Foto: SVT

Läs chatten med bäverforskaren Frauke Ecke

Publicerad

Bäverforskaren Frauke Ecke från SLU svarade på tittarnas frågor i Den stora älgvandringen-chatten i Duo-appen och på svtplay.se. Här kan du läsa alla frågor och svar från chatten den 8 maj.

Bor bävrar i hela Sverige? Hur der det ut med population, ökar, minskar?

Frauke: Bävrar finns numera i nästan hela landet. I södra Sverige (t.ex. Skåne, södra Småland) är det dock fortfarande glest. Där är bäverstammen inte etablerad än. Även i nordvästra Sverige saknas bävern. Det är dock antagligen bara en tidsfråga tills bävern etablerar sig även där. Bäverstammen i områdena där den har funnits sedan början av 2000-talet verkar vara någorlunda stabil.

Den stora älgvandringen

Hur länge använder bävrarna sin hydda? Åratal? Hur gammal är den äldsta hyddan?

Frauke: Det är mycket jobb att bygga en hydda. Om förutsättningen finns (t.ex. det finns mat att tillgå) kan den bli många år (>10 år gammal). Den byggs på.

Bävrar kan du med sina uppdämningar göra ganska stor skada på skogen, men vilken nytta skulle du säga att en bäver gör för livet i skogen?

Frauke: Skogsskadorna i Sverige är än så länge begränsade. Det är i vissa delar av landet där skadorna kan bli omfattande. Största vinsten: Ökad biologisk mångfald! Det finns nog ingen annan naturvårdsåtgärd som kan bidra/skapa så mycket biologisk mångfald som bäverdammar.

Vilka fiender har bävern?

Frauke: Natyrliga fiender är framför allt varg, men även björn och järv. Det finns studier från Ryssland där man har visat att bävern rör sig bara längs en smal remsa längs strandkanten i områden med varg, medan den ”vågar” sig in längre i skogar utan varg.

Hur lever bävrar (t ex i familjer, i större samhällen eller ensamma)?

Frauke: Bävrar har stora familjer i sin hydda. Det är först när andra generationens ungar födds att första generationens ungar får leter efter eget boende.

Du skriver Södra Småland ang etableringen av Bäver. Själv bor jag i Blekinge precis vid Lyckebyån som börjar uppe i Kosta och rinner ut i Lyckeby. Finns det någon chans att Bävern skulle kunna etabl.sig här, för förhållandena är mycket gynnsamma just här.

Frauke: Förutsättningarna finns! Det viktigaste är att det finns lövträd längs vattendragen/diken. Bävern förflyttar sig dock inte genom skogen för att komma till ett nytt vattendrag. Den simmar antagligen först nedströms och sedan in i ett nytt vattendrag, vilket kan innebära att den kan behöva simma en bit ut längs Östersjön för att komma in i ett nytt vattendrag längre söderut.

Finns det några bävrar som har sändare som man följer?

Frauke: Ja, i Europe i bl.a. Norge. Det är dock svårt med detta. Det går inte att fästa sändaren på halsen (”saknas” hals) och i och med att bävrar är så sociala gnagar de av varandras sändare. Att borra små hål genom svansen för att fästa sändare verkar dock fungera.

Får man riva en bäverhydda? Är bävern fridlyst?

Frauke: Bävern är inte fridlyst som i många andra europeiska länder. Det är tillåtet att jaga bäver i hela landet mellan oktober och maj för den som har jakträtt. Bäverdammar får rivas, men här gäller vissa regler och det kan (beroende på årstid) behövas tillstånd fråm länsstyrelsen. I fall du vill riva, så kolla med länsstyrelsen vad som gäller.

Lever bävrar i par?

Frauke: Bävrar har ganska stora familjer där flera generationer lever tillsammans.

Är bävrar farliga för människor eller flyr de hellre än fäktar?

Frauke: I regel är de rädda för människor. Kommer man för nära kan det dock vara farligt. Det är inte att leka med deras tänder. Det har funnits några olyckor, men det är sällan det händer.

Hur länge kan en bäver vara under vattenytan?

Frauke: Upp till ca. 8 minuter.

Hur stora träd kan en bäver fälla?

Frauke: Där finns det nog ingen begräsning. Det ska vara lövträd (barrträd fälls antagligen av ”misstag”) och de ska stå nära den vattnet.

Har man ätit bäver förr i tiden?

Frauke: Ja! Det gör man fortfarande. I Sverige har vi dock nästan glömt bort hur bäver tas tillvara. Långkokt bäver är gott! Finns att äta på restaurang i t.ex. Estland.

