De 18 värsta HVB-hemmen som SVT granskat fortsätter att anlitas. Över 140 miljoner går till hemmen. Foto: SVT

Lista: 18 hem med upprepat våld och kränkningar

Uppdaterad
Publicerad

Personal som skickar sexmess, begår övergrepp eller gör våldsamma nedläggningar. Mobbning, bränder och sönderslagna fönster. SVT fortsätter att granska HVB-hem med stora problem.  

18 hem har fått kritik under flera år för bland annat våld, kränkningar otrygghet eller frihetsbegränsningar.

De flesta hem som granskas av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, sköts bra och får ingen kritik eller har mindre problem att tampas med.  

Men kritiken och händelserna på HVB-hemmen som listas nedan kommer ur tillsynsprotokoll, domar och anmälningar från verksamheterna själva.  De är utplockade för att de har fått upprepad, och allvarlig kritik. Några har lagts ner 2020, men är med för att kommunerna har placerat barn där de senaste tre åren trots kritiken.

Vi har uppdaterat listan med hela 2020 och de första månaderna 2021.

Active HVB Flickor, Åtvidaberg

2021  

Hemmet får kritik av Ivo för lämplighetsbedömningar som behöver bli bättre och för att personal inte till lagens krav på att anmäla missförhållanden enligt lagen Lex Sarah. En flicka uppger att det smugit sig in obehöriga nattetid från balkongen, att det finns droger och varit “stökigt.” 

2020 

Verksamheten ger inte förutsättningar för att ungdomarna ska vara trygga, bedömer Ivo. Vid tidpunkten för inspektionen hade två flickor nyligen gjort självmordsförsök och en av dessa flickor hade uttryckt självmordstankar. En tidigare inskriven flicka gjorde upprepade självmordsförsök bland annat genom att svälja glasbitar. De händelser som beskrivits visar på problemen som uppstår när hem tar emot ungdomar med problem som de inte har tillstånd att vårda, skriver Ivo. 

Det har uppstått konflikter bland ungdomarna som eskalerar och en ungdom tänder eld i lokalen. Branden släcks av personal. Vaktbolag, polis kommer till verksamheten. 

2019 

Fortsatta svårigheter med att möta ungdomarna individuellt och belastningsutdrag görs inte enligt gällande bestämmelser. Hemmet har tagit emot en för ung person, inte dokumenterat lämplighetsbedömningar och inte skrivit inskrivningsbeslut. 

2018 

Verksamheten tar inte registerutdrag för att kontrollera personal, urinprov tas regelmässigt, otillåtna ordningsregler. Verksamheten har svårt att bedöma ungdomarna individuellt. 

2017 

En flicka blir utsatt för en våldtäkt i ett boende som Active Omsorg har ansvar för. 

Anmälan handlar om att en flicka har tagit flertalet tabletter som hon har sparat under en tid. 

En flicka har fått fel medicin. Orsaken till missförhållandet har identifierats vara att två klienter delat på samma medicinskåp. 

Mårten Bjurströmer, vd, svarar SVT: 

“Vi har reviderat och förbättrat våra rutiner för dokumentation vid inskrivning. IVO vidtar inga åtgärder, men följer upp vid nästa tillsyn. Gällande att personalen skall ha kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Active Omsorg bedriver systematiskt kvalitetsarbete och har tydliga rutiner gällande bland annat avvikelser och Lex Sarah. Vid introduktion och fortlöpande under anställning utbildas personalen i våra rutiner, det är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. De senaste två åren har vi förstärkt utbildningsinsatserna gällande bland annat avvikelser och Lex Sarah. Under sommaren 2020 gjorde IVO en inspektion på Active HVB Sandgatan utifrån klagomål som inkommit. IVO beslutar att avsluta ärendet då de ej uppmärksammade några brister vid tillsynen. IVO har valt att avsluta samtliga ärenden ärenden gällande tidigare brister kopplat till tillsyner gjorda under 2017-2020.” 

