Naturskyddsföreningen har undersökt vilken klimat- och miljöpolitik partierna vill föra under nästa mandatperiod. Foto: TT/Matthias Schrader/Anders Wiklund/Henrik Montgomery

Så här svarade partierna i Naturskyddsföreningens granskning

Uppdaterad
Publicerad

Naturskyddsföreningen har granskat vad riksdagspartierna vill göra inom miljöpolitiken under kommande mandatperiod, 2018-2022. Partierna har fått ta ställning till 18 olika förslag om åtgärder. Naturskyddsföreningen konstaterar att partierna har höjt sina miljöpolitiska ambitioner jämfört med 2014, när en liknande undersökning gjordes.

Två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, svarar ja på samtliga förslag medan Liberalerna svarar ja på 16 av 18 och därmed är det borgerliga parti som är positivt till flest av Naturskyddsföreningens förslag.

Därefter följer Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som båda säger ja till tolv förslag, Centerpartiet och Moderaterna som säger ja till tio förslag vardera och sist kommer Sverigedemokraterna som endast säger ja till två av de 18 förslagen.

Agenda

Av de frågor där partierna inte svarat ja har de i de flesta fall valt att svara nej men det finns också en del frågor där de är tveksamma och svarar vet ej.

Naturskyddsföreningen konstaterar att 13 av 18 förslag skulle få majoritetsstöd i riksdagen med dagens sammansättning, men utifrån den senaste tidens opinionsmätningar skulle några förslag förlora sitt majoritetsstöd.

Det enda förslag som samtliga partier i dag ställer sig bakom är det om information om varorns kemikalieinnehåll, skriver SNF också.

Så här lyder de 18 förslagen och svaren från partierna:

Grafik: Naturskyddsföreningen

Klimat:

1/ Sverige subventionerar i dag klimatskadlig verksamhet med minst 30 miljarder kronor om året. Användning av fossila bränslen subventioneras genom skatteundantag till ett värde av drygt 12 miljarder kronor per år.

Förslag: Fatta beslut under mandatperioden om att fasa ut merparten av skatteundantagen för användning av fossila bränslen.

Så här svarar partierna: Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarar ja till förslaget. Socialdemokraterna svarar vet ej och Sverigedemokraterna svarar nej.

2/ Reseavdraget används i dag mestadels till bilpendling i stortsadsregioner och det sker mycket fusk. Reseavdraget behöver ändras för att ge bättre miljöeffekt.

Förslag: Ändra reseavdraget så att det enbart utgår från avstånd och blir samma oavsett val av färdmedel.

Så här svarar partierna: Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja till förslaget. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar vet ej. Moderaterna svarar nej.

3/ Flyget släpper ut stora mängder växthusgaser. I år har det införts en flygskatt, men ännu bär flyget långt ifrån sina fulla miljökostnader.

Förslag: Fatta beslut som gör att flyget betalar mer av sina miljökostnader.

Så här svarar partierna: Alla partier utom Sverigedemokraterna svarar ja till förslaget. Svaren lyfter dock i stor utsträckning olika sätt att minska flygets utsläppsnivåer snarare än att flyget ska bära sina miljökostnader, konstaterar Naturskyddsföreningen.

4/ Exportkrediter är en av de största källorna av offentliga medel som går till fossila investeringar globalt. Det är inte hållbart om vi ska leva upp till Parisavtalet.

Förslag: Inför restriktioner som gör att svenska exportkreditorgan inte får utfärda lån och garantier till fossila projekt.

Så här svarar partierna: Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja till förslaget. Socialdemokraterna svarar vet ej, Moderaterna och Sverigedemokraterna svarar nej.

5/ Dagens klimatmål omfattar bara utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Men en stor del av det vi konsumerar produceras utomlands eller består av utrikes flygresor.

Förslag: Inför ett kompletterande klimatmål och styrmedel för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.

Så här svarar partierna: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna svarar ja till förslaget. Sverigedemokraterna svarar vet ej och Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna svarar nej till förslaget.

6/ 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt mål att minska utsläppen med 85 procent till 2045 jämfört med 1990. För att nå målet krävs minskningar på minst 6 procent per år.

Förslag: Ta fram och arbeta för genomförandet av en klimathandlingsplan som minskar utsläppen i Sverige med minst 6 procent per år.

Så här svarar partierna: Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja till förslaget. Kristdemokraterna svarar vet ej och Sverigedemokraterna svarar nej.

Biologisk mångfald:

7/ För att skydda värdefulla skogar och klara Sveriges internationella åtaganden samt riksdagens miljömål behövs ökade anslag till skydd av värdefull natur.

Förslag: Öka anslaget till skydd av värdefull natur för att kunna skydda fler skogar.

Så här svarar partierna: Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ja till förslaget. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna svarar nej.

8/ Dagens skogspolitik utformades på 1990-talet. Det är nu hög tid att den ses över och att skogsvårdslagstiftningen moderniseras för att anpassas till dagens verklighet.

Förslag: Gör en översyn av skogspolitiken för att underlätta att nå miljökvalitetsmålen och säkerställa ett hållbart nyttjande av skogen.

