genomlysning av vårdprocessen (akut omhändertagande – IVA, transporter, larmrutiner, samjourer, röntgenberedskap, personalkategorier m.m)

*Undersöka möjligheten att samordna/samlokalisera regionens verksamheter inom hälso-och sjukvård i Boden respektive Luleå PÅBÖRJAT

*Vårdutvecklare i den direkta vården?

*Genomlysning av vuxenhabiliteringen

*Genomlysning av hälsocentraler som har betydande försämring av ekonomiska resultat under 2019 PÅBÖRJAD

*Avgift för recept via 1177 PÅBÖRJAD

*Test av modeller för fasta scheman i närsjukvården PÅBÖRJAD

Effektivisera närsjukvården (RS plan)

*Hälso-och närsjukvårdsenheterna (alla div från organisationsschemat) alla nivåer, antal, alla staber PÅGÅR

*Bemanning inom vården (kompetenser och antal) PÅGÅR

*Testa modeller för fasta scheman i närsjukvården PÅBÖRJAD

*Framtagande av koncept Hälsocentralen i Region Norrbotten

Genomlysning Folktandvården (RS plan)

*Analys/utvärdering av uppdrag, organisation och bemanning (kompetenser och antal) PÅGÅR

*Ta fram resurs-och kompetensförsörjningsstrategi KLART

*Utvärdering av ny arbetsmodell som införts under testperiod. Rapporteras senast 2020. PÅGÅR

*Framtida lokalisering i länet PÅGÅR

Genomlysning av processer och arbetssätt i samtliga vårdverksamheter (RS plan)

*Översyn av vårdbeställningar, formell beställning av primärvård, tidigare tänkt men inte genomförd beställning av specialistsjukvård, beställning av högspecialiserad sjukvård från NUS

*Lab-verksamheten – Översyn av prislista och budgetmodell PÅGÅR

*Läkemedel – översyn av organisation och styrning av läkemedelsanvändning

*Översyn av sjukresor – beställning och tillämpning PÅGÅR

*Sjukresor – kostnadsansvar till verksamheterna? PÅGÅR

*Utreda remisskrav kopplat till fysioterapi PÅGÅR

*Genomlysa effekter vid flytt av Rehabenhet från Boden till Luleå

*Genomlysning av avtal inom Patologi, Unilab

*Översyn av Patienthotellets beläggning – åtgärder för att öka beläggningsgraden PÅGÅR

Konkretisering och förverkligande av vård på nya sätt (RS Plan)

*Genomlysning arbetstidsavtal och övriga arbetsrättsliga avtal PÅGÅR

*Sälja tjänster externt Lab-tjänster, operationer, Rättspsykiatrin mfl

*EU-vården (ex Finland, Spanien, Danmark ...) kartlägga och se över möjlighet att teckna avtal för att sänka kostnaderna PÅGÅR

*Implementering av Nära vård i Region Norrbotten? PÅGÅR

*Kartläggning och analys av Framtidens vårdinformationsstöd, ersätter flertalet system och stöd som används i regionen (ex. VAS) GENOMFÖRD

*Digital hälsocentral – Implementering och uppföljning PÅGÅR

Effektivisera Service (RS Plan)

*Översyn av uppdrag, organisation och bemanning (kompetenser och antal) PÅBÖRJAD

*Förvaltning av Region Norrbottens fastigheter (avveckla, utveckla, förtäta, hyra ut, minska egna ytor) PÅBÖRJAD

*Inköp/Upphandlingar (avtalskatalog, effektivisera) PÅBÖRJAD

*Framtida kostförsörjning/kostorganisation PÅBÖRJAD

*Översyn regelverket – sjukresor PÅGÅR

*Genomlysning kund- och leverantörsfakturaprocessen KLAR

*Öka andel E-fakturor KLAR

*Genomlysning hjälpmedel PÅBÖRJAD

*Genomlysning av materialförsörjningsprocessen PÅBÖRJAD

Översyn samtliga verksamheter (RS Plan)