Behandlingshemmet Källtorp HVB, Hova

2020

Ivo har fortsatt kritik om brister på personalens sammantagna kompetens. Sju av 17 anställda är tillsvidareanställda. Av de 10 visstids- och timanställda har ingen en minst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Av de sju tillsvidareanställda har två minst denna utbildning. 

En tidigare inskriven flicka har blivit utsatt för sexuellt övergrepp i verksamhetens lokaler.

2019

Otrygga barn, ”ett par av flickorna” utsatta för våld från ungdom, samt olämpligt beteende från en personal. Brister i trygghet och säkerhet för de inskrivna barnen och i personalens kompetens. 

2017

Ungdom har tagit in droger och även gett andra ungdomar. En annan ungdom missbrukade narkotikan. IVO noterar att det gått sju månader innan utredning påbörjats. Huvudmannen har brustit  i sin anmälningsskyldighet.

En placerad flicka utsattes för övergrepp av annan placerad ungdom. Hon fick droger av pojken och de hade sex. Det tog åtta månader innan utredning startades.

Eva Karlsson, föreståndare svarar SVT i november 2020:

– Vi har gjort en analys av kritiken, vi gör nåt åt kritiken och byter en ledningsgrupp. Vi ger nya förutsättningar, som vi är väldigt stolta över.

Bills Bo- och Utbildningsgård, Tierp

2020

Verksamheten har inte kunnat säkerställa trygghet och säkerhet för inskrivna ungdomar. De har inte uppfattat sitt ansvar som vårdgivare.  Ungdomar har varit hotfulla och aggressiva och det har förekommit våld och grov förstörelse. Både ungdomar och personal har varit rädda för vissa inskrivna ungdomar.  Personal har tvingats låsa in sig för att skydda sig. Under en helg eskalerade allting och situationen blev så ohållbar att enheten Billsbo stängdes.  

Vid enheten Lillsbo har planerade behandlingar inte alltid genomförts, något som IVO påtalat vid två tidigare tillsynsbesök. Ungdomar uppger att man måste “tjata på personalen” för att få sina samtal.  

Av huvudmannens yttrande till IVO framgår att verksamheten, med enheterna Billsbo och Lillsbo, tillfälligt har lagts ner och att de sista ungdomarna skrevs ut den 31 januari 2020.  

2019  

Barnen känner sig inte trygga, brister i personalens bemötande. Kaos på enheten och personal har sagt upp sig säger de åtta ungdomar man intervjuat. Flicka med ont i magen blev skjutsad till akuten av vaktis på kvällen på grund av att personal inte tidigare agerat. Hade urinvägsinfektion. Utfrysning o mobbning. Drogpåverkade ungdomar.  

I samband med en oanmäld inspektion av IVO gjorde två inskrivna flickor en muntlig anmälan. I båda fallen handlar det om en tvångsmedicinering.   

Lex Sarah-anmälan: Flicka slog en anställd, hotade med mer våld mot anställd och skadegörelse. Enheten stängdes tillfälligt och IVO tycker att de nu gjort tillräckligt.  

2018  

IVO finner brister vad gäller efterlevnad av tillståndet och att verksamheten inte bedrivits med god kvalitet. “Verksamheten har inte kunnat upprätthålla trygghet och säkerhet för inskrivna barn med hänvisning till de oplanerade utskrivningar som inträffat under kort tid och i stor omfattning. “IVO har vidare haft skäl att ifrågasätta om personalen som utför behandlingsinslag enligt KBT (kognitiv beteendeterapi) har utbildning för detta samt om verksamheten har arbetssätt som är relevanta i förhållande till den målgrupp som hemmet är avsett för”   

Mårten Bjurströmer, Vd Active omsorg svarar SVT: “Verksamheten  Billsbo lades ner 2020.” 

