De 18 värsta HVB-hemmen som SVT granskat fortsätter att anlitas. Över 140 miljoner går till hemmen. Foto: SVT

Lista: De här hemmen har Västerås stad anlitat

Uppdaterad
Publicerad

Personal som gör våldsamma nedläggningar. Mobbning, övergrepp och bränder. SVT fortsätter att granska HVB-hem med stora problem.  

Här listan på de hem som Västerås stad har använt trots kritik under flera år för våld, kränkningar otrygghet eller frihetsbegränsningar.

De flesta hem som granskas av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, sköts bra och får ingen kritik eller har mindre problem att tampas med.

Kritiken och händelserna på HVB-hemmen som listas nedan kommer ur tillsynsprotokoll, domar och anmälningar från verksamheterna själva.  De är utplockade för att de har fått upprepad, och allvarlig kritik. Några har lagts ner 2020, men är med för att kommunerna har placerat barn där de senaste tre åren trots kritiken.

Vi har uppdaterat listan med hela 2020 och de första månaderna 2021.

– Ett HVB-hem kan förändras till det bättre eller till det sämre på ganska kort tid, säger verksamhetschef Magnus Edström i Västerås, men tycker kommunen har ett bra kontrollsystem om saker händer med de ungdomar de placerat. De har en HVB-samordnare som kollar upp hemmen innan med hjälp av referenser från andra kommuner, och socialsekreteraren följer hur det går för ungdomen.

Active HVB Flickor, Åtvidaberg

2021  

Hemmet får kritik av Ivo för lämplighetsbedömningar som behöver bli bättre och för att personal inte till lagens krav på att anmäla missförhållanden enligt lagen Lex Sarah. En flicka uppger att det smugit sig in obehöriga nattetid från balkongen, att det finns droger och varit “stökigt.” 

2020 

Verksamheten ger inte förutsättningar för att ungdomarna ska vara trygga, bedömer Ivo. Vid tidpunkten för inspektionen hade två flickor nyligen gjort självmordsförsök och en av dessa flickor hade uttryckt självmordstankar. En tidigare inskriven flicka gjorde upprepade självmordsförsök bland annat genom att svälja glasbitar. De händelser som beskrivits visar på problemen som uppstår när hem tar emot ungdomar med problem som de inte har tillstånd att vårda, skriver Ivo. 

Det har uppstått konflikter bland ungdomarna som eskalerar och en ungdom tänder eld i lokalen. Branden släcks av personal. Vaktbolag, polis kommer till verksamheten. 

2019 

Fortsatta svårigheter med att möta ungdomarna individuellt och belastningsutdrag görs inte enligt gällande bestämmelser. Hemmet har tagit emot en för ung person, inte dokumenterat lämplighetsbedömningar och inte skrivit inskrivningsbeslut. 

2018 

Verksamheten tar inte registerutdrag för att kontrollera personal, urinprov tas regelmässigt, otillåtna ordningsregler. Verksamheten har svårt att bedöma ungdomarna individuellt. 

2017 

En flicka blir utsatt för en våldtäkt i ett boende som Active Omsorg har ansvar för. 

Anmälan handlar om att en flicka har tagit flertalet tabletter som hon har sparat under en tid. 

En flicka har fått fel medicin. Orsaken till missförhållandet har identifierats vara att två klienter delat på samma medicinskåp. 

Mårten Bjurströmer, vd, svarar SVT: 

“Vi har reviderat och förbättrat våra rutiner för dokumentation vid inskrivning. IVO vidtar inga åtgärder, men följer upp vid nästa tillsyn. Gällande att personalen skall ha kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Active Omsorg bedriver systematiskt kvalitetsarbete och har tydliga rutiner gällande bland annat avvikelser och Lex Sarah. Vid introduktion och fortlöpande under anställning utbildas personalen i våra rutiner, det är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. De senaste två åren har vi förstärkt utbildningsinsatserna gällande bland annat avvikelser och Lex Sarah. Under sommaren 2020 gjorde IVO en inspektion på Active HVB Sandgatan utifrån klagomål som inkommit. IVO beslutar att avsluta ärendet då de ej uppmärksammade några brister vid tillsynen. IVO har valt att avsluta samtliga ärenden ärenden gällande tidigare brister kopplat till tillsyner gjorda under 2017-2020.” 