*Analys/utvärdering av verksamheternas uppdrag, nuvarande organisation, bemanning och antal PÅGÅR

*Beställning, styrmodell och intern prissättning (nuvarande delar i Länsservice och Länsteknik) PÅGÅR

*Genomlysning pågående projekt (var i organisationen, typ av projekt, förväntad nyttoeffekt, resurser, tidsplan, finansiering, namn på projektledare, mottagare av projektets resultat, styrgruppsmedlemmar) PÅGÅR

*Genomlysning av nationella och internationella uppdrag PÅBÖRJAD

*På flera nivåer i organisationen finns projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, ekonomer/controller, HR-funktioner, assistenter, hur samnyttja/effektivisera? PÅBÖRJAD

*Genomlysning Kommunikationsavdelningen (stor, specialiserad) PÅGÅR

*Kartläggning av externt finansierade tjänster (antal, var, hur länge, samordning, omfattning hel-/deltid) PÅGÅR

*Översyn av samverkan med externa aktörer (kommuner, stat, näringsliv m.m) PÅGÅR

*Översyn av deltagande i externa samverkansuppdrag/nätverk PÅGÅR

*Resor, möten/konferenser – förhållningssätt PÅGÅR

Effektivisera Regional utveckling (RS Plan) PÅGÅR

*Regionala utvecklingsavdelningen effektiviserar med 10 procent, dvs 3 mnkr, år 2020 (regionbidrag)

*Medarbetare minskas med 1 mnkr – EJ tillsättning av samhällsplaneringschef. Vakanshållning strateg näringsliv vd tf-lösning näringslivschef

*Medel till uppdrag (till exempel kartläggningar, insatser för jämställdhet etx) minskas med 2 mnkr

*Kostnader (resor, utbildningar etc) ska inte öka jämfört med 2019, innebär en reell minskning

*Avdelningens medverkan i egna utvecklingsprojekt ska nyttovärderas/vägas mot det regionala utvecklingsansvaret, regionens politiska planer, den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen

*Översyn och nyttovärdering av internationella nätverk och organisationer

Översyn av lednings-och stabsorganisationen (RS Plan)

*Analys/Utvärdering av regionens övergripande organisation PÅGÅR

*Genomlysning av staber och stödfunktioner PÅGÅR

Uppdatera riktlinjer för ledning och styrning (RS Plan)

*Många ”ledningsgrupper” – kartlägga och se över begrepp och mandat

– Sjukvårdens ledningsgrupp (nyligen omstartad). Se över behov, uppdrag, m.m – finns ej beslutad.

– Sjukhusledningen (Sunderby sjukhus) – översyn av behov/uppdrag/mandat. Hur ser det ut på övriga sjukhus i regionen?

– Ledningsgrupp, kunskapsstyrning – finns ej beslutad.

– Analys/utvärdering – följa upp/säkerställa tillämpning av fattade beslut över hela linjen PÅBÖRJAD

– Översyn/revidering av attestreglemente, delegationsordning, verkställighetsbeslut och avtalstecknare PÅGÅR

Effektivisera administrationen (RS PLAN)

*Se över arbetssätt kopplat till ”köpt vård” samt akut vårdbegäran till annan region – följa upp tillämpning kopplat till kostnadsdebitering

*Inköp/Upphandlingar (avtalskatalog, ramavtal, tillämpning) PÅGÅR

*Lokalsamordning PÅGÅR

Driva och leda arbetet arbetet med Kiruna nya sjukhus (RS Plan)

Genomlysning av användandet av helikopter och flygambulans PÅBÖRJAS

*Översyn av organisation, innehåll och omfattning

*Analysera effektivitet och ekonomi avseende användandet

*Översyn av helikopterplattor

*Redovisning av hur erforderliga myndighetstillstånd säkerställs nu och i framtiden

Verkställa icke genomförda politiska beslut

*Kartläggning KLART

Inför planering 2021 en ny styrmodell som får genomslag i politik och i verksamhet (RS Plan)

*Genomlysning partistöd PÅBÖRJAS

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer