På 13 av de HVB-hem som SVT granskat handlar kritiken om upprepade fall av våld, kränkningar otrygghet eller frihetsbegränsningar. Foto: SVT

LISTA: 13 hem med upprepat våld, otrygghet eller kränkningar

Uppdaterad
Publicerad

Barn som är utan tillsyn, startar bränder, sväljer glasbitar och utsätts för övergrepp. Personal som skriker och drar ungdomar i håret. SVT har granskat 13 hem som får kritik från Ivo år efter år för missförhållanden som drabbat barnen.

SVT Nyheter började med att granska de 50 hem som fått värst kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo under 2019. Det handlade om våld, kränkningar, otrygghet eller frihetsbegränsningar. Tretton av de kritiserade hemmen hade haft liknande problem i flera år. Verksamheterna menar att missförhållandena nu är åtgärdade.

Kritiken och händelserna på HVB-hemmen som listas nedan kommer ur tillsynsprotokoll från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, och från verksamheternas egna lex Sarah-anmälningar till Ivo.

Tre hem har stängts av Ivo under SVT:s granskning, de är också listade nedan.

Active HVB Flickor, Åtvidaberg

2020

Verksamheten ger inte förutsättningar för att ungdomarna ska vara trygga. Vid tidpunkten för inspektionen hade två flickor nyligen gjort självmordsförsök och en av dessa flickor hade uttryckt självmordstankar. En tidigare inskriven flicka gjorde upprepade självmordsförsök bland annat genom att svälja glasbitar. De händelser som beskrivits visar på problemen som uppstår när hem tar emot ungdomar med problem som de inte har tillstånd att vårda, skriver Ivo.

Det har uppstått konflikter bland ungdomarna som eskalerar och en ungdom tänder eld i lokalen. Branden släcks av personal. Vaktbolag, polis kommer till verksamheten.

2019

Fortsatta svårigheter med att möta ungdomarna individuellt och belastningsutdrag görs inte enligt gällande bestämmelser. Hemmet har tagit emot en för ung person, ej dokumenterat lämplighetsbedömningar, ej skrivit inskrivningsbeslut.

2018

Verksamheten tar inte registerutdrag för att kontrollera personal, urinprov tas regelmässigt, otillåtna ordningsregler. Verksamheten har svårt att bedöma ungdomarna individuellt.

2017

En flicka blir utsatt för en våldtäkt i ett boende som Active Omsorg har ansvar för.

Anmälan handlar om att en flicka har tagit flertalet tabletter som hon har sparat under en tid.

En flicka har fått fel medicin. Orsaken till missförhållandet har identifierats vara att två klienter delat på samma medicinskåp.

Mårten Bjurströmer, vd, svarar SVT:

”Gällande tillsynen 2019 påtalades brister där IVO ej begärde att vi skriftligen redovisade vidtagna och planerade åtgärder utan dessa följdes upp under senaste tillsynen 2020, från vilken beslut alltså ännu inte har kommit oss tillhanda.” 

Behandlingshemmet Källtorp HVB

2020

En tidigare inskriven ungdom har blivit utsatt för sexuellt övergrepp i verksamhetens lokaler.

2019

Otrygga barn, ”ett par av flickorna” utsatta för våld från ungdom, samt olämpligt beteende från en personal. Brister i trygghet och säkerhet för de inskrivna barnen och i personalens kompetens. 

2017

Ungdom har tagit in droger och även gett andra ungdomar. En annan ungdom missbrukade narkotikan. IVO noterar att det gått sju månader innan utredning påbörjats. Huvudmannen har brustit  i sin anmälningsskyldighet.

En placerad flicka utsattes för övergrepp av annan placerad ungdom. Hon fick droger av pojken och de hade sex. Det tog åtta månader innan utredning startades.

Eva Karlsson, föreståndare svarar SVT:

– Vi har gjort en analys av kritiken, vi gör nåt åt kritiken och byter en ledningsgrupp. Vi ger nya förutsättningar, som vi är väldigt stolta över.

Bokskogens HVB, Hässleholm

2019

Boendet följer inte sitt tillstånd avseende målgrupp och har tagit in ungdomar med pågående missbruk utan att ha kompetens för det. Man saknar gemensamt arbetssätt som ger ungdomar stöd. Boendemiljön är torftig (mycket är sönderslaget), och man borde införa rutiner för oplanerade avvikelser från boendet.

2017

Det finns risker avseende ungdomarnas trygghet och säkerhet eftersom flera av de inskrivna ungdomarna har omfattande vårdbehov samtidigt som verksamheten befinner sig i en återuppbyggnadsfas. IVO finner det anmärkningsvärt att huvudmannen har valt att skriva in ungdomar med så omfattande vårdbehov under en period med tillfällig föreståndare, stor personalomsättning, införande av nya arbetssätt och under en process av utarbetande och implementering av rutiner för verksamheten. Enligt protokoll ska det ha kommit in flera anmälningar till IVO angående hemmet det året.

Pernilla Persson, föreståndare svarar SVT:

“Vi förvärvade verksamheten under hösten 2018. Under 2019 genomfördes och planerade vi för en rad åtgärder för att höja kvaliteten vid enheten. Det förändringsarbetet har varit ett prioriterat område som vi arbetar långsiktigt med. Samtliga delar av kritiken tog vi till oss och föll in i det kvalitetsarbete som pågick. Vid den senaste tillsynen IVO gjorde har vi fått kvitto på att vårt arbete och insatser gjort skillnad då IVO, i dagsläget, inte har några synpunkter eller riktar kritik mot vår verksamhet.”

Brännagården HVB, Åre

2019

Kvalitetsarbetet brister, ej individuellt anpassade insatser, ungdomars fri- och rättigheter begränsas. Bolaget vitesföreläggs för att säkerställa att person X inte får jobba ensam (då han knappt pratar svenska),  att bemanningen ökar och dokumentationen förbättras.

2018

Samtal med ledningen efter brottsmisstanke mot personal.  Lex-Sarah-anmälan.

2017

Får kritik för att verksamheten vid inspektionen inte hade skriftliga rutiner för ett förebyggande arbetssätt.

Ivo har hösten 2020 beslutat att återkalla tillståndet för företaget efter SVT:s granskning.

Christian Möller är vd på företaget, som också driver Visons halvvägshus.

– Det känns åt helvete. Vi har gjort fel men det känns som skitfel, säger han till SVT.

Vision halvvägshus, Östersund

2019

Person misstänks vara påverkad på jobbet. Fick lämna arbetsplatsen. Tidigare missbruksproblematik, Felaktigheter i ungdomarnas personalakter, har inskrivna de ej har tillstånd till.

2018

Ungdomar tar sig under natten in i en annan ungdoms rum där de misshandlar och stjäl. Ungdomarna har tidigare lyckats ta sig in i personalens kontor och stulit nycklar till ungdomens boenderum.

En placerad ungdom har mottagit textmeddelande, bilder och filmer av sexuell karaktär, skickade av  en anställd i företaget.

Ivo har hösten 2020 beslutat att återkalla tillståndet för företaget efter SVT:s granskning.

Christian Möller är vd på företaget, som också driver Brännagården HVB.

– Det känns åt helvete. Vi har gjort fel men det känns som skitfel, säger han till SVT.

Gläntan HVB, Vänersborg

2019

Ungdomarna har inskränkta fri- och rättigheter, personalen hade inte den kompetens som behövs och har agerat kränkande mot ungdomar.

2018

Barnen är inte trygga. Behov och insatser blir inte tillgodosedda. De blir inte behandlade med respekt.

Karin Hallberg, förvaltningschef på socialförvaltningen Vänersborg som driver hemmet, svarar SVT:

”Vi hade, som du skriver en granskning av IVO på vårt HvB – hem och tog emot deras bedömningar av oss och deras beslut. Vi yttrade oss i frågan där vi beskrev de delar som vi skulle arbeta vidare med, vilket vi har genomfört.” 

Platea HVB, Hagfors

2019

Hemmet har brister i lämplighetsbedömningar vid inskrivning för tredje kontrollen i rad, skriver Ivo. Det har också förekommit upprepde nedläggningar av barn, vilket väckt rädsla hos barngruppen som är mellan 8 och 12 år. Barnen säger att sen får man inget kvällsfika. Föreståndaren menar att man inte dragit in mat och att barnen hittat på ”stories” men bekräftar att nedläggningar förekommit ”i extrema situationer”.

2018

Hemmet följer inte tillståndet avseende målgrupp, en 5-åring var placerad på hemmet i ett år men så små barn får bara vara inskrivna akut i max två veckor. Inskrivningsbesluten måste förbättras, skriver Ivo. Verksamheten har också vid flera tillfällen lagt ner och hållit fast ett barn.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana som också driver Villa Mea och Prompting Cornelia och Felicia HVB.

SVT – Otrygghet, våld och övergrepp, hur kan det förekomma på era boenden?

-  Jag skulle verkligen önska att vi slapp alla typer av avvikelser. Vi kämpar verkligen med ganska svåra barn och ungdomar, och då händer det saker ibland som är svåra att hantera.