Behandlingshemmet Källtorp HVB, Hova

2020

Ivo har fortsatt kritik om brister på personalens sammantagna kompetens. Sju av 17 anställda är tillsvidareanställda. Av de 10 visstids- och timanställda har ingen en minst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Av de sju tillsvidareanställda har två minst denna utbildning. 

En tidigare inskriven flicka har blivit utsatt för sexuellt övergrepp i verksamhetens lokaler.

2019

Otrygga barn, ”ett par av flickorna” utsatta för våld från ungdom, samt olämpligt beteende från en personal. Brister i trygghet och säkerhet för de inskrivna barnen och i personalens kompetens. 

2017

Ungdom har tagit in droger och även gett andra ungdomar. En annan ungdom missbrukade narkotikan. IVO noterar att det gått sju månader innan utredning påbörjats. Huvudmannen har brustit  i sin anmälningsskyldighet.

En placerad flicka utsattes för övergrepp av annan placerad ungdom. Hon fick droger av pojken och de hade sex. Det tog åtta månader innan utredning startades.

Eva Karlsson, föreståndare svarar SVT i november 2020:

– Vi har gjort en analys av kritiken, vi gör nåt åt kritiken och byter en ledningsgrupp. Vi ger nya förutsättningar, som vi är väldigt stolta över.

Bills Bo- och Utbildningsgård, Tierp

2020

Verksamheten har inte kunnat säkerställa trygghet och säkerhet för inskrivna ungdomar. De har inte uppfattat sitt ansvar som vårdgivare.  Ungdomar har varit hotfulla och aggressiva och det har förekommit våld och grov förstörelse. Både ungdomar och personal har varit rädda för vissa inskrivna ungdomar.  Personal har tvingats låsa in sig för att skydda sig. Under en helg eskalerade allting och situationen blev så ohållbar att enheten Billsbo stängdes.  

Vid enheten Lillsbo har planerade behandlingar inte alltid genomförts, något som IVO påtalat vid två tidigare tillsynsbesök. Ungdomar uppger att man måste “tjata på personalen” för att få sina samtal.  

Av huvudmannens yttrande till IVO framgår att verksamheten, med enheterna Billsbo och Lillsbo, tillfälligt har lagts ner och att de sista ungdomarna skrevs ut den 31 januari 2020.  

2019  

Barnen känner sig inte trygga, brister i personalens bemötande. Kaos på enheten och personal har sagt upp sig säger de åtta ungdomar man intervjuat. Flicka med ont i magen blev skjutsad till akuten av vaktis på kvällen på grund av att personal inte tidigare agerat. Hade urinvägsinfektion. Utfrysning o mobbning. Drogpåverkade ungdomar.  

I samband med en oanmäld inspektion av IVO gjorde två inskrivna flickor en muntlig anmälan. I båda fallen handlar det om en tvångsmedicinering.   

Lex Sarah-anmälan: Flicka slog en anställd, hotade med mer våld mot anställd och skadegörelse. Enheten stängdes tillfälligt och IVO tycker att de nu gjort tillräckligt.  

2018  

IVO finner brister vad gäller efterlevnad av tillståndet och att verksamheten inte bedrivits med god kvalitet. “Verksamheten har inte kunnat upprätthålla trygghet och säkerhet för inskrivna barn med hänvisning till de oplanerade utskrivningar som inträffat under kort tid och i stor omfattning. “IVO har vidare haft skäl att ifrågasätta om personalen som utför behandlingsinslag enligt KBT (kognitiv beteendeterapi) har utbildning för detta samt om verksamheten har arbetssätt som är relevanta i förhållande till den målgrupp som hemmet är avsett för”   

Mårten Bjurströmer, Vd Active omsorg svarar SVT: “Verksamheten  Billsbo lades ner 2020.” 