Brännagården HVB, Åre

2019

Kvalitetsarbetet brister, ej individuellt anpassade insatser, ungdomars fri- och rättigheter begränsas. Bolaget vitesföreläggs för att säkerställa att person X inte får jobba ensam (då han knappt pratar svenska), att bemanningen ökar och dokumentationen förbättras.

2018

Samtal med ledningen efter brottsmisstanke mot personal.  Lex-Sarah-anmälan.

2017

Får kritik för att verksamheten vid inspektionen inte hade skriftliga rutiner för ett förebyggande arbetssätt.

Ivo har hösten 2020 beslutat att återkalla tillståndet för företaget efter SVT:s granskning.

Christian Möller är vd på företaget, som också driver Visons halvvägshus.

– Det känns åt helvete. Vi har gjort fel men det känns som skitfel, säger han till SVT.

Caremore Ödsmålsberg HVB, Stenungsund (Numera Hemmet Berg)

2021

En flicka döms för att ha tagit droger på hemmet. 

2020  

Ivo kritiserar hemmet för att ha personal som inte motsvarar ungdomarnas behov, och för att inte ha gjort tillräckliga lämplighetsbedömningar. 

IVO bedömer att detta kan ha bidragit till ett sammanbrott i vården av en flicka som då oplanerat fick skrivas ut.  

2019  

”Kvalitetsbrister medför att barn och ungdomar inte får den vård som de är i behov av,” skriver Ivo. Här visar inspektionerna att hemmet var kaotiskt, med stor omsättning på personal, bristande kompetens och brist på respekt.  

När chefen inte var där kunde personalen sitta på kontoret och spela datorspel, ibland högt hela nätterna så att de inte kunde sova, berättade barnen.  

Barnen uppger också att personal kränker och hotar dem, och att de hindrats från att gå till skolan.  

Marie Björkman, verksamhetschef på Caremore, svarar SVT:  

“Vi följer gällande lagstiftning för att utifrån detta tillse att droger inte förekommer på våra boenden.  

Det förekommer att de behov som presenteras vid en placering senare kanske behöver omprövas. Om vi upptäcker att problematiken är av annan art än vad vi kan möta är det vårt ansvar att ompröva placeringen. För att stärka de skriftliga placeringsbedömningarna har vi gjort insatser genom att genomföra en fördjupad utbildning i social dokumentation. Vi har således stärkt våra rutiner i enlighet med IVOs krav. IVO avskrev därefter ärendet efter redovisade åtgärder.”

Hyttan HVB, Hedemora

2020  

Ivo kritiserar hemmet för att ha tagit emot en flicka utan att utreda vad hon behöver för vård eller om vården kan ges under trygga och säkra former. En flicka berättar att det varit “stökigt” och att det funnits droger på boendet. Föreståndaren säger att det inte stämmer utan att det var alkohol som levererats till boendet av en man i en bil. Fem barn skriver till Ivo att de bara känner sig trygga ibland, en flicka att hon aldrig känt sig trygg på boendet. 

2019

Barn känner sig otrygga efter hot och misshandel från andra ungdomar och barnen har ”själva fått gripa in när det uppstått bråk”, skriver Ivo. Personalen tar mobiler och datorer från barnen utan att fråga och har dåliga rutiner för inskrivning.

Dessutom har flickor anmält att de är rädda eftersom de hotats och personal varit sexistisk och kränkande. Efter det skrek en person ur ledningen åt barnen och hotade med att skicka dem till ett SiS-hem, berättar de för Ivo:s inspektör.  

Till Ivo uppger de att det inte förekommit skrik eller hot, att personalen är kompetent och att de gått till botten med problemen.  

Franz Agefjäll Baumann, VD Curmitis Gruppen svarar SVT: 

”I vardagen ingår att hantera flickor som är känsliga för social korrigering, har en tillitsproblematik (misstänksamhet), aggressionsproblematik och impulsivitet. Varje beslut som tas kring inneboendena grundläggs i en risk- och mognadsbedömning, enligt rekommendation från Socialstyrelsen där vårdnadshavare, socialtjänst samt behandlingshemmet ingår. Alla viktiga beslut diskuteras och förankras med vår leg läkare som är barn- och ungdomsspecialist i psykiatri samt med vår leg psykolog som är klinisk specialist och leg psykoterapeut. Dessa görs för att säkerställa skydd för barnet och medboende. Allt detta kommuniceras/förklaras och förmedlas sedan till ungdomen.” 

Hoppet Haga, Heby

2020

Ungdomar har utsatts för bristande bemötande av personalen. 

En ungdom tar en överdos på hemmet, skriver hemmet i en Lex Sarah-anmälan. 

2019

Ivo får in anmälningar om hot och misshandel på hemmet. Vid en oanmäld inspektion visar ungdomarna mobilfilmer där personalen är hotfull.  

En ungdom säger att en i personalen ska sagt att han ska “knäcka hans nacke”. Här har hemmet ”brustit i att upprätthålla ett gott bemötande”, enligt Ivo. De har också använt kollektiva bestraffningar, som att vägra ungdomarna mobiltelefoner eller planerade hemresor. Personal ska också ha vägrat att ge dem mat.  

Emelie Bonin på Hoppetgruppen skriver att de avböjer att uttala sig. 

HVB barn och unga Duvgården, Heby

2020

Verksamheten har inte kontrollerat utdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister innan anställning. Dokumentationen av lämplighetsbedömningar vid beslut om inskrivning saknar uppgifter. Verksamheten har inte anpassat bemanningen i hemmet till de inskrivna ungdomarnas behov.

2019

Otrygghet, droger, kollektiv bestraffning, personalbrist och kompetensbrist. 

Bristande inskrivningsrutiner, alltså för att inte ha utrett vad ungdomarna som skrivs in behöver för hjälp och hur de ska fungera tillsammans med de andra.

Föreståndaren, Hatim, svarar SVT Nyheter att kritiken var befogad och att rutinerna nu är ändrade.

“Min uppfattning i detta är att uppkomsten av dessa brister är en kompetensfråga. Man hade helt enkelt inte den kompetensen på plats”.

Platea HVB, Hagfors

2021

Barnen utsätts för tvångs och begränsningsåtgärder och hemmet får återigen kritik av Ivo på grund av att ”barn vid upprepade tillfällen har utsatts för fasthållningar och nedläggningar”. Dessutom har man inte kollat straffregistret för personal, samt har brister i lämplighetsbedömningar och i kvalitet.  

2019

Hemmet har brister i lämplighetsbedömningar vid inskrivning för tredje kontrollen i rad, skriver Ivo. Det har också förekommit upprepde nedläggningar av barn, vilket väckt rädsla hos barngruppen som är mellan 8 och 12 år. Barnen säger att sen får man inget kvällsfika. Föreståndaren menar att man inte dragit in mat och att barnen hittat på ”stories” men bekräftar att nedläggningar förekommit ”i extrema situationer”.

2018

Hemmet följer inte tillståndet avseende målgrupp, en 5-åring var placerad på hemmet i ett år men så små barn får bara vara inskrivna akut i max två veckor. Inskrivningsbesluten måste förbättras, skriver Ivo. Verksamheten har också vid flera tillfällen lagt ner och hållit fast ett barn.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana säger till SVT:

– Jag önskar att jag kunde säga att det inte stämmer. Men det gör det. Vi har jobbat hårt med att få bukt med problematik och utmaningar under lång tid, säger Plateas vd Johanna Rastad till SVT. 

Mahults herrgård HVB, Halmstad

2020  

Dokumentationen av lämplighetsbedömningar behöver förbättras, eftersom det bland annat inte fanns med någon bedömning av hur de olika placerade barnen kan påverka varandra. Däremot bedömer IVO att personalens kompetens är tillräcklig och att barnen känner sig trygga och delaktiga.  

2019  

Både flera flickor som tidigare bott på hemmet och flera ur personalen har ringt till Ivo och anmält missförhållanden. De vill vara anonyma, eftersom de är rädda för repressalier.  

Ivo:s telefontjänst noterar att ”inringaren säger att de inskrivna inte behandlas väl i HVB-hemmet”.  

När Ivo:s inspektörer åker dit hittar de prostitution, mobbning och kränkningar. Enligt rapporten bedriver hemmet ”inte en trygg och säker vård” och personalen har otillåtna genomsökningar av ungdomarnas rum.

Glenn Hansson, verksamhetskoordinator:  

 “Vi ser allvarligt på eventuella brister som framkommer i våra verksamheter. Vi har åtgärdat de brister man fann under tillsynen 2019, dessa godkändes i sin helhet av Ivo och genomfördes under hösten 2019. I mars 2020 genomförde Ivo ny tillsyn vilken konstaterade att bristerna var åtgärdade.”

Mölnbacka ungdomshem, Deje

2020

Anmälan till Arbetsmiljöverket om fysiskt våld. “Ungdomen gav sig då på personal fysiskt med slag och sparkar. Personalen har avvärjt situationen genom att hålla fast ungdomen och lägga ner ungdomen på golvet. Enligt rutin och lag får inte personal hålla ungdomar så personalen släppte ungdomen vid flertalet tillfällen, vilket vid flera fall resulterade i att ungdomen fortsatte sparka och slå mot personal.” 

2019

Här hittade Ivo allvarliga brister i verksamheten, främst med olagligt tvång och begränsningar. Det handlar om nedläggningar och andra fysiska ingripanden och rums- och kroppsvisitationer.  

Personalen ska ha tagit stryptag, sparkat och spottat berättar ungdomarna. De ska också ha varit hårdhänta och kränkande. Detta nekar personalen till, men Ivo bedömer att ungdomarnas vittnesmål samt journalerna bevisar att man har brottat ner ungdomarna och begränsat dem på olagliga sätt.  

Helena Åkerblad, föreståndare:

”Av beslutet som fattat i februari 2020 anser Ivo att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Därefter har vi, den nya ledningen, jobbat intensivt med att ytterligare förbättra detta arbete.”

– Min bedömning av verksamheten som är idag är att det är en väldigt god verksamhet, säger Helena Åkerblad.  

Prompting Cornelia och Felicia HVB, Hedemora

2021

Hemmet får kritik för att man inte genomfört den behandling som en flicka skulle ha fått, eller dokumenterat någon uppföljning. Gällande tryggheten uppger tre av flickorna till Ivo att de känner sig otrygga ibland, och två att de inte alltid är trygga från kränkningar som våld eller övergrepp. En tjej säger att det finns mobbning på boendet.

2020

Risk för att en person har utnyttjat en boende sexuellt. “Risk för psykiska och fysiska men som kan kräva större vårdinsatser” står det i Lex-Sarah-anmälan.

2019

Ingen behandling, bara förvaring. IVO har gjort journalgranskning samt bekräftats av föreståndaren att de inte haft någon ART-träning eller samtal. Två barn som inte är målgrupp har skrivits in. Bland annat en missbrukande, trots att de inte har tillstånd för det. En personal utreds för våld mot en boende.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana som också driver Platea och Villa Mea HVB.

SVT – Otrygghet, våld och övergrepp, hur kan det förekomma på era boenden?

-  Jag skulle verkligen önska att vi slapp alla typer av avvikelser. Vi kämpar verkligen med ganska svåra barn och ungdomar, och då händer det saker ibland som är svåra att hantera. Det är ytterst beklagligt, och jag är jätteledsen för att det sker och mitt jobb innefattar att inte få det att hända igen.

Skillstreaming HVB, Östhammar

2020

Återigen kritiseras verksamheten för att det inte görs kontroll av registerutdrag av polismyndighetens misstanke- och belastningsregister enligt lag. Samtidigt har verksamheten vidtagit åtgärder för att upprätthålla ett gott bemötande gentemot ungdomarna, men fortfarande finns behov av förbättringar. 

2019

Verksamheten har inte kollat belastningsregistret innan anställning, fortfarande brister med dåligt bemötande mot ungdomarna, personal skriker och en har dragit en flicka i håret ”för att få henne att lugna sig” uppger ungdomarna. Ungdomarna har inga egna nycklar till sina rum, droger har förekommit.

2018

Måste förbättra bemötande, personalen använder sig av begränsande åtgärder och teckenekonomi. Efter tidigare inspektion av IVO har hemmet gett barnen möjlighet att låsa om sig i det ena boendet, men ännu inte i det andra.

Per Drape på Skillstreaming svarar SVT i november:

“Ett dåligt bemötande är självklart inte acceptabelt och bolaget tar kritiken från IVO väldigt seriöst. Bolaget har efter IVOs rapport genomgått stora förändringar med en ny ledningsgrupp och viss personal. För övrigt jobbar bolaget kontinuerligt med att förbättra verksamheten och bemötandet gentemot flickorna.”

Skredsvik HVB, Uddevalla

2020

Återkallelse av tillstånd: Ärendet initierades efter att IVO uppmärksammat allvarlig ekonomisk misskötsamhet hos HVB Väst AB och dess företrädare. IVO har i sin årliga tillsyn också uppmärksammat återkommande allvarliga kvalitets- och säkerhetsbrister.

2019

Våld och stök, flickorna får inte den hjälp de behöver. Outbildad och stressad personal, låg personaltäthet, det är inte föreståndaren som leder verksamheten, bristande kontroll av mediciner. Verksamheten har inte följt IVOs förra krav på förbättringar och de har fler flickor än de har tillstånd till.

2018

Personalen måste bygga förtroende för och samarbete med barnen, skriver Ivo. Måste upphöra med begränsningsåtgärder.

Ägaren HVB Väst AB försattes i konkurs i april 2020.

Vassbo Behandlingshem HVB, Uddevalla

2020  

Ett barn med omfattande behov har bott i en stuga där den har varit ensam vissa tider på dygnet, vilket Ivo kritiserar. Hemmet har inte heller gjort lämplighetskontroller skriver Ivo, alltså kontrollerat att ungdomarna som placeras är lämpliga att placera tillsammans. Föreståndaren svarar Ivo att den har gjort lämplighetsbedömningar men inte skrivit ner dem.  

En i personalen har fått sluta efter incidenter med dåligt bemötande mot ungdomar och begränsningsåtgärder. 

2019 

En pojke har utsatts för “fysiska begränsningsåtgärder” och bristande bemötande från personalen enligt en Lex Sarah. 

2018

Ivo kritiserar hemmet för att man brister i läkemedelshanteringen gentemot pojkarna. 

Patrik Silverudd, presschef Humana svarar:  

“Vi jobbar hela tiden med ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör. I det ingår att ha en bra samverkan med IVO. I den bästa av världar skulle aldrig några avvikelser uppstå, men vi arbetar med barn och unga med ofta djupt komplex problematik där man kan ha haft ett flertal misslyckade placeringar innan. Vi jobbar med några av de barn och unga som har de kanske tuffaste problemen i svensk ungdomsvård. Och de som jobbar ute på våra enheter gör ett fantastiskt arbete. Men ibland räcker inte ens det. ”

Vision halvvägshus HVB, Östersund

2019   

Person misstänks vara påverkad på jobbet. Fick lämna arbetsplatsen. Tidigare missbruksproblematik, Felaktigheter i ungdomarnas personalakter, har inskrivna de ej har tillstånd till, ej anmält sig till vårdgivarregistret trots psykolog på boendet.    