Hör bävern till den naturliga svenska faunan? Om ej, när har den importerats/invandrat?

Frauke: Den europeiska bävern tillhör den naturliga svenska faunan, även om den var utrotad. Återintroduktion under 1920-talet. I bl.a. Finland har man dock introducerat den amerikasnak bävern och återintroducerad den europeiska. Så i Finland finns båda arterna.

Finns det mycket bäver i området där DSÄ sänds från?

Frauke: Ja! Där är det gott om bäver. De flesta bäversystemen där är dock ganska kortlivade. Pga. brist på lövträd i den strandnära zonen behöver bävern leta vidare efter kanske max. 10 år. Så där är det en stor omsättning av bäver. Bävern kan komma tillbaka när återväxten av lövträd är bra.

Varför blir bävern vanligare i havet? Vet av 2 aktikva bäverhyddor i mina hemtrakter Ångermanlands kustland.

Frauke: Spännande! Bävern kan ju definitivt simma. Är det gott om lövträd/buskar, så kan den etablera sig även i Skärgården.

Är bäver nattdjur? Har aldrig sett på dagspromenader utan enbart sena kvällar/nätter. Är det vanligt att dem håller sig nära centrum? För har hänt att man har mött på dem i stadsparken.

Frauke: Det är vanligast att observera bävern mot kvällskvisten eller kring gryningen. Men bävern är också dagaktiv. Har sett bäver många gånger dagtid. De kan komma nära centrum. I Uppsala observerades bäver på just ”bävergränd”. Det är dock ovanligt. Då är bävern på väg någonstans och blev kanske stört. Är det dock gott om äppelträd i centrumområden, så kan bävern nog också fälla några äppelträd där.

Vad är bäverns största utmaning just nu?

Frauke: Ur bäverns perspektiv är bristen på lövträd i den strandnära zonen den största utmaningen. I och med att tillgång på t.ex. grova aspar är lågt i skogslandet så skylls det på bävern när den fäller några stora aspar som också vitryggig hackspett vill nyttja. En annan långsiktig utmaning kan vara att den svenska bäverstammen är mycket inavlad (dagens uppskattade 200 000 härstammar från några få individer). Inaveln verkar inte ha orsakat några problem än, men osäkert hur det ser ut i längden, t.ex. när det kommer några skukdomar som kan drabba bävern.

Kul att du är här. Bävrar tillhör mina favoriter. Bor någon /några där jag bor men aldrig sett den. Hur stora territorier lever en bäver i? Jag ser nedfallna träd inom ett område av 4 kilometer, sett ett bo och undrar om det är en familj eller flera.

Frauke: Bävern kan röra sig längs stora ytor. 10 km uppströms eller nedströms är nog inget problem. Det kan de göra för att sondera om det kanske finns lämpliga miljöver uppströms/nedströms. Eller så kan det vara en individ som har stötats bort från familjen och som behöver leta ett eget hem.

Du skriver stora familjer, hur många ungar föds i varje kull. Får de flera kullar varje år?

Frauke: En kull per år med 2-3 ungar.

Hur ser man lättast skillnad på bäverhona och bäverhane?

Frauke: Det går inte att se skillnaden! De har inga yttre könskännetecken.

Hur många bävrar finns det i Sverige, undra Hanna 8 år som är hemma sjuk.

Frauke: Ett grov uppskattning är: 200 000. Det finns dock inga exakta siffor.

Vad gör bävern på vintern?

Frauke: Det går att se bävern även på vintern. Det finns alltid ett hål i vattendraget så att den kan komma ut och in i vattnet. Annars har den sitt vinterförråd med kvistar under vattenutan nära hyddan. Och så är det parningsdags i jan-feb.

Är det något rovdjur som har bävern på matsedeln?

Frauke: Varg är nog viktigaste fienden, men även björn och järv.

Lever bävrar i par hela livet?

Frauke: Ja, par håller i regel ihop.

Hur många ungar kan en bäver få per år?

Frauke: 2-3 som föds i en kull per år.

Hur och när sover bävern? Är de aktiva på natten? Sett mycket spår men aldrig några bävrar.  

Frauke: Vet faktiskt inte hur många timmar de sover, men även om de är mera aktiva under natten, så är de ofta också aktiva dagtid.

Är det vanligt med problem mellan bävrar och vattenkraft?

Frauke: Vattenkraft är också för bävern ett hinter. Vill de komma uppströms/nedströms förbi en vattenkraftverksdam, så behöver de gå på land, vilket innebär risk att bli t.ex. överkörd.

Hur nära/ långt ifrån till andra par/familjer kan bävern trivas?