Hyttan HVB, Hedemora

2020  

Ivo kritiserar hemmet för att ha tagit emot en flicka utan att utreda vad hon behöver för vård eller om vården kan ges under trygga och säkra former. En flicka berättar att det varit “stökigt” och att det funnits droger på boendet. Föreståndaren säger att det inte stämmer utan att det var alkohol som levererats till boendet av en man i en bil. Fem barn skriver till Ivo att de bara känner sig trygga ibland, en flicka att hon aldrig känt sig trygg på boendet. 

2019

Barn känner sig otrygga efter hot och misshandel från andra ungdomar och barnen har ”själva fått gripa in när det uppstått bråk”, skriver Ivo. Personalen tar mobiler och datorer från barnen utan att fråga och har dåliga rutiner för inskrivning.

Dessutom har flickor anmält att de är rädda eftersom de hotats och personal varit sexistisk och kränkande. Efter det skrek en person ur ledningen åt barnen och hotade med att skicka dem till ett SiS-hem, berättar de för Ivo:s inspektör.  

Till Ivo uppger de att det inte förekommit skrik eller hot, att personalen är kompetent och att de gått till botten med problemen.  

Franz Agefjäll Baumann, VD Curmitis Gruppen svarar SVT: 

”I vardagen ingår att hantera flickor som är känsliga för social korrigering, har en tillitsproblematik (misstänksamhet), aggressionsproblematik och impulsivitet. Varje beslut som tas kring inneboendena grundläggs i en risk- och mognadsbedömning, enligt rekommendation från Socialstyrelsen där vårdnadshavare, socialtjänst samt behandlingshemmet ingår. Alla viktiga beslut diskuteras och förankras med vår leg läkare som är barn- och ungdomsspecialist i psykiatri samt med vår leg psykolog som är klinisk specialist och leg psykoterapeut. Dessa görs för att säkerställa skydd för barnet och medboende. Allt detta kommuniceras/förklaras och förmedlas sedan till ungdomen.” 

HVB barn och unga Duvgården, Heby

2020

Verksamheten har inte kontrollerat utdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister innan anställning. Dokumentationen av lämplighetsbedömningar vid beslut om inskrivning saknar uppgifter. Verksamheten har inte anpassat bemanningen i hemmet till de inskrivna ungdomarnas behov.

2019

Otrygghet, droger, kollektiv bestraffning, personalbrist och kompetensbrist. 

Bristande inskrivningsrutiner, alltså för att inte ha utrett vad ungdomarna som skrivs in behöver för hjälp och hur de ska fungera tillsammans med de andra.

Föreståndaren, Hatim, svarar SVT Nyheter att kritiken var befogad och att rutinerna nu är ändrade.

“Min uppfattning i detta är att uppkomsten av dessa brister är en kompetensfråga. Man hade helt enkelt inte den kompetensen på plats”.

Platea HVB, Hagfors

2021

Barnen utsätts för tvångs och begränsningsåtgärder och hemmet får återigen kritik av Ivo på grund av att ”barn vid upprepade tillfällen har utsatts för fasthållningar och nedläggningar”. Dessutom har man inte kollat straffregistret för personal, samt har brister i lämplighetsbedömningar och i kvalitet.  

2019

Hemmet har brister i lämplighetsbedömningar vid inskrivning för tredje kontrollen i rad, skriver Ivo. Det har också förekommit upprepde nedläggningar av barn, vilket väckt rädsla hos barngruppen som är mellan 8 och 12 år. Barnen säger att sen får man inget kvällsfika. Föreståndaren menar att man inte dragit in mat och att barnen hittat på ”stories” men bekräftar att nedläggningar förekommit ”i extrema situationer”.

2018

Hemmet följer inte tillståndet avseende målgrupp, en 5-åring var placerad på hemmet i ett år men så små barn får bara vara inskrivna akut i max två veckor. Inskrivningsbesluten måste förbättras, skriver Ivo. Verksamheten har också vid flera tillfällen lagt ner och hållit fast ett barn.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana säger till SVT:

– Jag önskar att jag kunde säga att det inte stämmer. Men det gör det. Vi har jobbat hårt med att få bukt med problematik och utmaningar under lång tid, säger Plateas vd Johanna Rastad till SVT. 

Mölnbacka ungdomshem, Deje

2020

Anmälan till Arbetsmiljöverket om fysiskt våld. “Ungdomen gav sig då på personal fysiskt med slag och sparkar. Personalen har avvärjt situationen genom att hålla fast ungdomen och lägga ner ungdomen på golvet. Enligt rutin och lag får inte personal hålla ungdomar så personalen släppte ungdomen vid flertalet tillfällen, vilket vid flera fall resulterade i att ungdomen fortsatte sparka och slå mot personal.” 

2019

Här hittade Ivo allvarliga brister i verksamheten, främst med olagligt tvång och begränsningar. Det handlar om nedläggningar och andra fysiska ingripanden och rums- och kroppsvisitationer.  

Personalen ska ha tagit stryptag, sparkat och spottat berättar ungdomarna. De ska också ha varit hårdhänta och kränkande. Detta nekar personalen till, men Ivo bedömer att ungdomarnas vittnesmål samt journalerna bevisar att man har brottat ner ungdomarna och begränsat dem på olagliga sätt.  

Helena Åkerblad, föreståndare:

”Av beslutet som fattat i februari 2020 anser Ivo att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Därefter har vi, den nya ledningen, jobbat intensivt med att ytterligare förbättra detta arbete.”

– Min bedömning av verksamheten som är idag är att det är en väldigt god verksamhet, säger Helena Åkerblad.  

Prompting Cornelia och Felicia HVB, Hedemora

2021

Hemmet får kritik för att man inte genomfört den behandling som en flicka skulle ha fått, eller dokumenterat någon uppföljning. Gällande tryggheten uppger tre av flickorna till Ivo att de känner sig otrygga ibland, och två att de inte alltid är trygga från kränkningar som våld eller övergrepp. En tjej säger att det finns mobbning på boendet.

2020

Risk för att en person har utnyttjat en boende sexuellt. “Risk för psykiska och fysiska men som kan kräva större vårdinsatser” står det i Lex-Sarah-anmälan.

2019

Ingen behandling, bara förvaring. IVO har gjort journalgranskning samt bekräftats av föreståndaren att de inte haft någon ART-träning eller samtal. Två barn som inte är målgrupp har skrivits in. Bland annat en missbrukande, trots att de inte har tillstånd för det. En personal utreds för våld mot en boende.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana som också driver Platea och Villa Mea HVB.

SVT – Otrygghet, våld och övergrepp, hur kan det förekomma på era boenden?

-  Jag skulle verkligen önska att vi slapp alla typer av avvikelser. Vi kämpar verkligen med ganska svåra barn och ungdomar, och då händer det saker ibland som är svåra att hantera. Det är ytterst beklagligt, och jag är jätteledsen för att det sker och mitt jobb innefattar att inte få det att hända igen.

Skillstreaming HVB, Östhammar

2020

Återigen kritiseras verksamheten för att det inte görs kontroll av registerutdrag av polismyndighetens misstanke- och belastningsregister enligt lag. Samtidigt har verksamheten vidtagit åtgärder för att upprätthålla ett gott bemötande gentemot ungdomarna, men fortfarande finns behov av förbättringar. 

2019

Verksamheten har inte kollat belastningsregistret innan anställning, fortfarande brister med dåligt bemötande mot ungdomarna, personal skriker och en har dragit en flicka i håret ”för att få henne att lugna sig” uppger ungdomarna. Ungdomarna har inga egna nycklar till sina rum, droger har förekommit.

2018

Måste förbättra bemötande, personalen använder sig av begränsande åtgärder och teckenekonomi. Efter tidigare inspektion av IVO har hemmet gett barnen möjlighet att låsa om sig i det ena boendet, men ännu inte i det andra.

Per Drape på Skillstreaming svarar SVT i november:

“Ett dåligt bemötande är självklart inte acceptabelt och bolaget tar kritiken från IVO väldigt seriöst. Bolaget har efter IVOs rapport genomgått stora förändringar med en ny ledningsgrupp och viss personal. För övrigt jobbar bolaget kontinuerligt med att förbättra verksamheten och bemötandet gentemot flickorna.”

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.