2018   

Ungdomar tar sig under natten in i en annan ungdoms rum där de misshandlar och tar en del ägodelar från rummen. Ungdomarna har tidigare lyckats ta sig in i personalens kontor och stulit nycklar till ungdomens boenderum.   

En placerad ungdom har mottagit textmeddelande, bilder och filmer av sexuell karaktär, skickade av en anställd i företaget.   

Ivo har hösten 2020 beslutat att återkalla tillståndet med omedelbar verkan efter SVT:s granskning.   

Christian Möller är vd på företaget.   

– Det känns åt helvete. Vi har gjort fel men det känns som skitfel, säger han till SVT hösten 2020.

Villa Mea, Malmö

2020

Verksamheten har brustit i trygghet och säkerhet. Kaotiskt, drogpåverkade ungdomar och personal som inte bryr sig, säger ungdomarna.

2019

Två av personalen brister i bemötande, kan inte hantera konflikter och brister i respekt för de inskrivnas integritet. Verksamheten har skrivit in en ungdom som man ej har tillstånd för.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana som också driver Platea och Prompting Cornelia och Felicia HVB.

SVT – Otrygghet, våld och övergrepp, hur kan det förekomma på era boenden?

-  Jag skulle verkligen önska att vi slapp alla typer av avvikelser. Vi kämpar verkligen med ganska svåra barn och ungdomar, och då händer det saker ibland som är svåra att hantera. Det är ytterst beklagligt, och jag är jätteledsen för att det sker och mitt jobb innefattar att inte få det att hända igen.

Villa Fridhem, Enköping

2020

Hemmet har använt otillåtna begränsningsåtgärder, inte kontrollerat personalens belastningsregister, begränsat en ungdoms mobilanvändande. Enligt ungdomarna själva har det även förekommit andra begränsningsåtgärder. Droger förekommer ”men mer sällan nu” och en anmälan har kommit in om att en personal agerat ut fysiskt och verbalt mot en ungdom.   

2019

“Tillsynen har visat olika och ibland motstridiga bilder av hur verksamheten på HVB Villa Fridhem fungerar samt om de inskrivna ungdomarna får behandling för sin problematik och om de ges en trygg och säker vård” IVO kan dock konstatera att det har inträffat ett antal allvarliga incidenter.  

2018

Personal höll fast en ungdom och bet honom i örat. Två ungdomar har inte fått behandling visar IVOs tillsyn av tre journaler. Ungdomarna säger att det enda de får göra är städning och ibland öva mindfulness.  

Vid andra inspektionstillfället noterar IVO att bemanningen inte överensstämde med de uppgifter som tidigare lämnats av föreståndaren (två i stället för fyra personal).  

Hemmet gör en Lex Sarah-anmälan då en personal agerat ut fysiskt och verbalt mot en ungdom. Personalen har sagt upp sig.  

Verksamhetens bil blir sönderslagen, det görs inbrott i området och en byggnad tänds på och brinner ner. Polis hittar stöldgods i inskrivna ungdomars rum. Skalskyddet hade inte gått igång. Alla ungdomar utom en skrivs ut från boendet.  

2018  

Ny brand. Hemmet anmäler till Arbetsmiljöverket. “Minibuss som stod parkerad i anslutning till det ena av våra två hus började brinna. Branden spred sig till huset, Utrymdes, inga personskador på vare sig elever eller personal.”  

Patrik Silverudd, presschef Humana svarar:

“Vi jobbar hela tiden med ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör. I det ingår att ha en bra samverkan med IVO. I den bästa av världar skulle aldrig några avvikelser uppstå, men vi arbetar med barn och unga med ofta djupt komplex problematik där man kan ha haft ett flertal misslyckade placeringar innan. Vi jobbar med några av de barn och unga som har de kanske tuffaste problemen i svensk ungdomsvård. Och de som jobbar ute på våra enheter gör ett fantastiskt arbete. Men ibland räcker inte ens det.”

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

SVT Granskar värsta HVB-hemmen

Mer i ämnet