Frauke: Detta beror mycket på förutsättningarna, t.ex. hur mycket lövträd som finns i den strandnära zonen. Ju glesare det är med lövträd där, desto större avstånd är det mellan bäverfamiljerna.

Vad äter bävern?

Frauke: Sommartid är det mycket vattenväxter (missne är godis!). Vintertid mest kvistar från lövträd/buskar som de drar in i sitt vinterförråd under vatten när hyddan. Kvistarna skördas så länge de har löven kvar.

Bävern verkar ju vara ett smart djur..men varför gnaga nästan helt igenom ett träd för att oxå gnaga under eller över lika mycket..slöseri med energi.(Jag vet att de väntar på att vinden ska fälla trädet)?

Frauke: I bland är det svårt att förstå sig på vad de gör. Är det unga djur det handlar om, så kan det också vara för att de testar. Sedan kan det också vara för att vässa tänderna. Och så finns det fortfarande mycket som vi inte vet.

Kan du berätta om något ovanligt om bävrar som du tror att folk inte vet om?  

Frauke: Under medeltiden klassades bäver som fisk av katolska kyrkan. Då fick man äta bäver även under fastentiden.

Vilken tid på dygnet är det lättast att få se bäver?

Frauke: Mot kvällskvisten. Men i princip kan du stöta på bäver när som helst under dygnet.

Jag såg ett undantag då när en bäver passerade en väg. Där den komm i från hade varken bäck eller annat vattendrag i närheten. Blev väldigt överraskad av den . Närmaste vatten i den riktning den skulle till var ca:150 meter. Den kom ifrån en sjö som låg 200 meter.

Frauke: Kanske det fanns några små diken i närheten? Det behöver inte vara vattendrag. 200 m låter dock som ett avstånd som bävrar vanligtvis undviker att gå på land.

Är de inte folkskygga? Här där jag bor gnager de på träden efter en gångstig vid älven, en fara alltså för promenerare.

Frauke: I framtiden kommer vi nog antagligen ser mer av konflikter mellan vilda djur (här bäver) och människor. Så länge bävrarna känner sig säkra, så kommer de nog fortsätta att försöka fälla träden. Om träden ska bevaras, så kan man sätta hönsnät kring stammarna.

Har bäver i närheten där jag bor o ser dagligen nya spår i form av gnagda träd o leriga rutschkana spår. Min fråga är vilka träd som bävern väljer att fälla? Ibland är det sly o ibland stora träd med enormt kraftiga stammar? Den fäller väldigt mycket.

Frauke: Min kollega Göran Hartman brukar säga att asp är som godis för bävern och björk som potatis. Även sälg är mycket populär. I sista laget använder den al. Sedan spelar det mindre roll om det är buskar eller stora träd. Bävrar finns numera i Högarktis i Kanada och där finns det endast små videbuskar. Det räcker dock gott bör bävern. Det blir dock svårt att dämma bredare vattendrag med endast små kvistar.

Hur långt upp i Sverige finns de bäver??

Frauke: De finns ända upp i Norrbotten, men saknas i nordvästra hörnet. Där verkar det dock händ något just nu, med högre antal observationer i fjällområden på senare tid.

Hur påverkas bävrarna av vattenreglering som gjort av människor? De dämmer ju inte upp stora vattendrag själva, men jag tänker att även mindre tillföden kan påverkas av kraftveksdämmen med höjningar och sänkningar av vattennivån som inte är helt naturliga.

Frauke: I större vattendrag finns ingen anledning för bävern att bygga några dammar. Var ett vattendrag mer än 1 m vattendjup även under lågvatten, så bygger bävern inga dammar. Kraftverksadammar är dock ett vandringshinder även för bävern, även om den kan ta förbi sig genom att gå på land.

Bildar de familj med en eller flera partner?

Frauke: Så vitt jag vet en partner.

Hur gammal kan en bäver bli?

Frauke: Ca. 20-30 år.

Vad är bävrarnas ekologiska betydelse och vilken roll spelar de i att forma akvatiska ekosystem?

Frauke: Det är inte utan anledning att bävern kallas ekosystemingenjör och nyckelart! Den har en enorm betydelse för vattenekosystem och skogslandskapet.

Vad har bävern för relation till älgen?

Frauke: Älgen gynnar bävern! När bävern fäller träd, så öppnas ytor där nya lövträd växer fram som älgen sedan kan äta. Detta är mycket studerat i Yellowstone.

Är det någon anmälningsplikt om man hittar en död bäver?

Frauke: Nej. Om den inte är påkörd, så är det dock värt att höra av sig till SVA.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Den stora älgvandringen

Mer i ämnet