Skillstreaming HVB, Östhammar

2019

Verksamheten har inte kollat belastningsregistret innan anställning, fortfarande brister med dåligt bemötande mot ungdomarna, personal skriker och en har dragit en flicka i håret ”för att få henne att lugna sig” uppger ungdomarna. Ungdomarna har inga egna nycklar till sina rum, droger har förekommit.

2018

Måste förbättra bemötande, personalen använder sig av begränsande åtgärder och teckenekonomi. Efter tidigare inspektion av IVO har hemmet gett barnen möjlighet att låsa om sig i det ena boendet, men ännu inte i det andra.

Per Drape på Skillstreaming svarar SVT:

“Ett dåligt bemötande är självklart inte acceptabelt och bolaget tar kritiken från IVO väldigt seriöst. Bolaget har efter IVOs rapport genomgått stora förändringar med en ny ledningsgrupp och viss personal. För övrigt jobbar bolaget kontinuerligt med att förbättra verksamheten och bemötandet gentemot flickorna.”

Skredsvik HVB, Uddevalla

2020

Återkallelse av tillstånd: Ärendet initierades efter att IVO uppmärksammat allvarlig ekonomisk misskötsamhet hos HVB Väst AB och dess företrädare. IVO har i sin årliga tillsyn också uppmärksammat återkommande allvarliga kvalitets- och säkerhetsbrister.

2019

Våld och stök, flickorna får inte den hjälp de behöver. Outbildad och stressad personal, låg personaltäthet, det är inte föreståndaren som leder verksamheten, bristande kontroll av mediciner. Verksamheten har inte följt IVOs förra krav på förbättringar och de har fler flickor än de har tillstånd till.

2018

Personalen måste bygga förtroende för och samarbete med barnen, skriver Ivo. Måste upphöra med begränsningsåtgärder.

SVT har sökt ägarna utan att få svar.

Prompting Cornelia och Felicia HVB, Hedemora

2020

Risk för att en person har utnyttjat en boende sexuellt. “Risk för psykiska och fysiska men som kan kräva större vårdinsatser” står det i Lex-Sarah-anmälan.

2019

Ingen behandling, bara förvaring. IVO har gjort journalgranskning samt bekräftats av föreståndaren att de inte haft någon ART-träning eller samtal. Två barn som inte är målgrupp har skrivits in. Bland annat en missbrukande, trots att de inte har tillstånd för det. En personal utreds för våld mot en boende.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana som också driver Platea och Villa Mea HVB.

SVT – Otrygghet, våld och övergrepp, hur kan det förekomma på era boenden?

-  Jag skulle verkligen önska att vi slapp alla typer av avvikelser. Vi kämpar verkligen med ganska svåra barn och ungdomar, och då händer det saker ibland som är svåra att hantera. Det är ytterst beklagligt, och jag är jätteledsen för att det sker och mitt jobb innefattar att inte få det att hända igen.

Villa Mea, Malmö

2020

Verksamheten har brustit i trygghet och säkerhet. Kaotiskt, drogpåverkade ungdomar och personal som inte bryr sig, säger ungdomarna.

2019

Två av personalen brister i bemötande, kan inte hantera konflikter och brister i respekt för de inskrivnas integritet. Verksamheten har skrivit in en ungdom som man ej har tillstånd för.

Johanna Rastad är affärsområdeschef för Individ och Familj på Humana som också driver Platea och Prompting Cornelia och Felicia HVB.

SVT – Otrygghet, våld och övergrepp, hur kan det förekomma på era boenden?

-  Jag skulle verkligen önska att vi slapp alla typer av avvikelser. Vi kämpar verkligen med ganska svåra barn och ungdomar, och då händer det saker ibland som är svåra att hantera. Det är ytterst beklagligt, och jag är jätteledsen för att det sker och mitt jobb innefattar att inte få det att hända igen.

HVB barn och unga Duvgården, Heby

2020

Verksamheten har inte kontrollerat utdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister innan anställning. Dokumentationen av lämplighetsbedömningar vid beslut om inskrivning saknar uppgifter. Verksamheten har inte anpassat bemanningen i hemmet till de inskrivna ungdomarnas behov.

2019

Otrygghet, droger, kollektiv bestraffning, personalbrist och kompetensbrist. 

Bristande inskrivningsrutiner, alltså för att inte ha utrett vad ungdomarna som skrivs in behöver för hjälp och hur de ska fungera tillsammans med de andra.

Föreståndaren, Hatim, svarar SVT Nyheter att kritiken var befogad och att rutinerna nu är ändrade.

“Min uppfattning i detta är att uppkomsten av dessa brister är en kompetensfråga. Man hade helt enkelt inte den kompetensen på plats”.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

SVT Granskar värsta HVB-hemmen

Mer i ämnet