Så här svarar partierna: Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarar alla ja till förslaget. Sverigedemokraterna svarar vet ej Socialdemokraterna och Centerpartiet svarar nej till förslaget.

9/ En gruva eller ett kalkbrott innebär stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden och andra naturvärden. I dag saknas generellt förbud mot prospektering i naturskyddade områden.

Förslag: Inför ett förbud mot mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden.

Så här svarar partierna: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna svarar ja till förslaget. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar nej.

10/ Ekologiskt jordbruk bidrar till ökad biologisk mångfald, ökad djurvälfärd, större lönsamhet och användningen av mindre bekämpningsmedel. Det behövs en politik för ökad ekologisk produktion.

Förslag: Sträva efter att uppnå en blocköverskridande överenskommelse med konkreta åtgärder för att främja svensk ekologisk produktion.

Så här svarar partierna: Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja till förslaget. Liberalerna och Sverigedemokraterna svarar nej.

11/ I dag finns en skatt på bekämpningsmedel som i stort sett är verkningslös. En differentierad skatt som baserad på medlens giftighet skulle ha en större miljöstyrande effekt.

Förslag: Inför en skatt som blir högre ju farligare ett växtskyddsmedel är och använd medlen för utveckling av alternativa bekämpningsmetoder.

Så här svarar partierna: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna svarar ja till förslaget. Centerpartiet och Kristdemokraterna svarar vet ej. Sverigedemokraterna och Moderaterna svarar nej.

12/ Betesmarker är rika på biologisk mångfald, men hotas i dag av igenväxning. Det måste bli lönsamt för lantbrukare att bibehålla och restaurera dessa ytor.

Förslag: Höj miljöersättningarna till lantbrukare som låter beta sina betesmarker.

Så här svarar partierna: Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja till förslaget. Moderaterna svarar nej.

13/ Marina skyddsområden har i realiteten svagt skydd och de behöver även utökas.

Förslag: Fatta beslut om att stärka skyddet i Sveriges marina skyddade områden och att öka andelen marina skyddade områden till minst 20 procent.

Så här svarar partierna: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna svarar ja till förslaget. Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna svarar nej.

14/ Bottentrålning medför stora bifångster och leder till att många bottenlevande djur dör och att deras livsmiljö förstörs.

Förslag: Verka för att bottentrålning förbjuds inom hela EU.

Så här svarar partierna: Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja. Liberalerna svarar vet ej. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar nej.

Miljögifter:

15/ Målet för materialåtervinning av plast är lägre än för övriga förpackningar. Dagens mål för plast är 30 procent jämfört med 70 procent för många andra material.

Förslag: Öka målet för materialåtervinning av plast till 70 procent.

Så här svarar partierna: Alla partier utom Sverigedemokraterna svarar ja till förslaget.

16/ Material med farligt innehåll ska kunna sorteras bort och förstöras vid materialåtervinning. För att det ska vara möjligt krävs information om varors kemikalieinnehåll.

Förslag: Sverige ska driva på, inom EU och globalt, för att information om varors kemikalieinnehåll ska vara lättillgänglig från produktions- till avfallsledet.

Så här svarar partierna: Samtliga partier svarar ja.

Övergripande miljöfrågor:

17/ De statliga bolagen kan spela en nyckelroll i den omställning som samhället behöver genomgå för att nå uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.

Förslag: Skärp de statliga bolagens ägardirektiv så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att nå miljömålen.

Så här svarar partierna: Alla partier utom Sverigedemokraterna svarar ja.

18/ Miljöbalken är ett viktigt verktyg för att uppnå antagna miljö- och hållbarhetsmål. Lagstiftningen måste vässas och tydliggöra att miljökraven gäller för fler verksamheter.

Förslag: Utred möjligheten att lyfta in fler regelverk som reglerar miljö- och naturresursutnyttjande i miljöbalken.

Så här svarar partierna: Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet svarar ja till förslaget. Sverigedemokraternasvarar vet ej. Centerpartiet och Socialdemokraterna svarar nej.

Av utrymmesskäl har vi inte tagit med kommentarer, tillägg och förklaringar från partierna till varför de svarat som de gjort. Dessa kommentarer kan läsas i rapporten i sin helhet på Naturskyddsföreningens sajt.

Naturskyddsföreningen uppger att förslagen skiljer sig från dem som fanns med i föreningens enkät till partierna inför förra valet, men att en jämförelse mellan resultaten ändå ger en indikation om att partierna flyttat fram sina ambitioner i miljöpolitiken.

Källa: ”Höjd ribba i miljöpolitiken – Granskning av riksdagspartiernas miljölöften inför valet 2018” – Naturskyddsföreningen.

Fakta: Två undersökningar från Naturskyddsföreningen

Utöver undersökningen av partiernas miljö- och klimatpolitik inför valet har Naturskyddsföreningen även gjort rapporten ”Ny fart i miljöpolitiken” där man granskat partiernas miljöpolitiska agerande i riksdagen under den senaste mandatperioden. Även inför förra valet 2014 ställde Naturskyddsföreningen 18 frågor om klimat och miljö till partierna.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Agenda

Mer i ämnet